HELSENORGE

Samisk tolketjeneste ved Finnmarkssykehuset

Tolkeprosjektet ved Finnmarkssykehuset startet opp i 2016. Hovedmålet er på sikt å etablere en døgnkontinuerlig tolketjeneste for samisktalende pasienter i Helse-Nord RHF-området.

Utvidelser av tjenestetilbudet

Fram til høsten 2016 var det en tilgjengelig nordsamisk tolk på dagtid i ukedager ved klinikk Hammerfest. I løpet av høst 2016 og 2017 gjorde man imidlertid trinnvise utvidelser av avdelinger, samt tid på døgnet. Fra februar 2018 kan Finnmarkssykehuset tilby nordsamisk tolk fra kl. 08.00 til kl. 22.00 hele uka. Alle klinikker og avdelinger ved Finnmarkssykehuset kan nå benytte seg av tjenesten, unntatt klinikk Kirkenes som starter opp arbeidet sommeren 2018. Det tilbys fremmøte, Skype, eller telefontolking avhengig av tid på døgnet eller hvilken klinikk pasienten har kontakt med.

Bestilling av tolk

I takt med utvidelsene av tilgjengelighet på samisk tolk, ble det gjort endringer i brevmal. Pasienter med timeavtale ved klinikkene anbefales i innkallingsbrevet å forhåndsbestille tolk. Informasjonen er gitt både på norsk og samisk, og pasienter har muligheter til å ringe tolk for å forhåndsbestille. På denne måten kan pasienter snakke samisk allerede ved første kontakt med Finnmarkssykehuset. Det kan også være mulig å få tolk ved oppmøte.

Våren 2017 startet tjenesten et samarbeid med prosjekt Kulturspråkpasienter. Gjennom dette oppfordres fastleger i kommuner til å registrere tolkebehov under «familie/sosial» i den elektroniske henvisningen til Finnmarkssykehuset, i samråd med sine pasienter. Fastlegene kjenner sine pasienter og til eventuelle språklige tilpasninger som må gjøres i pasientens kontakt med Finnmarkssykehuset.

Etter tolkesamtaler vil ansatte ved Finnmarkssykehuset registrere behov for språklig tilpasning i helseforetaks journalsystem DIPS etter avtale med pasient. Dersom pasienten senere har kontakt med Finnmarkssykehuset, for eksempel ved akuttinnleggelse, er behov for språklige tilpasninger allerede registrert og tolk kan bestilles.

Hvorfor bruke tolk?

Samiske pasienter har rett til å snakke samisk i kontakt med helsetjenesten (jf. Sameloven).

Helsepersonell er blant annet avhengig av å få korrekt og utdypende informasjon om pasientens helsetilstand, samt å informere pasienter om helsetilstand (jf. Pasientrettighetsloven, og Lov om helsepersonell). I og med at mange ansatte ved Finnmarkssykehuset ikke kan samisk, vanskeliggjøres dette. Det er også viktig å være bevisst på at sykdom kan føre til vanskeligheter med å huske ord på et andrespråk. Pasienter opplever ofte helserelaterte endringer som stressende, og stress vil kunne svekke evnen til å motta og formidle informasjon på et annet språk enn daglig språk. Tema og begrepsbruk på et sykehus kan også være mer komplisert enn dagligdags språk. En forutsetning for kvalitet på tjeneste og pasientsikkerhet er at behandler og pasient forstår hverandre.

Helsedirektoratet anbefaler helsepersonell til å informere pasienter om konsekvenser ved å takke nei til tolk. Kommunikasjonsproblemer kan i blant få alvorlige følger for diagnostisering, behandling, og rehabilitering.  Det er en viss fare for at pasienter må bestille ny time hos fastlege og at pasienten må tilbake på sykehus. Dette er ufordelaktig for pasient, kommune- og spesialisthelsetjenesten, samt samfunnsøkonomisk (Kilde: NOU, 2014:8, Tolking i offentlig sektor).

Tolketjenesten har fått ut mye informasjon om arbeidet, men informasjonsarbeidet må imidlertid fortsette som en kontinuerlig påminnelse overfor pasienter og ansatte: Det er viktig å bruke tolk i situasjoner der helserelatert informasjon formidles fra pasient til helsepersonell eller fra helsepersonell til pasient, eller i situasjoner der forutsigbarhet/trygghet kan være viktig for pasienten. For avdelinger ved Finnmarkssykehuset er tjenesten for øvrig gratis. Bruk av pårørende som tolk bør unngås med mindre det dreier seg om å innhente livreddende informasjon. Våre tolker jobber etter tolkeetiske prinsipper, og Finnmarkssykehuset kan på den måten kvalitetssikre informasjonsutvekslingen.

Eksterne referanser:

Lovverk: https://lovdata.no/
Helsepersonelloven kap.2 §§ 4, 10
Pasientrettighetsloven 3 kap. §§ 3 – 2 til 3 – 5
Sameloven § 3 -5
E-læring: Samisk tolking i helsevesenet
Tolkeetiske prinsipper

Offentlig rapport: NOU 2014, tolking i offentlig sektor