SANKS inngår samarbeid med Kriminalomsorgen

SANKS har startet et samarbeid med Fengselshelseprosjektet i Tromsø om å implementere videokonferanse i behandling og samhandling til de insatte. SANKS skal bidra til at samiske innsatte skal få et likeverdig behandlingstilbud som er språk- og kulturtilpasset.

Møtedeltakere fra SANKS, UNN og Kriminalomsorgen i Tromsø.

​Som en av flere parter i prosjektet betyr det at SANKS nå kan være med å bidra til at også samiske innsatte i norske fengsler kan få tilbud om stedsuavhengig kultursensitiv samtalebehandling ved bruk av Skype4B. Skype4B gir mulighet til bedre tilgjengelighet og kontinuitet i helsetjenestetilbudet for innsatte forteller FoU-leder Ann-Karin Furskognes på SANKS.

- En annen dimensjon av dette er at flere av de innsatte også har barn og disse barna kan også være i behov for SANKS sin kultursensitive behandling forteller Furskognes.

Ann-Karin Furskognes

Forbedre helsetjenester til insatte

Fengselshelseprosjektet har som mål å utvikle, prøve ut og implementere en ny samhandlingsmodell for kriminalomsorgen og deres samarbeidsparter.  Formålet er å bedre og få til mer koordinerte helsetjenester innenfor psykisk helse og rus for innsatte.

Samhandlingsmodellen skal utnytte eksisterende teknologiske muligheter på en ny måte for bedre utnyttelse av sektorens samlede ressurser, og gjennom dette realisere målsetningen om effektiv oppgaveløsning og et bedret helsetjenestetilbud.
Tidlig i 2018 fikk Tromsø Fengsel installert utstyr for Skype for business. Videokonferanseutstyret er nå klart til å tas i bruk til samtaler mellom innsatte og pårørende, samhandlingsmøter med kommuner og andre samarbeidspartnere, samt behandling fra helsetjenesten.
I Helse Nord har man utviklet retningslinjer for klinisk bruk av Skype for business, og ved å følge dem kan behandlere i regionen gi behandling over Skype for business. I vårt prosjekt vil Ruspoliklinikken ved UNN og SANKS kunne gi slik behandling.

Prosjektets målsetning:

 • Bedre tilgjengelighet og kontinuitet i helsetjenestetilbudet for innsatte
 • Bedre og mer systematisk samhandling i tilbakeføringsarbeidet
 • Bedre ressursutnyttelse
 • Gjøre små fagnettverk mindre sårbare
 • Bedre mulighet for kontakt mellom den innsatte og dens pårørende (barn)

Samarbeidsparter i Fengselshelseprosjektet:

 • Kriminalomsorgen i Tromsø / Vadsø
 • Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS)
 • Tromsø kommune
 • Wayback
 • Barn av rusmisbrukere – BAR
 • Universitetssykehuset HF ved Ruspoliklinikken og Kvalitets- og utviklingssenteret