HELSENORGE

Regional arbeidsgruppe har møte i Karasjok

Den regionale arbeidsgruppen har to dagers arbeidsmøte i Karasjok i forbindelse med arbeidet i å utarbeide en plan over hvilke tiltak som må igangsettes for å sikre kvalitet og utvikle kompetanse om samisk språk og kultur i spesialisthelsetjenesten. 

På bildet (f.v): Amund Peder Teigmo, Lise Ebeltoft, Sissel Eidhammer, Sidsel Forbergskog, Kari Bøckmann, Tone Amundsen, Ellen Kalstad, Helge Pettersen og Hilde Normann. Ester Fjellheim deltar over teams, og Ann-Mari Jenssen har meldt forfall.

Tiltaksplanen skal presentere tiltak som kan bidra til å sikre at samiske pasienter får et spesialisthelsetjenestetilbud tilpasset samisk språk og kultur. Tiltaksplanen skal ha korte og langsiktige mål. Planen er at den regional arbeidsgruppe skal levere en handlingsplan som skal styrebehandles i Helse Nord RHF i desember 2021.

Helse Nord RHF har det overordnede ansvaret for å gjennomføre det planlagte arbeidet med å utarbeide en plan for å iverksette tiltak i henhold til strategidokumentet «Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen»

Arbeidsgruppen skal ledes av Helse Nord RHF/ Tone Amundsen og med medlemmer bestående av:

• Et medlem fra Finnmarkssykehuset HF / Amund Peder Teigmo

• Et medlem fra Finnmarkssykehuset HF – Sámi klinihkka /Ellen Kalstad

• Et medlem fra UNN HF / Lise Ebeltoft

• Et medlem fra Nordlandssykehuset HF / Sissel Eidhammer

• Et medlem fra Helgelandssykehuset HF / Sidsel Forbergskog

• Et medlem fra Sykehusapoteket Nord / Helge Pettersen

• Et medlem fra RBU / Ester Fjellheim

• Et medlem fra konserntillitsvalgte / Ann-Mari Jenssen

Mandat for arbeidsgruppe