HELSENORGE

Les din egen pasientjournal på internett

I løpet av 2015 får alle pasienter elektronisk tilgang til deler av sin pasientjournal hos Finnmarkssykehuset.

Våre pasienter kan logge seg på den nasjonale helseportalen helsenorge.no og få vist blant annet journalnotater og henvisninger.

En ønsket utvikling

At pasienter får elektronisk tilgang til sin pasientjournal er en ønsket utvikling fra norske myndigheter. Stortingsmeldingen Én innbygger, én journal slår fast at norske pasienter skal kunne få pasientjournalen sin elektronisk.

I Finnmarkssykehuset er det Elisabeth Joks og Nils Petter Hallonen som leder arbeidet med å innføre «Min pasientjournal»

– Hvilke endringer vil elektronisk tilgang bety for helsepersonellet som skriver i journalen?

– I dag får pasienter som ønsker det, utskrift av sin journal fra sykehuset når de ber om det, på papir eller en CD. Den store endringen for helsepersonellet blir at pasientene kan lese journaldokumenter med en gang behandleren har godkjent det. Det er mange som lurer på hvilke dokumenter pasientene får tilgang til, og om løsningen vil endre forholdet mellom behandler og pasient. Vi må nok regne med at det kan komme flere spørsmål om konkrete ting i journalen. Hvis det er noe pasientene ikke forstår om sin egen helse, har de krav på få det forklart.

Noe informasjon kan sperres

Som hovedregel skal alle journaldokumenter være tilgjengelige for pasienten, men det finnes noen unntak. Det kan for eksempel være tilfeller av vold i parforhold der man må regne med at pasientens partner også får tilgang til journalen.  I en nyere versjon av DIPS er det mulig å merke dokumenter med at dette er dokumenter pasienten ikke skal ha innsyn i, så fremt det er lovhjemmel for det. Helsepersonell vil få informasjon og opplæring i dette.

Utsette godkjenning

Det kan tenkes situasjoner der behandleren ønsker å snakke med pasienten før de leser sin journal på nettet, for eksempel når en pasient nettopp har fått en alvorlig diagnose. Dette kan også skje i tilfeller der legen ønsker å sjekke forhold utenfor sykehuset, som mistanke om vold i nære relasjoner før pasienten eller foresatte gis innsyn. I slike situasjoner kan behandleren utsette godkjenning av journaldokumentet til de har fått snakket med pasienten eller avsluttet undersøkelsene sine.

Flere faser

I første omgang skal pasientene i Nord-Norge få tilgang til å se og lese de vanligste dokumentene som ligger i pasientjournalen, for eksempel journalnotater og epikriser. De får også tilgang til å se loggen som viser hvem som har sett på et enkelt dokument. Røntgenbilder og laboratoriesvar er teknisk utfordrende å vise, så disse er ikke med nå i starten.

Helse Nord ønsker å utvide den elektroniske pasientjournalen til også å kunne se og endre timer, og å kunne ha annen enkel, elektronisk dialog med sykehuset. Dette er tjenester som kan komme etter hvert.

Samarbeid med flere

Prosjektet i Helse Nord er et samarbeid mellom flere parter: Helsenorge.no/Helsedirektoratet, DIPS, Nasjonalt senter for telemedisin, Helse Nord IKT, helseforetakene og Helse Nord RHF.

Mer informasjon på helsenorge.no

Pasientjournal og innsyn

 

​​​