HELSENORGE

Iverksetter innleggelsesstopp

Finnmarkssykehuset styrker smitteverntiltakene i Hammerfest ytterligere, og iverksetter midlertidig innleggelsesstopp ved Hammerfest sykehus for å redusere smittespredningen. Samtidig økes beredskapen i hele helseforetaket. Akuttpasienter skal forholde seg som tidligere.

Hammerfest sykehus

Tiltakene som nå gjennomføres er en videreføring av tiltak Finnmarkssykehuset tidligere har iverksatt etter smitteutbruddet ved Hammerfest sykehus for over en uke siden. Dette har ikke hatt så god effekt som ønsket, derfor strammes det ytterligere inn for å redusere smittespredningen.

- Dette er et scenario vi har sett for oss, og som vi har forberedt oss på. Det er i forkant gjort en solid jobb for å sikre at vi har en god beredskap og ressurser på plass før vi reduserer den gjenværende driften ved sykehuset, sier administrerende direktør Siri Tau Ursin i Finnmarkssykehuset.

Finnmarkssykehuset planlegger for inntaksstopp i Hammerfest de neste to ukene. To ekstra ambulansefly blir stasjonert i Finnmark. I tillegg kan bilambulansetjenesten i Vest-Finnmark oppbemannes på kort varsel.

- Alle pasienter vil få den hjelpen de trenger, sier Siri Tau Ursin.

Alle pasienter ivaretas

All planlagt aktivitet ved Hammerfest sykehus stoppes, og alle pasienter som blir berørt, vil få melding om dette.

 • Hammerfest sykehus tar imot akutte pasienter for stabilisering før videre transport til andre behandlingssteder, i første omgang Alta, Kirkenes og UNN Tromsø.
 • Gravide som har planlagt fødsel i Hammerfest vil bli ivaretatt og videreformidlet til Kirkenes eller UNN.
 • Akuttinnleggelser ved barneavdelingen rutes til UNN-Tromsø.
 • For innleggelser ved gynekologisk, kirurgisk-ortopedisk og indremedisinsk avdeling vil det i hvert enkelt tilfelle bli vurdert hvilket sykehus som er det rette.
 • Den polikliniske aktiviteten i Hammerfest avsluttes gradvis. Pasienter med annen planlagt poliklinisk aktivitet, blir kontaktet.
 • Utredning og behandling av kreft flyttes til andre behandlingssteder.
 • Alle som trenger helsehjelp oppfordres til å ta kontakt.
  • Gjelder det vanlige henvendelser skal man ta kontakt med egen lege.
  • Ved behov for medisinsk nødhjelp, akutt livstruende tilstander, ring 113.
  • Ved annen akutt sykdom skal man som før kontakte legevakt på 116 117.

Godt rustet

- Finnmarkssykehuset gjør en god jobb, og alle som trenger det vil få hjelp. For å sikre en god beredskap i Finnmark er det satt inn ekstra flyressurser for transport av pasienter. Sykehusene i Helse Nord jobber som et lag og skal stå klare til å ta imot pasienter ved behov. Også de andre regionale helseforetakene har signalisert stor vilje til å bistå ved behov for å ta imot pasienter ut av regionen. Vi er godt rustet, sier Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Finnmarkssykehuset har innført rød beredskap i hele helseforetaket.

Smittede blir foreløpig

19 ansatte er smittet av covid-19 og 120 er tatt ut i karantene ved Hammerfest sykehus etter smittesporingen. Det er gjennomført en massetesting av ansatte, og de siste positive testene har kommet etter dette.

Hammerfest sykehus har fire inneliggende covid-19-pasienter. Disse blir foreløpig liggende på sykehuset. Andre inneliggende pasienter vurderes utskrevet eller flyttet.