Kulturkompetanse øker brukerfornøydhet

Les artikkel om hvordan opplæring i kulturkompetanse for helsepersonell øker brukerfornøydhet blant minoritetsgrupper.

Resultatene artikkelen fremstiller er av stor interesse for SANKS, med tanke på vårt arbeidet med å implementere kulturforståelse, kulturkompetanse og kultursensitivitet inn i behandlingen. Lenge har SANKS hatt fokus på å øke kulturkompetansen til alle ansette med og uten samisk språk og kulturbakgrunn. Vårt mål er å øke brukertilfredsheten til samiske pasienter og brukere, og disse resultatene fra USA indikerer at SANKS er på rett vei.

Gå til den engelske artikkelen her:

How Effective is Cultural Competence. Training of Healthcare Providers on Improving Patient Satisfaction of Minority Groups? A Systematic Review of Literature.

Oversatt oppsummering:

Tittel: Hvor effektiv er kulturell kompetanse. Opplæring av helsepersonell på å forbedre pasienttilfredshet av minoritets grupper? En systematisk gjennomgang av litteratur.

Bakgrunn for artikkelen er den den raske veksten av minoritetspopulasjoner i USA. Og behovet å gi helsearbeidere opplæring slik at de blir egnet til å gi et kultursensitiv omsorg har aldri vært større. Det har tidligere blitt utført forskning på helsepersonells kulturelle kompetanse, men det har aldri blitt gjort en systematisk gjennomgang der man fokuserer på effekten av opplæring i kulturell kompetanse og pasienttilfredshet på klienter fra minoritetsgrupper.
Målet er å søke og kritisk vurdere publiserte forskningsartikler som evaluerte effektiviteten av opplæring i kulturellkompetanse av helsepersonell på å forbedre pasienttilfredshet av klienter fra minoritetsgrupper.

Resultatene viser at syv studier oppfylte inkluderingskriteriene. Seks studier viste at kulturkompetanse treningsintervensjon økte det kulturelle kompetansenivået til helsepersonellene betydelig. Fem studier viste at kulturell kompetanseopplæring av helsepersonell var betydelig forbundet med økt pasienttilfredshet.
Disse resultatene indikerer på at kulturkompetanseopplæring er et effektiv tiltak som muliggjør helsepersonell til å gi kultursensitiv omsorg som øker tilfredsheten til pasienter fra minoritetsgrupper. Men å slå dette helt fast krever mer forskning med bedre forskningsdesign, store utvalgsstørrelser. Validert standardisert kulturkompetanse og pasienttilfredshetsvurderingsverktøy er nødvendig å entydig tilordne kulturkompetanseopplæring til pasienttilfredshet.