Fortsetter omleggingen i Finnmarkssykehuset

Klinikk Alta blir egen klinikk med stedlig klinikksjef og ledergruppe. Samtidig vil psykisk helsevern og rus opphøre som klinikk, til fordel for egne avdelinger i hver av klinikkene. Den nye modellen vil styrke pasienttilbudet og den stedlige ledelsen.

Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen og styreleder Harald Larssen i Finnmarkssykehuset HF.

​Et enstemmig styre vedtok i dag direktørens innstilling om ny overordnet klinikkstruktur for somatikk og psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset. Endringen er en videreføring av arbeidet som er gjennomført med Sámi Klinihkka, som ble etablert som en egen klinikk fra 1 oktober i år.

Styrker pasientens helsetjeneste

- En ny overordnet klinikkstruktur for somatikk og psykisk helsevern og rus vil kunne styrke pasientens helsetjeneste gjennom et styrket fagmiljø, rekruttering og tilbudet i sin helhet, sier administrerende direktør Eva Håheim Pedersen i Finnmarkssykehuset HF.

Psykisk helsevern og rus er i dag en egen klinikk, men fra 2020 blir denne klinikken lagt ned. I ny struktur vil klinikkene ha ansvar for både somatikk og psykisk helsevern og rus. Det er også en forventning om at ny struktur vil styrke samarbeidet i helseforetaket ved at det etableres samarbeidsavtaler mellom klinikkene.

- Vi er i en tid hvor vi ser en økning i sammensatte lidelser. Målet med å etablere nye klinikker, og samtidig legge psykisk helsevern og rus inn i hver enkelt klinikk, er å se hele mennesket under et behandlingsforløp, og å gi et helhetlig tilbud, sier Eva Håheim Pedersen.

Dette var også fundamentet som Sámi Klinihkka ble etablert på, i tillegg til ivaretakelsen- og videre utvikling av samiske helsetjenester.

Nytt helseløft

Direktøren varslet tidlig i vår en fullstendig gjennomgang av klinikkstrukturen i helseforetaket. Arbeidet har hatt full støtte i styret, og styreleder Harald Larssen er fornøyd med resultatet.

- Det er gjort en grundig vurdering av strukturen, og jeg føler meg trygg på at dette vil løfte helsetilbudet til pasientene ytterligere. Finnmarkssykehuset er inne i en historisk utbygging av helsetilbudet, og er tidlig ute med å ruste tilbudet etter endringer vi ser i samfunnet, sier Harald Larssen.

I ledergruppa

Klinikk Alta får egen klinikksjef med lederteam. I likhet med Sámi Klinihkka vil også klinikksjefen ved Klinikk Alta sitte i direktørens ledergruppe.
Finnmarkssykehuset vil i 2020 bestå av fire klinikker med tilbud innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus, i tillegg til prehospitale tjenester og service, drift og eiendom:

  • Klinikk Hammerfest: somatikk og VPP og BUP Hammerfest (fra DPS Vest-Finnmark)
  • Klinikk Alta: somatikk og virksomheten innenfor psykisk helsevern og rus i Alta (fra DPS Vest-Finnmark)
  • Klinikk Kirkenes: somatikk og virksomheten innenfor psykisk helsevern og rus (DPS Øst-Finnmark).
  • Sámi Klinihkka, som ble opprettet høsten 2019.
  • Klinikk Prehospitale tjenester og Service, drift og eiendom videreføres som i dag.

I tillegg styrkes ledergruppene ved Klinikk Hammerfest, Klinikk Kirkenes og Klinikk Alta med en egen avdelingsleder for psykisk helsevern og rus.

Organisasjonsendringene har vært drøftet med de tillitsvalgte og i FAMU.


 
Kontakt:
Harald Larssen, styreleder - 958 99 585
Eva Håheim Pedersen, administrerende direktør – 934 87 152


Lenker:
Styresak: Overordnet klinikkstruktur somatikk og psykisk helsevern og rus

Nettsaker:
Navnet blir Sámi Klinihkka
Vedtok egen klinikk

Kronikk:
Vår jobb er å sørge for at drømmen går i oppfyllelse