Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2020

FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge.

SANKS lyser ut FoU-midler
Ved tildelingen for 2020 vil følgende prioriteres:

  • Traumer som følge av assimilering/kolonisering
  • Barn og unges trivsel og oppvekstsvilkår
  • Helsetjenester tilpasset samisk befolkning (f.eks. e-helse, samhandling, tiltaksutvikling, primærnæring/reindrift)
  • Brukermedvirkning
  • Sør- og lulesamiske forhold
  • Samisk folkehelse, forebygging og intervensjonsforskning

Søknaden skal være mottatt elektronisk innen 25. oktober 2019 kl. 12:00. 


Søknadsskjema med underskrifter og vedlegg i tre pdf-filer (søknadsskjema, protokoll/prosjektbeskrivelse og andre vedlegg) sendes til: 

Søkerne må bruke særskilt søknadsskjema som finnes elektronisk under Forskning, fag og tjenesteutvikling på våre hjemmesider. Det er svært viktig at søkerne setter seg inn i «Søknadsveileder 2020 Forsknings- og utviklingsmidler fra SANKS FoU-fond».

 
Innkomne søknader blir behandlet av FoU-styret i SANKS. Søknadene vurderes ut ifra kvalitet og relevans. Søknader mottatt etter søknadsfristens utløp og søknader som ikke oppfyller formelle krav vil ikke bli behandlet.


Spørsmål kan rettes til SANKS FoU-enheten 


T 78 94 75 14 | M 917 12 352 (FoU-rådgiver Johanna Unga) 

eller  

SANKS leder Gunn Heatta
M 411 20 546
Gunn.Heatta@finnmarkssykehuset.no 


Vedlegg