HELSENORGE

Kortere ventetid, færre fristbrudd

Finnmarkssykehuset fortsetter arbeidet med å få ned ventetiden, og å sikre at pasientene får behandling innenfor tidsfristen. Foretaket nådde imidlertid ikke de økonomiske målene 2018.


Overlege Uwe Agledahl, operasjonssykepleier Berit Reite, LIS 2 Rita Kral, overlege Christer Drotninghaug Johansen og de øvrige kollegene i Finnmarkssykehuset gjennomførte 3.678 operasjoner i 2018.

​Helseforetaket har en positiv utvikling innenfor mange av målområdene i oppdragsdokumentet. Blant annet ligger Finnmarkssykehuset godt innenfor kravene til ventetid for behandling. I 2018 var gjennomsnittlige ventetid 54 dager, mot 55 i 2017. Foretaket nådde målet for ventetider innenfor både somatikk og psykisk helsevern og rus.

  • I somatikk var ventetiden 55 dager, 5 dager under det nasjonale målet på 60 dager.
  • I psykisk helsevern voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling var ventetiden 46 dager, 14 dager mindre enn målet på 60 dager.
  • I psykisk helsevern barn var ventetiden 46 dager, 4 dager mindre enn målet på 50 dager.


INFOGRAFIKK: 2018 i tall


(Teksten fortsetter under bildet)

Eva Håheim Pedersen

Eva Håheim Pedersen

Færre fristbrudd

- Vi er til for pasientene våre, og jeg er fornøyd med utviklingen innenfor mange av målene. Vi har mange gode resultater, og skal fortsette arbeidet med forbedring. Ventetiden skal bli enda kortere, sier administrerende direktør Eva Håheim Pedersen.

Finnmarkssykehuset hadde også en nedgang i antall fristbrudd. Målet er at alle skal behandles innen fristen, og helseforetaket hadde i 2018 en nedgang fra året før på 40 prosent.

Andelen av pasienter som ble behandlet etter fristen var 1,2 prosent i 2018, mot 2 prosent året før.

De fleste fristbruddene i fjor var innenfor psykisk helsevern og rus. Klinikk psykisk helsevern og rus arbeider målrettet med å få ned andelen, og hadde i 2018 et snitt på 6,2 prosent mot 14,4 prosent i 2017.

Liten nedgang i antall pasienter

Totalt hadde Finnmarkssykehuset i fjor 106.656 pasientkontakter. Disse fordelte seg på 78.820 på somatiske sykehus og 27.836 i psykisk helsevern og rus.

Det var til sammen 95.732 polikliniske konsultasjoner og dagbehandling innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus.

Antallet pasientkontakter viser en liten reduksjon på 1.837 sammenlignet med 2017. Antallet konsultasjoner som poliklinikk/dagbehandling er redusert med 1.717.

Klinikk Hammerfest har hatt en økning i pasientkontakter og polikliniske konsultasjoner/dagbehandling på henholdsvis 1.643 og 1.505, mens klinikk Kirkenes har hatt en nedgang på henholdsvis 3.282 og 3.024.

- En viktig årsak til denne nedgangen i Kirkenes er forsinkelsene i byggeprosjektet nye Kirkenes sykehus, hvor forskyvning av innflytting har ført til lav aktivitet i lengre perioder, sier Eva Håheim Pedersen.

Færre tilfeller av sykehusinfeksjon

Det ble i 2018 totalt gjennomført 3.678 operasjoner. Ved klinikk Alta ble en milepæl nådd da kikkhullsoperasjon nummer 1.000 ble gjennomført.

Tallene fra 2018 viser også at færre pasienter ble smittet av sykehusinfeksjon.

Finnmarkssykehuset ligger også godt innenfor Helse Nords mål, som slår fast at maksimalt 3,5 prosent av inneliggende pasienter skal bli påført infeksjon under sykehusoppholdet. I 2018 hadde 2,2 prosent av inneliggende pasienter i Finnmarkssykehuset en sykehuspåført infeksjon ervervet i eget sykehus. 2017 og 2016 var andelen 3,2 prosent.

Forskning og utvikling

Et viktig mål for Finnmarkssykehuset er å gi pasientene kunnskapsbasert behandling, som er trygg og av høy kvalitet, og her spiller forskningsaktivitet en viktig rolle. Forskning er en av helseforetakets fire lovpålagte oppgaver, og helseforetaket hadde i fjor 11,44 årsverk til forskning, fordelt på 5,27 innen somatikk og 6,17 innen psykisk helsevern og rus.

Det ble delt ut 2,8 millioner kroner i støtte til ulike forskningsprosjekter ved foretaket. Tildelingen ble gjort av Finnmarkssykehuset HF sitt forskningsstyre, og tolv ulike prosjekter fikk innvilget støtte.

I tillegg hadde forsknings- og utviklingsavdelingen ved samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern (SANKS) 2 millioner kroner til fordeling gjennom nasjonal utlysning til prosjekter som berørte den samiske befolkning. Ett PhD-prosjekt fra Finnmarkssykehuset HF fikk innvilget støtte.

Finnmarkssykehuset HF fikk videre forskningsmidler fra Helse Nord RHF for finansiering av totalt tre PhD og ett post doktor-prosjekt. Dette er ett prosjekt mer enn i 2017. I 2018 ble de ikke avlagt noen doktorgrad.

Ansatte ved Finnmarkssykehuset HF publiserte totalt 24 publikasjoner.
Finnmarkssykehuset HF satser spesielt på tjenesteinnovasjon innen e-helse ved å nyttiggjøre seg nasjonale og regionale IKT-komponenter og sette de sammen for avstandskompenserende tiltak.

Viktige resultater i 2018 var utbredelsen av Skype som verktøy i behandling for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, samt pilotering av robotassistert ultralyd.

Nådde ikke økonomiske mål

Et mål som ikke ble innfridd var målet om overskudd på 24 millioner kroner i 2018. I stedet ble det regnskapsmessige resultatet et underskudd på 17,9 millioner kroner. Mens totale driftsinntekter var 2.055 millioner kroner, utgjorde driftskostnadene inkludert finans 2.073 millioner kroner.

En hovedårsak til underskuddet er lavere antall døgn og dagbehandlinger enn budsjettert. I tillegg kommer høyere kostnader knyttet til medikamenter, gjestepasienter og arbeidskraft.

I økonomisk langtidsplan 2018-2021 er det lagt opp til et overskudd på 24 millioner hvert år. Finnmarkssykehuset HF må klare de resultatkrav som er satt, for å nå målet om en langsiktig bærekraftig økonomi, som gir nødvendig økonomisk handlingsrom. Det er gjennomført betydelige Investeringer de siste årene, og det er lagt inn forutsetninger om et høyt investeringsnivå også i de kommende årene.

De samlede investeringene i 2018 utgjorde 485 millioner kroner, hvorav 211 og 193 millioner kroner til henholdsvis Nye Kirkenes Sykehus og klinikk Alta.

Det er iverksatt tiltak for å bedre likviditeten i 2019.

Andre viktige oppnåelser i 2018

  • Nedgang i brudd arbeidstidsbestemmelsene. Har var den totale reduksjonen på 3 prosent. November og desember hadde en økning i antall brudd på grunn av innflytting og oppstart på nye Kirkenes sykehus. Dersom bruddene som er direkte knyttet til dette trekkes fra, har foretaket oppnådd en reduksjon på 15%. Nedgangen skyldes et kontinuerlig fokus på AML-brudd. Foretaket har fokus på arbeidstidsplanlegging og å søke om dispensasjon fra tillitsvalgte for utvidet arbeidstid ved behov.
  • Lavere sykefravær. Totalt var sykefraværet 8,4 prosent, mot 8,9 året før. Både korttids- og langtidsfraværet har gått ned.
  • Lavere energiforbruk. Det samlede energiforbruket fortsetter å gå ned, og ble i 2018 redusert til 217 kWh per kvadratmeter. I 2017 var energiforbruket på cirka 322 kWh pr kvadratmeter.
  • Mindre avfall. Samlet avfallsmengde var i 2018 på 335 tonn, noe som er en reduksjon på 3,4 prosent fra 2017. Det er i 2018 gjennomført et nytt anbud på avfallshåndtering.

Kontinuerlig oppmerksomhet

- Finnmarkssykehuset har kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot kravene i oppdragsdokumentet gjennom hele året. Samlet sett vurderes oppdraget for 2018 som innfridd i henhold til de fleste av målsetningene. Oppdrag som ikke er fullført i 2018 vil videreføres i 2019, sier administrerende direktør Eva Håheim Pedersen.

Denne uka legges fjorårets resultater frem for styret i Finnmarkssykehuset.

Du kan lese mer om resultater for 2018 her:

Årlig melding 2018

Årsregnskap og styrets beretning