HELSENORGE

Preoperativ poliklinikk ved Hammerfest sykehus

En preoperativ poliklinikk ble etablert ved Hammerfest sykehus i oktober 2016.

​Hensikten med den preoperative poliklinikken er å kvalitetssikre den preoperative utredningen og bedømmingen og tilrettelegge informasjonsflyten for den aktuelle pasienten. Dermed reduserer man muligheten for strykninger på grunn av utilstrekkelig preoperativ utredning samt at man øker sikkerheten for gjennomføring av operasjon og anestesi.

Den preoperative poliklinikken er åpen mandag – fredag, 08 – 16, og bemannes av en sykepleier og en anestesilege. Mottaket ligger i 3.etasje, utenfor operasjonsavdelingen.

Dette koordineres med pasientens besøk på den opererende spesialitetens poliklinikk. Aktuelle prøver, innskrivningsjournal og ev. øvrig konsultasjon skal også utføres ved samme besøk for å unngå unødige pasientreiser. Ved innkalling til poliklinikken får pasienten et helseskjema som skal fylles ut og sendes til mottakelsen.

Enkelte pasienter kan også bedømmes ved telefonkontakt eller mail.

Poliklinikken ser det som verdifullt å kunne benytte fastlegeresursen for deler av den preoperative bedømmelsen. Dette gjelder for eksempel kontroll og ev. behandling av blodtrykk, blodsukkerkontroll og ev. oppstart av behandling av eventuelle kroniske eller akutte sykdommer. Opplysninger om ev. allergier, vekt / BMI, ev. medisinering er ytterligere opplysninger som er verdifulle for poliklinikken å vite om

Ved eventuelle uklarheter eller spørsmål kan poliklinikken kontaktes på telefon 78 42 12 03