HELSENORGE

RhD-negative gravide | Informasjon til rekvirenter av svangerskapsanalyser

Svangerskapsanalyser for kvinner i Troms og Finnmark utføres rutinemessig ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø. Fra 1. september 2016 innføres det ny nasjonal rutine med føtal RHD typing av foster-DNA i mors plasma. RhD negative gravide som bærer et RhD positivt foster skal fra 1. september tilbys Rh-profylakse i svangerskapsuke 28. Profylaksen skal også gis innen 72 timer etter fødsel. I en innføringsperiode skal man fremdeles ta navlestrengprøve av alle barn født av RhD-negative mødre.

​Bakgrunn

Selv om risikoen for alloimmunisering er størst i forbindelse med fødsel, immuniseres også en del gravide i svangerskapet og spesielt i siste trimester. Ca. 60 % av RhD negative kvinner bærer et RhD positivt foster og risikerer derfor immunisering. Dette omfatter ca. 9000 gravide i Norge per år. Kvinner som ikke er immunisert, og som føder et RhD positivt barn får RhD-profylakse innen 72 timer etter fødselen for å unngå immunisering. Med innføringen av RHD-typing av foster-DNA i mors plasma (Non-Invasive Prenatal Testing) kan man fastslå fosterets RhD-type og gi første dose profylakse allerede i svangerskapsuke 28.

Hva innebærer endringen for fastleger og jordmødre?

Det er ingen endring i rutiner for 1. gangs svangerskapsprøver.  Det skal som før tas 1 EDTA-glass og 1 serumglass m/gel mellom svangerskapsuke 12 – 16 for analysene; ABO RhD typing, antistoffscreening, HIV, Syfilis og Rubella.

Endringen omfatter de gravide som i 1. svangerskapsprøve types til RhD negativ. For RhD negative gravide utgår tidligere rutine med kontrollprøver i svangerskapsuke 32 og 36.

Ny rutine for RhD negative gravide kvinner er kontrollprøve i svangerskapsuke 24.  Det skal i sv.uke 24 sendes inn 2 EDTA-rør (6 ml), hvorav det ene glasset er til antistoffscreening, det andre til føtal RHD typing av foster-DNA. 

OBS: Vær oppmerksom på at prøverør til føtal RHD typing må romme minst 6 ml. Dersom dere rutinemessig bare lagerføres ordinære 4 ml EDTA-rør, må det tas 2 rør til denne analysen og 1 rør til antistoffscreening for å få nok prøvemateriale. Prøverørene til føtal RHD typing må være uåpnet for å forhindre DNA-forurensning. Vennligst gjør prøvetakere oppmerksom på dette.

Dersom kontrollprøve ikke er tatt i svangerskapsuke 24, anbefaler vi at prøve allikevel tas ved første anledning etter uke 24. For RhD negative gravide, der svangerskapsprøver er tatt før 1. september, følges gammel rutine med kontrollprøve i svangerskapsuke 32 og 36.

Dersom kvinnen bærer et RhD positivt foster skal det gis prenatal RhD-profylakse til den gravide i svangerskapsuke 28. Profylaksen i svangerskapsuke 28 skal administreres i primærhelsetjenesten av fastlege eller jordmor. RhD-profylakse må av den grunn lagerføres på det enkelte legekontor.

Profylaksen har begrenset virkning, og ny profylakse gis derfor også innen 72 timer etter fødsel. Kvinner som allerede er immunisert mot RhD skal ikke ha prenatal eller postpartum RhD-profylakse. Gravide som er immunisert og allerede har dannet anti-D eller andre blodtypeantistoffer, vil bli fulgt opp med hyppigere kontrollprøver. Intervall på kontrollprøver avgjøres av antistoffspesifisitet og -titer. Blodbanken vil alltid oppgi tidspunkt for neste anbefalte kontrollprøve. Gravide med antistoffer som kan forårsake hemolytisk sykdom hos foster bør henvises til spesialist i obstetrikk.

I en tid fremover vil den genomiske RHD typingen av foster-DNA utføres ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, men det planlegges oppstart av analysen ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø. Blodbanken i Tromsø vil administrere forsendelse av prøver til Ullevål. Det er svært viktig at termin angis på rekvisisjonen for at prøveresultatene skal kunne vurderes korrekt.

Kortversjon av prøveintervall og administrasjon av RhD-profylakse:

Alle gravide tar 1. prøve i svangerskapsuke 12 til 16. Det skal tas 1 EDTA-rør til ABO / RhD-typing / antistoffscreening og evt. 1 gelrør/serum til infeksjonsserologi (HIV, Syfilis, Rubella)

  1. For de gravide som i 1. prøve types til RhD positiv og har negativ antistoffscreening er det ikke nødvendig med flere kontrollprøver i svangerskapet.
  2. For de gravide som i 1. prøve types til RhD negativ og har negativ antistoffscreening, ber vi om nye kontrollprøver (2 EDTA-rør, 6 ml) i svangerskapsuke 24. Det ene glasset er til antistoffscreening, det andre til føtal RHD typing (dette glasset må være uåpnet for å unngå DNA-forurensing).
  3. De RhD negative gravide som etter føtal genotyping bærer et RHD positivt foster, skal tilbys Rh-profylakse i svangerskapsuke 28. Rh-profylaksen skal i tillegg gis innen 72 timer etter fødsel. Profylaksen i svangerskapsuke 28 skal administreres av fastlege / evt. jordmor. Bærer den gravide et RhD negativt foster, er det ikke nødvendig med flere kontrollprøver i svangerskapet og injeksjon av Rh-profylakse er da ikke nødvendig.
  4. Der det påvises blodtypeantistoffer, uavhengig av RhD type, ber vi om aktuelle kontrollprøver avhengig av antistoffspesifisitet og titer (styrke). Blodbanken vil angi prøvetidspunk for antistoffkontroll og evt. føtal typing. 
  5. Det skal fremdeles tas navlestrengprøve av alle barn født av RhD-negative mødre som en kontroll på føtal RHD-typing gjort i svangerskapet. Dette vil gjelde i en innføringsperiode.

Forsendelse av prøver:

Alle svangerskapsprøver skal fortsatt sendes til blodbanken i Tromsø.

Det er viktig at prøven til føtal RHD-typing sendes samme dag som den er tatt og ikke utsettes for frost. Dersom svangerskapsanalyser ikke rekvireres elektronisk, må det benyttes ny versjon av papirrekvisisjon gjeldende fra 1. september. Oppdatert papirrekvisisjon finnes som pdf.-fil på https://unn.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester, velg «Rekvisisjon til immunologi og transfusjonsmedisin».

Vedlagt dette informasjonsskrivet er pasientinformasjon om den nye rutinen.

For å få til denne omleggingen er det nødvendig med godt og nært samarbeid mellom blodbanken, fastlege / jordmor og fødeavdelingene ved sykehus. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål rundt den nye rutinen.

Kontaktpersoner

  • Marte Kristine Valle, overbioingeniør immunhematologi, tlf: 776 26 284
  • Mirjana G. Arsenovic, avdelingsoverlege blodbanken, tlf: 776 26 299
  • Ingvild H. Sørvoll, lege i spesialisering, tlf: 776 69 678

Relaterte vedlegg

Informasjon til gravide:
Til deg som har blodtype RhD negativ