HELSENORGE

Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten

Fredrik Loholt har skrevet masteroppgave om samarbeid mellom BUP-SANKS og helsesykepleiere ved helsestasjonene i Finnmark, med Cecilie Jávo som veileder.

Loholt studerer siste studieåret av legestudiet ved universitetet i Tromsø, og tar de to siste årene i Finnmark. I høst var Loholt på SANKS som en del av den psykiatriske undervisning før de avsluttende eksamenene til våren. Han forteller at det var viktig for han å skrive en oppgave som kunne brukes til noe, ikke bare støve bort i Universitetsbiblioteket.

Fredrik Loholt, student ved UiT

Loholt sier at oppgaven gir en kort og relativt forståelig innføring i aspekter som er viktig ved samarbeid mellom sykehuset og kommunen. I oppgaven skriver han følgene:

I dagens helse-Norge er samarbeid mellom ulike etater og samarbeid på tvers av tjenestenivåer blitt stadig viktigere. Samtidig er samarbeidet blitt mer krevende i en helsetjeneste som er mer fragmentert og hvor ressursene ofte ikke holder tritt med kravene som stilles. Når det gjelder psykiske helsetjenester til de minste barna er samarbeid mellom etater ikke minst viktig, både i pasientbehandlingen og innen forebyggende virksomhet.

Samarbeidet burde vært forankret politisk 

En av informantene i oppgaven forteller følgende: "Så tenker jeg at samarbeidet med BUP burde vært forankret politisk i kommunen siden det jo er politikerne som gjør prioriteringene. Da ville man hatt et vedtak å vise til i stedet for at man bare sier at «Det er viktig med samarbeid».

 "Å skape et fungerende system for samarbeid er avhengig av at det tas i bruk eksisterende veiledere og forskning, som gjennom evaluering tilpasses de lokale forholdene» Fredrik Loholt