HELSENORGE
Forbedringsarbeid i sykehuset

Sammen med kommunene skaper vi gode pasientforløp

I 2018 ble Finnmarkssykehuset en del av et nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp. Kommunene Hammerfest og Sør-Varanger er også med og samarbeidet inngår som et ledd i foretakets kontinuerlige forbedringsarbeid. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.

Forbedringsteamet fra Hammerfest oppstilt langs vegg
Forbedringsteamet fra Hammerfest med Siw Blix og Pia Birgitte Berg i front.

Totalt åtte læringsnettverk i hele landet jobber for å heve kvalitet og sikkerhet i pasientforløp mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Finnmarkssykehuset har to team som jobber med forbedring ved Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes.

Rapporter utført i forkant av prosjektet har vist at det ofte er i overgangene i et pasientforløp at kvaliteten glipper. Feil og mangler i epikriser, medisinlister og vurdering av pasientens funksjonsnivå har vært noen av utfordringene. Læringsnettverket gir teamene metoder og verktøy til arbeidet med forbedring på disse områdene.

Tidslinje som viser overgangene i et pasientforløp: fra fastelegebesøk, sykehusopphold, rehabilitering og hjemmetjeneste

Overgangene i et pasientforløp

– Gjennom læringsnettverket skal vi utvikle helhetlige pasientforløp og styrke pasientenes opplevelse av mestring og involvering.  Dette gjør vi ved å ta i bruk metoder og verktøy og styrke kompetansen hos ansatte. Ikke minst skal vi også redusere unødvendige sykehusinnleggelser for kronisk syke og eldre, sier Pia Birgitte Berg, kvalitetskonsulent i Hammerfest sykehus.

– Flere nettverk har vært gjennom dette før oss, så vi har tatt allerede tilgengelig informasjon og tilpasset det vår situasjon. Sammen med kommunen har vi satt oss mål og delmål som vi jobber mot og nylig har vi opprettet kurs i grunnleggende observasjonskompetanse, sier Pia videre.

Nye tiltak

Begge teamene har deltatt på nettverkssamlinger arrangert av KS og jobber kontinuerlig med konkrete forbedringstiltak.

– Utviklingen av gode pasientforløp er teoretisk forankret i helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH), et strukturert utskrivnings- og oppfølgingsprogram. Vår oppgave er å se på systematikken i forhold til metodikken, så vi brukte mye tid i starten på å kartlegge utfordringene våre. Slik kunne vi sette inn konkrete tiltak. Ved å jobbe tett på tvers innad i klinikkene og med kommunene har vi hatt mulighet til å få en felles forståelse, sier Samhandlingsrådgiver Kristin J. Pedersen, som leder arbeidet i Klinikk Kirkenes.

Portrett av samhandlingsrådgiver Kristin J. Pedersen

Kristin J. Pedersen

– I Øst-Finnmark er det kun Sør-Varanger kommune som er med i første omgang, men nå legger vi grunnlaget for samarbeid med andre kommuner i både Vest- og Øst-Finnmark. Målet er at alle skal med, forteller Kristin videre.

I Vest-Finnmark er totalt fire kommuner med i læringsnettverket. Helhetlig Pasientforløpsplan er utarbeidet med Hammerfest kommune som pilot. De tre andre kommunene jobber internt med hvordan de kan gjøre pasientbehandlingen bedre.

Jobber i team

Forbedringsteamene er bredt sammensatt fra både kommunene og klinikkene, med sykehusfarmasøyter, klinisk personell, kvalitetskonsulent og samarbeidsrådgiver, med flere. I Øst er en brukerrepresentant med i teamet, mens i Vest har brukerrepresentantene vært med på et dialogmøte. Arbeidet har pågått i workshops ved hver klinikk, slik at man har møttes personlig.

– Å jobbe i arbeidsgrupper har vært nyttig, og vi ser allerede en effekt i at kommunene er blitt flinkere; nå er det god kvalitet på innleggelsesrapporter. Men dette er et kontinuerlig arbeid som vi aldri skal gi oss på. Vi skal alltid spørre oss selv: hva er utfordringen nå? sier Kristin.

Deltakere fra teamet i grupper på fire sitter rundt bord

Workshop ved Klinikk Kirkenes

Forbedringsteamene har jobbet mye med forebygging av uønsket reinnleggelse. I en nylig rapport fra Folkehelseinstituttet kommer Finnmarkssykehuset blant de som har signifikant lavere andel reinnleggelser enn landsgjennomsnittet.

– Selv om vi gjør det godt her, er det alltid rom for forbedring. Vi må ivareta pasienten mens de er inne hos oss, og sørge for at det helhetlige pasientforløpet er sømløst, sier Pia.

– Pasientens erfaring er det mest sentrale i dette arbeid. Brukerinvolvering samt pasientens innflytelse i eget pasientforløp er hovedmålene i prosjektet, for oss og for kommunene. Vi skal spørre «hva er viktig for deg?», i stedet for «hva er i veien med deg?», sier Kristin.


Plansje med hvit bakgrunn og fargede snakkebobler som svarer på spørsmålet hva er viktig for deg?

Hva er viktig for deg?-plakat

– Disse tiltakene for bedre sikkerhet og kvalitet på tjenestene, bedre prosedyrer og opplæringsrutiner skal gi sømløst pasientforløp og trygghet for ansatte, pasienter og pårørende. Det skal også gi brukermedvirkning og bedre samhandling med kommunene i form av ansvarsforståelse blant personalet og forutsigbarhet i hverdagen, sier Kristin.

Pasienten viktigst

Hammerfest og Sør-Varanger er pilot-kommunene i Finnmark og har høstet gode erfaringer allerede.

– Dette har vært et veldig givende arbeid, som vi ser gode resultater av allerede. Vi har fått forbedret pasientsikkerheten mellom innleggelse og utskrivelse gjennom å arbeide med gode innleggelsesrapporter og mottak av pasient ved utskrivelse, sier Anita Kurti, enhetsleder innen Helse- og omsorg i Sør-Varanger kommune.

– Det viktigste med dette arbeidet er at vi får økt pasientsikkert, gitt rette tjenester med rett kompetanse i pasientforløpet. Arbeidet er godt mottatt i kommunen og teamet jobber med stadig nye forbedringsprosjekter for pasientforløp og samhandling med sykehuset, sier Anita videre.

I Hammerfest kommune har avtroppende Fagansvarlig, fag og forvaltning, Siw Blix, og Fagsykepleier i hjemmetjenesten, Anna Kristina Hansen, har jobbet tett med prosjektet.

– For oss i Hammerfest kommune har arbeidet vært svært lærerikt. Vi har hatt gjennomgang av rutiner, samt erfaringsutveksling med sykehuset, og dermed fått satt fokus på forbedringspunkter både internt og i samarbeidet med sykehuset, sier Anna.

– Vi opplever at samarbeidet er blitt mye bedre nå som vi kjenner hverandre og får regelmessig kontakt. Vi jobber systematisk med opplæring av ansatte internt og er mer bevisste på hensikten med de ulike oppholdene etter sykehusinnleggelse og hva som er viktig for den enkelte pasient, sier Siw.

– En virkning av dette er jo at ansatte får en forutsigbar arbeidshverdag. Vi får informasjon underveis, samt at vi jobber med å få verktøyene godt inn i opplæringsplanene, tilføyer Anna. 

 


Presentasjoner