HELSENORGE
2. GANGS UTLYSNING

Forsknings- og utviklingsmidler fra SANKS for 2022

FoU-styret for Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter, med formål å fremskaffe ny kunnskap og metoder innen psykisk helse, rus og avhengighet for den samiske befolkningen i Norge. 

​​SANKS har følgende hovedområder for prioritering for tildeling av forsknings og utviklingsmidler.

Merknad: Punktene er satt i tilfeldig rekkefølge og har lik prioriteri​ng.

Folkehelse blant samisk befolkning (f. eks. forebygging og helsefremming)

Følgende områder prioriteres for 2022
Selvmordsforebygging
Helsefremmende faktorer for bedre psykisk helse    
Helsefremmende og forebyggende tiltak for bedre tilbud innen psykisk helse, rus                  ​og avhengighet til samisk befolkning
Samiske barn og unges psykiske helse og oppvekstsvilkår

Sosiale og kulturelle risiko- og beskyttelsesfaktorer knyttet til psykisk helse, rus og avhengighet.

Følgende områder prioriteres for 2022
Traumer
Historiske traumer
Vold og overgrep
Diskriminering
Familienettverk og lokalsamfunn
Etnisk identitetsutvikling

Helsetjenester tilpasset samisk befolkning (f. eks. e-helse, samhandling, tiltaksutvikling.)

Følgende områder prioriteres for 2022
Forskning på samisk brukermedvirkning i helsetjenestene
Digitale helsetilbud for samisk befolkning
Kliniske studier innen psykisk helse, rus og avhengighet

Prosjekter med et særskilt fokus på sør og lulesamiske forhold innen psykisk helse, rus og avhengighet


Søknaden skal være mottatt elektronisk innen fredag 21. januar 2022 kl.12:00. 

Søknadsskjema med underskrifter og vedlegg i tre pdf-filer (søknadsskjema, protokoll/ prosjektbeskrivelse og andre vedlegg) til: SANKS-FoU-soknader@finnmarkssykehuset.no

Søkerne må bruke særskilt søknadsskjema​​  som også ​finnes elektronisk under Forskning, fag og tjenesteutvikling på våre hjemmesider.  Det er svært viktig at søkerne setter seg inn i «Søknadsveileder 2022 Forsknings- og utviklingsmidler fra SANKS» 

Innkomne søknader blir behandlet av FoU-styret i SANKS. Søknadene vurderes ut ifra kvalitet og relevans. Søknader mottatt etter søknads¬fristens utløp og søknader som ikke oppfyller formelle krav vil ikke bli behandlet.

Spørsmål kan rettes til SANKS FoU enheten: SANKS-FoU@finnmarkssykehuset.no

FoU-rådgiver Shiho Hansen
78 94 75 14 | M  90 12 13 52 | Shiho.Hansen@finnmarkssykehuset.no
eller 
Avdelingsleder SANKS-FOU Renathe Simonsen
78 94 75 16 | M  93 40 00 52 | Renathe.Simonsen@finnmarkssykehuset.no

Vedlegg

Søknadsskjema FoU-midler 2022 2.gangs utlysning Søknadsveileder FoU-2022​​