HELSENORGE

Høring: revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset 2018 – 2028

Finnmarkssykehuset skal ha høring for en revidert ambulanseplan basert på dagens forutsetninger og rammer. Høringsutkastet og ny plan skal tilpasses gjeldende og relevante lov- og avtaleverk. Høringssvar ligger nederst på siden.

 

Planutkast skal leveres 11.02.18. Forventet styrebehandling er 19.03.18.

Høringsutkastet og rapport fra SINTEF kan leses i sin helhet ved å trykke på lenkene:
Overordnet ambulanseplan for Finnmarkssykehuset 2018-2028

Hovedrapport SINTEF Ambulanseplan 2018-2018.pdf

Høringsutkastet er utarbeidet av en gruppe satt sammen av klinikken, med et representativt utvalg av fagpersonell fra den prehospitale akuttmedisinske kjeden. Det tar for seg Finnmarkssykehusets visjon med faktorene kvalitet, trygghet og respekt, som skaper rammene for oppbyggingen og organiseringen av ambulansetjenesten. SINTEF Teknologi og samfunn har gjennomført en analyse av dagens status og konsekvenser av mulige endringer i bilambulansetjenesten med tanke på responstider. Deres funn og anbefalinger, samt Finnmarkssykehuset sine egne anbefalinger presenteres i utkastet.
Finnmarkssykehuset ønsker gode innspill før planen fremlegges til endelig behandling i styret i Finnmarkssykehuset.
Høringsutkastet med dagens status, vurderinger og foreslåtte tiltak fra SINTEF er kort oppsummert under.

Ambulansetjenesten nå:

Klinikk for prehospitale tjenester er organisert etter Finnmarkssykehusets tre nivåer med enhetsledere, avdelingsledere for bilambulansen, AMK, luftambulansen og klinikksjef.

Bil og båtambulansen er organisert under 17 ambulanseenheter og en båtambulanse, som igjen er organisert i tre avdelinger. Vi har tre avdelingsledere og 15 enhetsledere. Klinikken har i skoleåret 2017/18 elleve lærlinger i ambulansefaget. De senere år har dette variert fra 9 til 11 avhengig av søkermasse og økonomisk bæreevne.

AMK har 18,6 årsverk. Per i dag bemannes AMK med 3 dag-/ – 3 aften-/ – 2 nattpersonell. AMK har avdelingsleder 100 % og fag-/superbruker 50 %. I forbindelse med utvidet tjeneste med besvarelse av nasjonal legevaktstelefon (LVS) 116 117 er det under utvikling en bemanningsplan ut ifra pågangen på den tjenesten.

Luftambulansen har to baser, en i Alta (2 fly) og en i Kirkenes. Avdelingen er organisert med avdelingsleder – lokalisert i Alta og enhetsleder i Kirkenes.
Tjenesten jobber kontinuerlig med å forbedre og vedlikeholde våre enheters fasiliteter. Vi bygger nytt og kommer de neste årene til å bruke ressurser på nybygg og på vedlikehold

Utfordringer:

Tilgang på kvalifisert personell, aldrende arbeidsstokk, økte kompetansekrav, økte krav til dokumentasjon, samhandling med kommunehelsetjenesten. Alle disse utfordringene er «nye». Dagens krav til kompetanse gjør tilgangen på personell knappere. Rekruttering blir derfor en viktig oppgave.

Noen av våre største beredskapsmessige utfordringer har alltid vært og vil være vær og avstander. Økt turisme og industri offshore er fortsatt utfordringer vi må ta høyde for i fremtiden.

Finnmarkssykehuset HF har for tiden store og tunge investeringer i form av nye sykehusbygg. Alle disse investeringene innvirker på den økonomiske bærekraften til foretaket. Alle klinikkene påvirkes av bærekraften, og vil møte på utfordringer i driften.

Ambulansetjenesten i fremtiden:

Finnmarkssykehuset deltar i en tverrfaglig gruppe for å se på muligheten for en samlokalisering av nødmeldingssentralene 110, 112 og 113 for Finnmark i Kirkenes.
Det vil bli en del endringer i krav til kompetanse i fremtiden ved at utdanningsløp for lærlinger i ambulansefag er under revidering, akuttforskrift skal revideres i 2021 og innførsel av ny bachelor i Paramedic er igangsatt.

Organisering og fokusområder:

Organisasjonen, båtambulanse, luftambulanse og AMK foreslås organisert som i dag.

Bilambulansen foreslås organisert på følgende måte: Moduleringen viser at nåværende plassering av enheter og antall biler er god. Vår dekningsgrad og responstider er tilfredsstillende ut ifra eksisterende befolkningsgrunnlag og bosetting. Bilambulansetjenesten foreslås organisert som i dag med tillegg av en enhet på Skaidi med en bil og fratrekk av en dag-bil i Havøysund og Hammerfest.

Delplaner:

Det utvikles også delplaner som ut i fra ønske fra klinikken på områder hvor det trengs ytterligere styring og kvalitet. Disse er:
- Kompetanseplan
- Utstyrsplan, Bekledning, medisinsk rekvisita, medisinteknisk utstyr og andre hjelpemidler
- Bilinvesteringsplan (innkjøp, utrustning og type).

SINTEF – funn og anbefalinger:

Ut ifra analyser gjort av SINTEF vet vi at vi vil kunne få behov for en økning av dagens ambulansebiler for å dekke etterspørselen fra pasienter. Dette vil medføre en kostnadsøkning som bør vurderes fortløpende i planperioden, og legges til rette for dersom anslagene stemmer.

Videre legger de frem forslag om å vurdere om ambulansestasjonen i Måsøy (Havøysund) kan klare seg med en ambulansebil, dersom antall biler ikke kan økes fra dagens nivå.

SINTEF foreslår etter innspill fra klinikk og modellering derfor at det opprettes en ambulansestasjon på Skaidi i Kvalsund som deltar i den omfattende overføringsjobben til Hammerfest sykehus, samtidig som det gir betydelig større nærhet til nærmeste ambulansestasjon for beboere og gjennomgangstrafikkerende i Kvalsund.

Antallet pasienter per år som kjøres til Kirkenes sykehus i bilambulanse fra Vardø og Vadsø, utgjorde i 2017 309 pasienter. Dette vil øke til nærmere 390 pasienter i 2028. Analysene vier at en eventuell ambulansebåt over Varangerfjorden vil redusere transporttiden for pasient fra fra 2,5 timer til 1 time og det må anses å være positivt for pasienten.

Klinikkens anbefaling:

Klinikk for prehospitale tjenester foreslår å organisere tjenesten i tråd med de analyser som er gitt av SINTEF (se høringsutkastet). Dette innebærer at i starten av planperioden så fjerner man en bil i Havøysund og en i Hammerfest for å bemanne en enhet på Skaidi. Enheten vil dekke for den aktiviteten som allerede foregår på de gjeldende enheter (Hammerfest og Havøysund) dermed medfører ikke dette tap av beredskap. Modelleringen angir at det kan være behov for inntil 35 biler i 2028, dette er en beredskapsmessig vurdering klinikken må gjøre fortløpende i hele planperioden. Båtsfjord vil i planperioden bli bemannet med en bil hvor den ekstra ressurs som har vært (bil 2) vil bli dekket gjennom aktivitet og hvit bil i Vadsø eller Tana.

Videre beholder vi i anbudsperioden båten i Øksfjord i stedet for å plassere denne i Hasvik. Båtplasseringen vil kun være gjeldende for inneværende anbud på båtambulansen i Vest-Finnmark. Båt i Øst-Finnmark ber vi om at vi får utrede videre da det kan være gevinst på gjennomføring av et slikt tiltak.

Høringsliste: Revidert ambulanseplan Finnmarkssykehuset HF.

Høringsfrist: 11. februar 2018. Høringssvar sendes: postmottak@finnmarkssykehuset.no

Høringsliste

Kommuner i Finnmark ved rådmann og kommuneoverlege
- Alta Kommune
- Berlevåg kommune
- Båtsfjord kommune
- Tana Kommune
- Gamvik kommune
- Kautokeino kommune
- Hammerfest kommune
- Hasvik kommune
- Karasjok kommune
- Kvalsund kommune
- Lebesby kommune
- Loppa kommune
- Måsøy kommune
- Nesseby kommune
- Nordkapp kommune
- Porsanger kommune
- Sør- Varanger kommune
- Vadsø kommune
- Vardø kommune
Finnmark Fylkeskommune
Norsk Sykepleierforbund
Delta
Fagforbundet
Den norske Legeforening- Finnmark
Pasientombudet i Finnmark
Brukerutvalget i Finnmark
Fylkeslegen i Finnmark
Finnmarkssykehuset HF – Klinikk Hammerfest
Finnmarkssykehuset HF – Klinikk Kirkenes
Finnmarkssykehuset HF – Klinikk Psykisk helsevern og rus
Finnmark Politidistrikt
110 sentralen for Finnmark
Sametinget
Hovedredningssentralen (HRS – Nord Norge)

Høringssvar

Høringssvar revidert ambulanseplani Finnmarkssykehuset - Loppa kommune.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Høringer/Høringssvar revidert ambulanseplani Finnmarkssykehuset - Loppa kommune.pdfHøringssvar revidert ambulanseplani Finnmarkssykehuset - Loppa kommune.pdfpdf905775
Høringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Porsanger Kommune.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Høringer/Høringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Porsanger Kommune.pdfHøringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Porsanger Kommune.pdfpdf96355
Høringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Nordkapp kommune.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Høringer/Høringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Nordkapp kommune.pdfHøringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Nordkapp kommune.pdfpdf201949
Høringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - NSF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Høringer/Høringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - NSF.pdfHøringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - NSF.pdfpdf73737
Høringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Måsøy kommune.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Høringer/Høringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Måsøy kommune.pdfHøringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Måsøy kommune.pdfpdf195924
Høringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Lebesby kommune.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Høringer/Høringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Lebesby kommune.pdfHøringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Lebesby kommune.pdfpdf99774
Høringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Kvalsund kommune.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Høringer/Høringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Kvalsund kommune.pdfHøringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Kvalsund kommune.pdfpdf183543
Høringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Fylkesmannen i Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Høringer/Høringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Fylkesmannen i Finnmark.pdfHøringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Fylkesmannen i Finnmark.pdfpdf64414
Høringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Finnmark Politidistrikt.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Høringer/Høringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Finnmark Politidistrikt.pdfHøringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Finnmark Politidistrikt.pdfpdf61916
Høringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Fagforbundet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Høringer/Høringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Fagforbundet.pdfHøringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Fagforbundet.pdfpdf69876
Høringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Delta.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Høringer/Høringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Delta.pdfHøringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Delta.pdfpdf1220903
Høringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Alta kommune.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Høringer/Høringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Alta kommune.pdfHøringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Alta kommune.pdfpdf1355822
Høringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Bergsfjord utviklingslag.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Høringer/Høringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Bergsfjord utviklingslag.pdfHøringssvar revidert ambulanseplan i Finnmarkssykehuset - Bergsfjord utviklingslag.pdfpdf29072
Henvisning til Altaposten fra Delta.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Høringer/Henvisning til Altaposten fra Delta.pdfHenvisning til Altaposten fra Delta.pdfpdf555235
Fra Deltamedlemmer i Kjøllefjord ambulanse.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Høringer/Fra Deltamedlemmer i Kjøllefjord ambulanse.pdfFra Deltamedlemmer i Kjøllefjord ambulanse.pdfpdf536047