HELSENORGE

Forsknings- og utviklingsmidler fra SANKS for 2021

FoU-styret for Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for samisk befolkning i Norge. 

​Ved tildelingen for 2021 vil følgende prioriteres: 

Traumer som følge av assimilering/kolonisering
Barn og unges trivsel og oppvekstsvilkår
Helsetjenester tilpasset samisk befolkning (f.eks. e-helse,                                    samhandling, tiltaksutvikling, primærnæring/reindrift)
Sør- og lulesamiske forhold
Samisk folkehelse, forebygging og intervensjonsforskning
Covid-19
Brukermedvirkning

Søknaden skal være mottatt elektronisk innen 31. oktober 2020 kl. 12:00. 

Søknadsskjema med underskrifter og vedlegg i tre pdf-filer (søknadsskjema, protokoll/prosjektbeskrivelse og andre vedlegg) til: 


Søkerne må bruke særskilt søknadsskjema som finnes elektronisk under Forskning, fag og tjenesteutvikling på våre hjemmesider www.sanks.no.  Det er svært viktig at søkerne setter seg inn i «Søknadsveileder 2021 Forsknings- og utviklingsmidler fra SANKS»

Innkomne søknader blir behandlet av FoU-styret i SANKS. Søknadene vurderes ut ifra kvalitet og relevans. Søknader mottatt etter søknads¬fristens utløp og søknader som ikke oppfyller formelle krav vil ikke bli behandlet.

Spørsmål kan rettes til avdeling SANKS FoU


FoU-rådgiver Shiho Hansen

eller 

Avdelingleder SANKS-FOU Renathe Simonsen:
T  78 94 75 16 | 93 40 00 52 | Renathe.Simonsen@finnmarkssykehuset.no


Vedlegg