Samisk helsepark vegg i vegg med Finnmarksklinikken

Kort tid etter at idéfasen og konseptrapporten for Samisk helsepark ble vedtatt 26. april, ble det gjennomført workshop i Karasjok for å sikre seg de gode innspillene fra de ansatte og tillitsvalgte.

Skisse Samisk helsepark
Skisse som viser Samisk helsepark vegg i vegg med Finnmarksklinikken

I workshopen deltok ansatte for ulike deler av organisasjonen, men hovedsakelig fra Spesialistlegesenteret i Karasjok og fra DPS Midt og SANKS.

Temaene var å få frem de bekymringer den enkelte og organisasjonen har knyttet til utviklingen av Samisk Helsepark og spesielt de elementene som har betydning for selve bygget.

Nå utarbeides totalentrepriseforespørsel, som betyr at FIN beskriver på en best mulig måte visjon og målsetninger, krav og forventninger som entreprenørene skal legge til grunn i sine løsningsforslag, materialvalg, design, fremdrift og ikke minst pris. Så kommer en anbudsfase. I den videre prosessen vil det være samhandling med entreprenør for å optimalisere prosjektet. Det er nedsatt medvirkningsgrupper som skal delta og komme med sine innspill underveis i prosessen.

Fakta

Spesialistlegesenteret i Karasjok er en poliklinikk som er underlagt Klinikk Hammerfest. Tilbudet er basert på enkelte faste spesialiteter og en del ambulante tjenester. Tilbudet skal primært være for samiske pasienter fra de fem kommunene i samisk språkområde (Kautokeino, Porsanger, Karasjok, Tana og Nesseby), men tar imot alle pasienter som ønsker behandling her.

I dag leier klinikken arealer til den somatiske virksomheten i Karasjok.

Finnmarkssykehuset skal bygge et bygg for somatisk virksomhet og VPP/APAT i Samisk helsepark.

15. mai 2016 ble styringsdokument og mandatet for idé- og konseptfase bygg for somatiske spesialisthelsetjenester i Samisk helsepark vedtatt med en investeringsramme på 44 millioner kroner.

Finnmarkssykehuset har fått utvidet den totale rammen med 6 millioner kroner for å flytte VPP og APAT fra Lakselv til Karasjok.

Framdrift

Idé- og konseptfasen vedtatt i styret i Finnmarkssykehuset april 2017
Workshop og brukermedvirkning gjennomført i mai 2017
Utarbeidelse av totalentrepriseforespørsel
Anbudsfase
Evaluering og forhandlingsfase
Samhandling første fase: optimalisering av prosjektet
Samhandling andre fase: detaljprosjekt og bygging, byggestart oktober 2017
Finnmarkssykehuset overtar bygget
Utstyrsmontering
Funksjonstesting og prøvedrift
Overtakelse ferdig bygg