HELSENORGE

Henvisning til øyepoliklinikken i Hammerfest

I begynnelsen av mai 2016 åpnet øyepoliklinikken i Hammerfest, og utstyr og personale er nå på plass. Det er et ønske at poliklinikken kan bidra til et godt og stabilt øyehelsetilbud til befolkningen i landsdelen. Øyepoliklinikken i Hammerfest er imidlertid helt avhengig av godt samarbeid med fastlegene for å få tilbudet til å fungere.

Overlege Kari M. Agledahl, øyepoliklinikken, Hammerfest

Situasjonen i Hammerfest er nå slik at det står 1000 pasienter på venteliste og poliklinikken mottar ca. 30 nye henvisninger i uken. Det vil altså fortsatt ta en god stund før man kommer oss ajour med pasienttilstrømningen, og det er en kontinuerlig utfordring å prioritere de pasientene som trenger det mest. I den forbindelse ønsker vi å gjøre oppmerksom på to forhold:

 1. Øyeblikkelig hjelp: I utgangspunktet er det bare øyeavdelingen UNN som har akuttberedskap i Troms og Finnmark. De lokale øyelegene er imidlertid behjelpelig med å ta imot ø-hjelpspasienter innenfor vanlig arbeidstid dersom de har kapasitet. I Finnmark kan man altså kontakte øyelegene i Hammerfest, Alta og Kirkenes. For øyepoliklinikken i Hammerfest gjelder følgende:
  • Dersom det er pasienter som bør sees av øyelege samme dag, må fastlegen ringe poliklinikken og avtale henvisning direkte med øyelegen. Øyelegen er ikke alltid til stede, og pasienter må ikke sendes uten avtale!
  • For pasienter som bør sees på innen kort tid (2 uker) bør fastlegen ringe kontoret på poliklinikken med beskjed til øyelegen eller legge igjen et telefonnummer som øyelegen kan ringe fastlegen tilbake på.
  • Dersom fastlegen sender vanlig elektiv henvisning risikerer man at den ikke blir lest før 10 dager senere.
  • Telefon til poliklinikken: 78 42 13 31, telefontid 08.30 – 10.30 og 12.00 – 14.00. Utenom telefontid kan leger ringe sentralbordet
   78 42 10 00 og be om å bli satt over til øyepoliklinikken.
 2. Henvisningsskriv: På grunn av den store pågangen av pasienter, ser øyelegen seg nødt til å avvise henvisninger som ikke har klar medisinsk indikasjon. Ventetid gis i henhold til nasjonal prioriteringsveileder.

  Vi har full forståelse for at også fastlegene har travle hverdager med begrenset tid til å formulere henvisninger. Henvisningen er imidlertid et hoveddokumentet for å vurdere om pasienten må sees på i løpet av en måned eller kan vente et år. Et stort antall henvisninger til øyelegen inneholder ikke opplysninger om visus, og mange inneholder ingen opplysninger om undersøkelse av pasienten i det hele tatt. Det gjør det svært vanskelig med en forsvarlig vurdering av hastegraden.

  En huskeliste for opplysninger som bør være med i en henvisning til øyelege er derfor vedlagt, og ligger også inne på legesida her. Listen er laget i et samarbeid mellom UNN, Øyelegesenteret i Tromsø og praksiskonsulentene ved UNN. Det er ønskelig at fastlegene skriver den ut og har den lett tilgjengelig når øyehenvisingen skal skrives.

Øyepoliklinikken i Hammerfest håper disse anmodningene er overkommelige i fastlegenes arbeidshverdag. Det vil også settes pris på om fastlegene gjør retningslinjene kjent også for de mange vikarene som hjelper til rundt om på legekontorene, og gjerne bruker retningslinjene som tema for faglige diskusjoner.

Overlege Kari M. Agledahl tar også gjerne imot tilbakemeldinger fra fastlegene, og dersom dere ønsker at hun skal stille på undervisnings- eller samarbeidsmøter, er hun åpen for dette.

Hennes e-post-adresse er: kari.milch.agledahl@finnmarkssykehuset.no