Informasjon om endrede elektroniske adresser for helseforetakene i Helse Nord

Helseforetakene vil endre sine adresser for elektronisk samhandling jamfør nasjonal standard for Tjenestebasert adressering del 3. Endringen blir utført 12.juni 2019 mellom kl. 17:00 og 22:00

Dette er en foreløpig varsling og vi vil sende ut mer detaljert informasjon når det nærmer seg endringsdatoen 12. juni

De aller fleste tjenestetypene (tjenesteadressene) for elektronisk samhandling for helseforetakene vil være uendret eller få mindre navneendringer etter omleggingen. Alle tjenestetypene legges i nye kodeverk 8668, 8666 eller 8660 som er henta fra www.volven.no.  De helseaktører som benytter elektronisk samhandling med helseforetakene må lese inn alle tjenestetypene i journalsystemet sitt pånytt. Tjenestetypene fra gamle kodeverk i for eksempel favorittlister, meldingstjenere o.l. må oppdateres sjøl om de har likt navn og kode, ettersom alle nye adresser nå ligger i nye kodeverk.

Tabellen under gir oversikt over de tjenestetyper/tjenesteadresser som utgår: 

Kolonne A i tabellen gir oversikt over de tjenesteadresser som utgår fra nevnte dato. 
Kolonne B+C viser hvilken kode og tjenestetype/tjenesteadresse som Direktoratet for e-helse anbefaler at skal erstatte de som utgår med
kolonne D viser merknad på bruk av de nye tjenesteadressene

Tjenestetyper som utgår for helseforetakene i Nord Norge fra dato…

 

Tjenestetyper som skal benyttes

Merknad

Spilleavhengighet og annen avhengighetRRus- og avhengighet 
Rusmiddelavhengighet med alvorlig psykiatrisk sykdom (dobbeldiagnose)RRus- og avhengighet 
Rusmiddelavhengighet med langvarig funksjonssviktRRus- og avhengighet 
Førstegangspsykose knyttet til rusmiddelavhengighetRRus- og avhengighet 
Utredning av rusmiddelavhengighet eller annen avhengighetRRus- og avhengighet 
Avrusning/ avgiftning/ stabiliseringRRus- og avhengighet 
Familieterapi, parterapi og pårørendeterapiRRus- og avhengighet 
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)RRus- og avhengighet 
Innsatte under paragraf 12-soningRRus- og avhengighet 
Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukRRus- og avhengighet 
FamilieterapiPBPsykisk helsevern for barn og unge 
Spiseforstyrrelser hos barnPBPsykisk helsevern for barn og unge 
Spiseforstyrrelser hos voksnePVPsykisk helsevern for voksne 
Psykiatrisk helsehjelp til asylsøkere og flyktningerPVPsykisk helsevern for voksne 
SikkerhetspsykiatriPVPsykisk helsevern for voksne 
Rehabilitering 
10
S16
Rehabilitering 
Fysikalsk medisin og rehabilitering
Tjenestetypen Rehabilitering skal kun brukes av regionale koordinerende enheter for rehabilitering. I Nord Norge er denne enheten knytta til Universitetssykehuset Nord Norge.
Ved behov for rehabilitering forøvrig kan det adresseres til konkret fagområde pasientens lidelse hører innunder, eller til tjenesteadressen Fysikalsk medisin og rehabilitering.
Generell kirurgiS02Kirurgi 
Generell gynekologiS0401Gynekologi 
Assistert befruktningS04
S0401
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Gynekologi
 
HudsykdommerS05Hud- og veneriske sykdommer 
NyfødtmedisinS06Barnesykdommer 
Cerebrovaskulære sykdommerS07Nevrologi 
EpilepsiS07Nevrologi 
NevrofysiologiS07Nevrologi 
Laryngologi/FoniatriS09Øre-nese-halssykdommer 
Søvnrelaterte sykdommerS09Øre-nese-halssykdommer 
Nese- og bihulesykdommerS09Øre-nese-halssykdommer 
OtologiS09Øre-nese-halssykdommer 
SarkomerS11Onkologi 
Tverrfaglig ryggbehandlingS16Fysikalsk medisin og rehabiliteringEventuelt adresseres til konkrete fagområde.
Tannhelse2 Helseforetakene gir ikke tilbud om tannbehandling
AudiografiS09Øre-nese-halssykdommer 
Røntgen BBildediagnostikk 
Immunolig og allergologiL02Transfusjonsmedisin og immunologi 
Raskere tilbake somatikk Adresseres til konkrete fagområder..eller tjenesteadressen Fysikalsk medisin og rehabilitering
Raskere tilbake psykiatri Adresseres til konkrete fagområder..ev tjenesteadressen Psykisk helsevern for voksne eller Fysikalsk medisin og rehabilitering
Sykelig overvektS0301 Endokrinologi 
Sykelig overvektS0204Gastroenterologisk kirurgi 
DøvblindhetH07
H08
Barnehabilitering
Voksenhabilitering
 
Inkontinens Adresseres til konkrete fagområderAdresseres til konkrete fagområder

 

Gro Wangensteen | EPJ-rådgiver
Helse Nord| Forvaltningssenter EPJ 

Mona S. Leirvik | Seniorkonsulent 
Helse Nord IKT | Avdeling for tjenesteproduksjon, Seksjon for EPJ, Samhandling og Integrasjon
 
Geir Klaussen | Tjenesteansvarlig Samhandling 
Helse Nord IKT | Avdeling for tjenesteproduksjon | Seksjon for EPJ, samhandling og integrasjon, SESI