Priser til dyktige kolleger

Kanthan Poopalasingam, Heidi Solvang, Snefrid Møllersen og Fay Johansen fikk årets priser i Finnmarkssykehuset. 

Kanthan Poopalasingam (HMS-prisen), Heidi Solvang (Fagprisen) og Snefrid Møllersen (Forskningsprisen). I tillegg vant Fay Johansen Solstråleprisen.

​Tradisjonen tro avsluttet Eva Håheim Pedersen direktørens juletale med å kunngjøre årets priser til kolleger som har utmerket seg. Prisene er HMS-prisen, Fagprisen, Forksningsprisen og Solstråleprisen.

- Det har kommet inn svært mange nominasjoner, og jeg mener det bekrefter det vi vet, nemlig at vi har massevis av dyktige og dedikerte folk i Finnmarkssykehuset. Og at vi har kolleger som heier dem frem, sa direktøren, da hun annonserte årets prisvinnere.

Kandidatene blir av kolleger i Finnmarkssykehuset. Deretter starter nominasjonskomiteene sitt arbeid, og kommer frem til en beslutning. Begrunnelsene for fagprisen og forskningsprisen er kortet ned, og du finner dem i sin helhet nederst i saken.

snefrid.jpg
Forskningsprisen

Årets forskningspris går til Snefrid Møllersen, psykologspesialist ved DPS Midt-Finnmark/SANKS, for arbeidet med forskningsprosjektet «Reindriftas hverdag».

Det er forskningsstyret som innstiller kandidater til prisen, og juryens begrunnelse kan i sin helhet leses nederst i saken.

Møllersen har lang erfaring som terapeut og kliniker, og «Reindriftas hverdag» er et banebrytende forskningsprosjekt med stor samfunnsmessig og faglig nytteverdi.

Målet med forskningen har vært å kartlegge forhold ved reindriftshverdagen, som påvirker psykisk helse og livskvalitet. Reindriften har levd - og lever - med store utfordringer og påkjenninger gjennom det å utøve god reindrift og samtidig opprettholde den levemåten og det fellesskapet som reindrift er basert på.

SANKS har vært forskningsansvarlig institusjon, og det har vært et svært tett samarbeid mellom reindriftsutøvere og forskere for å få gjennomført prosjektet. Prisvinneren har bidratt til å gjøre dette mulig med forskning basert på partnerskap og brukermedvirkning, rettet mot en gruppe i samfunnet som tidligere har fått ytterst liten oppmerksomhet når det gjelder helse og helserelaterte leve- og arbeidskår.

Resultater fra studien har blitt anvendt av reindriftsnæringen blant annet som dokumentasjon på egen beskrivelse av leve- og arbeidskår, og for tydeliggjøring av behov for større fokus på helse, miljø og sikkerhet når det fattes vedtak og gjøres reguleringer som påvirker reindriftsutøvernes hverdag.


heidi.jpg 

Fagprisen

Heidi Solvang er vinneren av Fagprisen 2018 for prosjektet Bedre seksuell helse. Hun arbeider på klinikk Kirkenes, og er fagkonsulent på avdeling for rehabilitering.

Fagprisen tildeles enkeltpersoner, faggrupper, enheter eller avdelinger for utmerket arbeid innen behandling, utdanning, læring og mestring eller forskning.

Seksualitet er fortsatt et tabubelagt tema. Dette gjelder også i «helsevesenet». Solvang har arbeidet med dette temaet i mer enn 20 år, både for mennesker med utviklingshemming og for andre som har utfordringer og sykdom knyttet til seksuell helse. Hun leder i dag et prosjekt for bedre seksuell helse til den delen av befolkning som har utviklingshemming i Finnmark. Prosjektet skal samtidig skal gi mer kompetanse til ansatte i kommunene for å forebygge, avdekke og håndtere seksuelle overgrep.

Når vi vet at mer enn hver femte kvinne og nesten hver tiende mann i normalbefolkningen rapporterer at de ble utsatt for seksuelle overgrep før de fylte 18 år, så er tallene for de med utviklingshemming to – tre ganger større.

- Prisvinneren er en trygg og stødig person med høy fagkompetanse og god formidlingsevne. Hun bruker lun humor som virkemiddel for å skape trygghet hos ufaglærte eller andre i faget, og hun sørger for at tema seksualitet blir satt på dagsorden både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Hun har en stor formidlingsevne i å spre viktigheten av å snakke om- og med andre om seksualitet – på godt og vondt, sa direktøren under utdelingen av prisen.

kanthan.jpg

HMS-prisen

Årets HMS pris tildeles Kanthan Poopalasingam, som arbeider ved Service, drift og eiendom, ved avdeling for renhold på Kirkenes sykehus.

- Helse, miljø og sikkerhet er viktig for Finnmarkssykehuset. Vi ønsker at det skal være et stort engasjement for dette viktige arbeidet, og det er det virkelig i Finnmarkssykehuset, sa Eva Håheim Pedersen.

Årets prisvinner møter alle sine kolleger med en serviceinnstilling og en omsorg utenom det vanlige. Han ser enkeltmennesker og tilbyr sin hjelp om det være seg på jobb eller i grensesnittet jobb/fritid. Han organiserer treninger og inkluderer alle. I nærmiljøet forbindes han med service, humør og pågangsmot. Han er samlende, smilende og blid, og sprer en positivitet som legges merke til av alle, og han er et forbilde som kollega.

Prisvinneren tar ofte initiativ til sosiale tilstelninger som kommer fellesskapet til gode, og han setter fysisk aktivitet og trivsel på dagsorden. Han har alltid tid til en prat, og er oppriktig interessert i de rundt seg. Som verneombud ønsker han å utvikle sykehuset i samarbeid med de ansatte og ledelsen, og han er opptatt av kvalitetsutvikling.


Fay Johansen
 

Solstråleprisen

Hedersprisen «Årets solstråle» går til Fay Johansen, som er ergoterapeut ved klinikk Hammerfest.. Prisen er etablert av Finnmarkssykehuset for å levendegjøre og fremme engasjement for vårt verdigrunnlag og våre tre kjerneverdier; kvalitet, trygghet og respekt.

Årets solstråle har en egen ro og trygghet i møtet med mennesker, er positiv og har et smittende humør. Hun ser enkeltmenneske og deres familier og opptrer med respekt i møte med pasienten og pårørende, ser pasientenes ressurser og fremhever deres positive sider.

Fay Johansen møter pasientens utfordringer med målbare delmål og metoder som gjør at pasienten opplever mestring og motivasjon for videre rehabilitering.

Gjennom sitt virke som ergoterapeut har prisvinneren ervervet seg stor kunnskap, en kunnskap som hun deler raust med sine medarbeidere. Hun er et forbilde som kollega og en verdig kandidat til årets solstrålepris.Forskningsprisen

Snefrid Møllersen, «Reindriftas hverdag»

Møllersen fullførte embetsstudie i psykologi i 1975 ved København universitet og ble psykologspesialist i 1984. Hun avla sin doktorgrad i 2008 ved universitetet i Tromsø. Hun har lang arbeidserfaring som terapeut og kliniker både fra førstelinjetjenesten og i spesialisthelsetjenesten der hun har arbeidet både med barn/unge og voksne. Møllersen har siden 1976 hatt all psykologpraksis fra Finnmark.

Hun tildeles prisen på bakgrunn av at hun har ledet fram det banebrytende prosjektet «Reindriftas hverdag». SANKS har vært forskningsansvarlig institusjon for prosjektet med Møllersen som prosjektleder. Prosjektet er av særlig innovativ art og med stor nytteverdi for reindriftsbefolkninga. Denne arbeidsmodellen og metoden hvor Møllersen har klart å sikre brukermedvirkning i alle ledd av forskningsprosessen, anses å ha stor nytteverdi og overføringsverdi til andre miljøer og befolkningsgrupper. Det tette samarbeidet som har vært mellom reindriftsutøvere og forskere har gjort det mulig å utforske noen av de temaene og spørsmålene som er viktige for reindriftsutøverne samt relevans og gjennomførbarhet.

Hensikten med forskningen har vært å kartlegge forhold ved reindriftshverdagen som påvirker psykisk helse og livskvalitet, etter initiativ fra Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL).  Reindrifta har levd og lever med store utfordringer og påkjenninger i det å utøve god reindrift og samtidig klare å opprettholde den levemåte og fellesskap reindrift er basert på. Møllersen har vært med å bidratt, samt muliggjort forskning basert på partnerskap og brukermedvirkning rettet mot en gruppe i samfunnet – samiske reindriftsutøvere. Denne gruppen har tidligere fått ytterst lite oppmerksomhet når det gjelder helse, og helserelaterte leve- og arbeidskår. Arbeidsmodellen tilførte prosjektet kunnskap fra reindriftsutøvere som ville vært vanskelig å tilegne på annen måte. Målgruppen tilhører en gruppe som er skeptiske til forskere og forskning fordi tidligere erfaring har ført til forskningsresultater med liten betydning for gruppa sjøl og til dels også har bekreftet ydmykende og stigmatiserende stereotypier.

Reindriftas hverdag» er fundamentert på partnerskapsforskning inspirert av Community-based participatory research (CBPR) 2 og etiske retningslinjer for helseforsknings med urfolk 3. Prosjektet ble et nasjonalt eksperiment, i en tid da brukermedvirkning ennå ikke var vanlig. Det tette samarbeidet mellom reindriftsutøvereog forskere har pågått i fem år, og er et forskningspartnerskap mellom reindrift og helseforskning med full brukermedvirkning.

Samarbeidsmodellen gav uventet høy deltakelse i prosjektet. Resultater fra studien har blitt anvendt av reindriftsnæringa bl.a. som dokumentasjon på egen beskrivelse av leve- og arbeidskår og for tydeliggjøring av behov for større fokus på helse- miljø- og sikkerhet når det fattes vedtak og gjøres reguleringer som påvirker reindriftsutøvernes hverdag.

Møllersen og har hatt god forskningsproduksjon de siste 5 år og har publisert resultatene i vitenskapelige artikler. I tillegg er det laget en populærvitenskapelig rapport. Resultatene har også blitt formidlet til reindrifta, nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, helse- og sosialfaglige fora, administrative myndigheter og publikum.