HELSENORGE

Kulturforståelse i psykisk helsevern

SANKS og DPS Øst-Finnmark er i gang med et forskningsprosjekt der hensikten er å bedre kulturforståelsen i psykisk helsevern. Prosjektet henvender seg nå til pasienter som kan delta i spørreundersøkelsen. De som deltar er med på trekning av en premie.

​Det er anerkjent både i Norge og i mange andre land at kulturforståelse er viktig i helsevesenet. Samtidig vet vi lite om hva som er effektive måter å gi slik opplæring på. Det trengs forskning for å finne ut hva som fungerer i praksis. Hvis opplæringen fører til bedre behandling og mer tilfredse pasienter, kan liknende undervisningsopplegg tilbys helsevesenet andre steder. På den måten kan de også ta mere hensyn til kulturelle tradisjoner og tenkemåter i sine møter med pasienter.

For å finne ut om opplæringen virker, må vi spørre pasientene.

Trenger deltakere til spørreundersøkelsen

For å gjennomføre prosjektet er vi avhengig av at mange nok pasienter svarer på spørreskjemaene. Vi trenger ca. 65 personer som fullfører undersøkelsen. Vi begynte å verve deltakere fra 1. juni 2016. Vervingen foregår ved at alle nyhenviste pasienter får tilsendt informasjon med svarskjema og frankert returkonvolutt. Det er naturligvis frivillig å delta, og det får ingen følger for behandlingen. Det vil alltid være mulig å trekke seg fra deltakelse. Skjemaene som man fyller ut blir anonymisert og behandlerne får ikke vite noe om hva den enkelte svarer.

Behandlerne får undervisning

Forskningsprosjektet Kulturforforståelse i psykisk helsevern går ut på at

behandlerne ved voksenpoliklinikkene får undervisning i hvordan sykdom, psykiske fenomener og overnaturlige opplevelser kan bli forstått innen samisk kultur.  

Bruk av helbredere og hvordan de møter folk som oppsøker dem for hjelp er et også viktig tema. Vi inviterer også helbredere for fortelle om sin virksomhet. Normer og verdier som gjelder disse områdene vil også bli tatt opp. Behandlerne skal arbeide systematisk med å ta i bruk denne kunnskapen i sine møter med pasienter, der slik kunnskap er relevant.

Under dette arbeidet blir Kulturformuleringsintervjuet i DSM-5 et viktig verktøy, som det gis opplæring i. Kulturformuleringsintervjuet er laget for å fange opp om og hvordan pasienten og de som står nær vedkommende snakker om og forstår problemene det søkes hjelp for, hva de tror kan hjelpe, hva som gjør ting verre, hva pasienten har gjort for å hjelpe seg selv, m.m. Intervjuet skal tas i bruk rutinemessig i møtet med nye pasienter, uavhengig av kulturell bakgrunn.

Hva innebærer det å delta?

Spørreundersøkelsen går ut på at man deler deltakerne i to grupper. Først spør vi pasienter som følger dagens behandlingsopplegg. Så gjennomgår behandlerne undervisningsopplegget, og etter det spør vi nye pasienter om deres erfaringer med behandlingen. Til slutt sammenlikner vi svarene for å se om det er forskjeller på de to gruppene. Terapeutene vil også bli bedt om å svare på spørsmål bl.a. om allianse med pasientene, sine holdninger til alternativ behandling, og utbytte av undervisningen.

Å delta innebærer at man fyller ut spørreskjemaer på 5-6 tidspunkter. Det første skjemaet får de tilsendt i posten før første time. Deretter får de et kortere skjema etter 3. time og etter 6 mnd. De får også ett skjema ved avsluttet behandling samt 1 og 2 år etter oppstart. Bortsett fra å fylle ut spørreskjemaene fører det ikke til ekstra bry å si ja til å være med.
De som deltar, blir med i en trekning av en premie på kr. 5000.

Prosjektet er finansiert av SANKS, Finnmarkssykehuset og Sametinget. Det forventes å være ferdig i løpet av 2019.

 • Prosjektleder og biveileder:
  Margrethe Bals Utsi, SANKS.
 • Hovedveileder:
  Tore Sørlie, UiT / Norges Arktiske Universitet
 • Prosjektmedarbeider og ph.d.-kandidat:
  Sigmund Elgarøy, SANKS og DPS Øst-Finnmark
 • Prosjektsekretær:
  Olga Larsen, SANKS
 • Koordinator:
  Kjell Andersen, SANKS

For spørsmål kontakt:


Margrethe Bals Utsi
Prosjektleder
M 974 24 694 | Margrete.Bals.Utsi@finnmarkssykehuset.no 


Sigmund Elgarøy
Doktorgradskandidat og prosjektmedarbeider
M 981 93 306 | Sigmund.Elgaroy@finnmarkssykehuset.no