HELSENORGE

Oppdatert informasjon til rekvirenter av svangerskapsanalyser

Fra 1. september 2016 ble det innført ny nasjonal rutine for oppfølging av RhD negative gravide. Alle RhD negative gravide skal tilbys føtal RHD typing av foster-DNA i mors plasma i svangerskapsuke 24. RhD negative gravide der testen viser at hun bærer et RhD positivt foster skal tilbys Rh-profylakse i svangerskapsuke 28. Profylaksen skal også gis innen 72 timer etter fødsel. I en innføringsperiode skal man fremdeles ta navlestrengprøve av alle barn født av RhD-negative mødre.

​Bakgrunn

Selv om risikoen for alloimmunisering er størst i forbindelse med fødsel, immuniseres også en del gravide i svangerskapet og spesielt i siste trimester. Ca. 60 % av RhD negative kvinner bærer et RhD positivt foster og risikerer derfor immunisering. Dette omfatter ca. 9000 gravide i Norge per år. Kvinner som ikke er immunisert, og som føder et RhD positivt barn får RhD-profylakse innen 72 timer etter fødselen for å unngå immunisering. 

Med innføringen av RHD-typing av foster-DNA i mors plasma (Non-Invasive Prenatal Testing) kan man fastslå fosterets RhD-type og gi første dose profylakse allerede i svangerskapsuke 28 og dermed ytterligere redusere risikoen for at hun blir immunisert.

Hva innebærer endringen for fastleger og jordmødre?

Endringen omfatter de gravide som i 1. svangerskapsprøve types til RhD negativ. For RhD negative gravide utgår tidligere rutine med kontrollprøver i svangerskapsuke 32 og 36. 

Ny rutine for RhD negative gravide kvinner er kontrollprøve i svangerskapsuke 24. Det skal i svangerskapsuke 24 sendes inn 2 EDTA-rør (6 ml), hvorav det ene glasset er til antistoffscreening, det andre til føtal RHD typing av foster-DNA.  

Prøvetaking

Vær oppmerksom på at prøverør til føtal RHD typing må romme minst 6 ml. Dersom dere rutinemessig bare lagerfører ordinære 4 ml EDTA-rør, må det tas 2 rør til denne analysen og 1 rør til antistoffscreening for å få nok prøvemateriale. Prøverørene til føtal RHD typing må være uåpnet for å forhindre DNA-forurensning. Vennligst gjør prøvetakere oppmerksom på dette.

Dersom kontrollprøve ikke er tatt i svangerskapsuke 24, anbefaler vi at prøve likevel tas ved første anledning etter uke 24. 

Det er ingen endring i rutiner for 1. gangs svangerskapsprøver. Det skal som før tas 1 EDTA-glass og 1 serumglass m/gel mellom svangerskapsuke 12 – 16 for analysene; ABO RhD typing, antistoffscreening, HIV, Syfilis og Rubella. 

OBS: Det er svært viktig at termin angis på rekvisisjonen for at prøveresultatene skal kunne vurderes korrekt.

Forsendelse av prøver

Alle svangerskapsprøver skal fortsatt sendes til blodbanken i UNN, Tromsø.

Det er viktig at prøven til føtal RHD-typing sendes samme dag som den er tatt og ikke utsettes for frost. Dersom svangerskapsanalyser ikke rekvireres elektronisk, må det benyttes ny versjon av papirrekvisisjon gjeldende fra 1. september. 

Oppdatert papirrekvisisjon finnes som pdf.-fil på https://unn.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester, velg «Rekvisisjon til immunologi og transfusjonsmedisin».

I en tid fremover vil den genomiske RHD typingen av foster-DNA utføres ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Blodbanken i Tromsø vil administrere forsendelse av prøver til Ullevål. Det planlegges oppstart av analysen ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.

Vedlagt dette informasjonsskrivet er pasientinformasjon om den nye rutinen. Denne er ment for å trykkes opp av primærhelsetjenesten. pdf.-versjon av brosjyren finnes på hjemmesiden til UNN (skriv inn «prenatal» eller «føtal RHD» i søkefelt).

Se algoritme:

Profylakse dersom kvinnen bærer et RhD positivt foster

Det skal det gis prenatal RhD-profylakse til den gravide i svangerskapsuke 28. Profylaksen i svangerskapsuke 28 skal administreres i primærhelsetjenesten av fastlege eller jordmor. 

Profylaksen som gis under svangerskapet består av humant anti-D IgG og er samme preparat og samme dose som gis etter fødsel. Det finnes flere preparater tilgjengelig, men vi anbefaler for eksempel Rhesonativ, 1 ampulle (2ml) som gis i.m. (foreslår gluteus maximus) som er det preparatet som brukes ved Kvinneklinikken UNN.

Profylaksen har begrenset virketid, og ny profylakse gis derfor også innen 72 timer etter fødsel. 

Kvinner som allerede er immunisert mot RhD skal ikke ha prenatal eller postpartum RhD-profylakse. Gravide som er immunisert og allerede har dannet anti-D eller andre blodtypeantistoffer, vil bli fulgt opp med hyppigere kontrollprøver. Intervall på kontrollprøver avgjøres av antistoffspesifisitet og -titer. 

Blodbanken vil alltid oppgi tidspunkt for neste anbefalte kontrollprøve. Gravide med antistoffer som kan forårsake hemolytisk sykdom hos foster bør henvises til Fostermedisinsk enhet ved UNN Tromsø.

Bestilling av profylakse

UNN ved Diagnostisk klinikk har gjort avtale med Sykehusapoteket i Tromsø om at apoteket skal ha lageret av profylakse hos seg.

Fastlegene bestiller profylakse på vanlig elektronisk resept og låser resepten. Dette gjøres ved at dere haker av i deres fagsystem for låsing av resept. Den låste resepten generer et referansenummer. 

Fastlegene må i tillegg til e-resepten sende en e-post til Sykehusapoteket på følgende adresse: 

Apotek-varer-SHE-Tromso@sykehusapotek-nord.no

Referansenummeret som framkommer av den låste resepten legges inn i e-posten. Dette for at apoteket skal kunne følge opp bestillingen og få sendt profylaksen raskest mulig. Skriv gjerne inn i e-resepten at det er sendt e-post.

Sykehusapoteket sender faktura til UNN inntil Helsedirektoratet har avklart hvordan dette skal dekkes økonomisk.

Ordningen gjelder områdene som skal ivaretas av Finnmarkssykehuset og UNN.

Kortversjon:

 1. Fastlegen sender prøven til analyse ved laboratoriet, husk termindato
 2. Svaret sendes elektronisk fra laboratoriet til fastlegen
 3. Fastlege/legekontoret sender e-resept til Sykehusapoteket og sender samtidig en e-post til Sykehusapoteket med e-reseptens referansenummeret (ikke sensitiv informasjon)
 4. Sykehusapoteket sender profylaksen til legekontoret som har ansvar for å gi profylaksen
 5. Sykehusapoteket sender regningen på profylaksen til UNN

  For å få til denne omleggingen er det nødvendig med godt og nært samarbeid mellom blodbanken, fastlege / jordmor og fødeavdelingene ved sykehus. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål rundt den nye rutinen. 

Kontaktpersoner:

 • Marte Kristine Valle, overbioingeniør immunhematologi UNN, tlf: 77 62 62 84
 • Mirjana G. Arsenovic, avdelingsoverlege blodbanken UNN, tlf: 77 62 62 99
 • Truls Bjørknes, avdelingsleder publikumsavdelinga, Sykehusapoteket i Tromsø, tlf 77 62 62 69
 • May Kristoffersen, enhetsleder lab Kirkenes sykehus, tlf 78 97 33 95
 • Tove Sørli, enhetsleder lab Hammerfest sykehus, tlf 78 42 15 50
 • Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef Finnmarkssykehuset, tlf 78 97 30 08/ 908 31 337