Prosjekt finansiert av SANKS FOU-fond og koronasituasjonen

SANKS har forståelse for at forskere og prosjektledere kan bli satt i en vanskelig situasjon, og vi vil av den grunn forsøke å finne fleksible løsninger for dem det gjelder. Det vil bli lagt ut mer informasjon her forløpende.

​Avbrudd og forsinkelser

Mange pågående prosjekter vil av ulike årsaker få kortere eller lengre avbrudd eller forsinkelser på grunn av korona-situasjonen. Vi ønsker at pågående prosjekt skal kunne fullføres i størst mulig grad, og vil derfor i hovedsak godkjenne forlengelse av prosjektperioden for dem det måtte angå.

Inntil videre ber vi prosjektledere avvente med å sende inn endringsmeldinger til det er avklart hvilke følger koronasituasjonen vil få for prosjektet, og hvilket format vi ønsker endringsmeldingene på.

Interne prosjekter i Finnmarkssykehuset HF finansiert av SANKS FOU-fond

På grunn av de nye reglene om at det ikke overføres restmidler i prosjekt finansiert av SANKS FOU-fond, så skal vært internt prosjekt der Finnmarkssykehuset er prosjekteier / ansvarlig institusjon sende inn et midlertidig regnskap innen 1. juni. Dersom det skjer noen endringer vedrørende overføring av restmidler for interne prosjekt, vil det kommer informasjon.

For å dokumentere merkostnadene som påløper grunnet koronaviruset, er det opprettet eget felles prosjektnummer som skal benyttes. Det er det samme prosjektnummeret i Agresso, personalportalen og GAT som skal benyttes til slike kostnader.

Prosjektnummeret er: 92503

Det er viktig at alle merkostnader knyttet til for eksempel avlyste arrangement, tjenestereiser og ekstra anskaffelser blir belastet dette prosjektnummeret, for å dokumentere hvilke ekstrakostnader som påløper. 

Helse Nord RHF har lagt ut informasjon om hvordan man skal forholde seg til midlertidig forsinkelser i pågående prosjekter med Helse Nord-finansiering:

Slik påvirkes forsknings- og innovasjonsprosjekter av koronasituasjonen

Alle saker om forskning og innovasjon i Helse Nord finnes her:

Forskning og innovasjon