HELSENORGE

Gratis kompetansehevende kurs i diabetes tilbys primærhelsetjenesten i Finnmark

Diabetesteamene i Finnmarkssykehuset har hatt sitt første diabeteskurs for helsepersonell 11.mai 2016. Kurset ble holdt i samarbeid med Karasjok kommune og Noklus. Alle de samiske kommunene i Finnmark, var invitert med. Neste kurs holdes i Tana 28.september 2016.

Kurset er godkjent av Den norske legeforening med 6 tellende timer til spesialistreglene for allmennmedisin som valgfritt kurs til videre- og etterutdanning

Diabetesteamene i Finnmark sammen med Noklus Lab.konsulent og Medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset. F.v. samhandlingskoordinator/diabetessykepleier Lin Hagen Sjøgren, Anni Kummeneie (Noklus), overlege Viera Stubnova (klinikk Kirkenes), diabetessykepleier/LMS koordinator Elin Sagbakken (klinikk Kirkenes), overlege Anne Grethe Olsen (klinikk Hammerfest), medisinsk fagsjef Harald G. Sunde (klinikk Kirkenes). Nede f.v diabetessykepleier Gunn Kristin Langvoll (klinikk Hammerfest) og klinisk dietist Nikolaj Kristensen (klinikk Kirkenes).

Satsningsområde

Diabetes har lenge vært satsningsområde i Helse Nord. Den første handlingsplan ¨Fra kunnskap til handling¨ ble iverksatt i 2009, og førte til at alle sykehusene fikk etablert diabetesteam og ansatt diabetessykepleiere. Evalueringene har visst at dette har medført kvalitetsforbedring av diabetesomsorgen i sykehusene. I 2014 vedtok Helse Nord en revisjon av diabeteshandlingsplan ¨Fra handling til samhandling 2014-2019¨. I tråd med den nye diabetesplan er det nå ansatt fire diabetessykepleiere/ samhandlingskoordinatorer ved foretakene i Helse Nord. Disse skal i samarbeid med diabetesteamene jobbe med samhandling og kompetanseoverføring ut mot primærhelsetjenesten. Ved Finnmarkssykehuset er det diabetessykepleier Lin Hagen Sjøgren ved Hammerfest sykehus som er ansatt som samhandlingskoordinator.

Gratis diabeteskurs - kompetanseoverføring

Alle kommunelegene i Karasjok kommune, kommuneoverlege i Lebesby og Gamvik, samt turnusleger fra Nesseby og Tana deltok på kurset. Tilbakemeldingene fra deltakerne var positiv, og de var fornøyd med informasjon som ble gitt.

Tema for dagen:

  • Diabetes; klassifisering, epidemiologi, forebygging, behandling.
  • Diagnostikk.
  • Noklus – diabetesskjema.
  • Tablettbehandling / Insulinbehandling. 
  • Albuminuri.
  • Behandling av hypertensjon og hyperkolestrolemi.
  • Kosthold og Diabetes.
  • Blodsukkermåling.
  • Insulinbehandling og Injeksjonsteknikk.

 

Fra undervisningen til fastlegene: f.v. overlege Anne Grethe Olsen, medisinsk fagsjef Harald Sunde og overlege Viera Stubnova (alle fra Finnmarkssykehuset), 5 års med.stud. Siri Hareide (Karasjok), diabetessykepleier Gerd Elin Øien (Lebesby), kommuneoverlege Jan Eggesvik (Lebesby og Gamvik), kommuneoverlege Georges Nasr (Karasjok), turnuslege Tatyana Fossen (Tana), turnuslege Siri Ree Hanson (Nesseby) og fastlege Ilona Sipilä (Karasjok).

Kurset startet midt på dagen, og holdt fram til middagstid. Dette for at ikke hele arbeidsdagen skulle gå bort i kursing. Tilreisende kunne reise til og fra på samme dag, og slipper utgifter til overnatting.

Kurset er godkjent av Den norske legeforening med 6 tellende timer til spesialistreglene for allmennmedisin som valgfritt kurs til videre- og etterutdanning.

Målgruppen for kurset er fastleger og ansatte på legekontor, sykepleiere, helsesøstre, jordmødre, hjelpepleiere og annet helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Ansatte ved institusjonskjøkken, skoler og andre interesserte kan også delta.

 

Fra undervisningen til helsepersonellet. Det var først en fellesdel før gruppen ble delt i to – legene og annet helsepersonell hver for seg.

Noklus diabetesskjema – nasjonalt diabetesregister for voksne

Helsedirektoratet anbefaler bruk av Noklus diabetesskjema under årskontroll og rutinekontroller ved diabetes. Noklus diabetesskjema er et verktøy for bedre oppfølging og kvaliteten på behandlingen av kommunens diabetespasienter. Dataene blir lagret i Norsk diabetesregister for voksne. Registeret vil danne viktig grunnlag for forskning om diabetes og diabetesrelaterte sykdommer. Samhandlingskoordinator Lin Hagen Sjøgren skal hjelpe fastlegene med å implementere Noklus diabetesskjema på legekontorene. Dette sto også på programmet for dagen.