HELSENORGE

LAR-legemidler - bytte til rimeligste preparat

01.10.18 vil nye innkjøpsavtaler og nye priser for LAR-legemidler tre i kraft. Fra og med denne datoen skal forskrivere skrive ut det rimeligste preparatet i hver gruppe til sine LAR-pasienter. Vi ber om at allmennpraktikere leverer ut brevet: «Innkjøpsavtaler_LAR_Legemidler_pasient» til dine LAR-pasienter, slik at de kan forberede seg på byttet. Brevet finner du i vedlegget nederst i saken.

​Fra og med 01.10.18 skal altså forskrivere skrive ut det rimeligste preparatet i hver gruppe til sine LAR-pasienter.

Grupperingen av preparater er som følger:

  • Metadon mikstur
  • Buprenorfin sublingvaltabletter
  • Buprenorfin/nalokson sublingvaltabletter

Et eksempel: En pasient som behandles med Metadon mikstur skal altså bytte til den rimeligste metadonmiksturen.

Nye priser på LAR-legemidler sendes ut når innkjøpsavtalene er signert (anslagsvis august 2018). Hvis det er medisinske årsaker til at pasienten ikke kan bruke det rimeligste preparatet, skal nest rimeligste preparat vurderes og så videre. Begrunnelsen for hvorfor det rimeligste preparatet ikke brukes, skal journalføres.
Dette brevet er en orientering, slik at forskrivere kan forberede sine pasienter på byttet.

Kort om innkjøpsavtalene
De regionale helseforetakene (RHFene) har finansieringsansvaret for legemidler som brukes i LAR. RHFene har gitt Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS) i oppdrag å konkurranseutsette innkjøp av LAR-legemidler. Konkurransen vil resultere i innkjøpsavtaler på disse legemidlene.

Formålet med konkurranseutsettingen er å redusere kostnadene til legemidlene, slik at pengene kan brukes på mer eller annen pasientbehandling. En spesialistgruppe (bestående av leger, sykepleier, brukerrepresentant, LIS, m.fl.) har utarbeidet kriteriene i konkurransen og skal skrive en anbefaling for valg av preparat på bakgrunn av tilbudene når de kommer inn.

De fire administrerende direktørene har vedtatt å bruke LIS spesialistgruppens anbefaling som instruks i egne helseforetak. Lojalitet til anbefalingene er en viktig faktor for å oppnå lavere legemiddelpriser som igjen vil gi mulighet til å behandle flere pasienter.


Med hilsen
Finnmarkssykehuset HF

Brev til pasientene: