HELSENORGE
2. gangs utlysning

SANKS: Utlysning av midler til forskning og utviklingsarbeid for 2016

SANKS FoU-fond deler årlig ut inntil 2 mill. kroner til forskning og utviklingsprosjekter som har som mål å øke kunnskapen innenfor området psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge.

Det kan gis støtte til hele eller deler av et forskningsprosjekt. Det kan også gis støtte til startstipend inntil 3 mnd. for å skrive PhD-søknader og forskningsbasert evaluering av fagutviklingsprosjekter. Det gis ikke støtte til ren kvalitetssikring, oversettinger eller frittstående reiser. Søknader som omhandler lulesamiske og sørsamiske forhold ønskes spesielt velkomne. Innenfor formålet med å øke kunnskapen innenfor området psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge, kan det også søkes støtte til forskningsprosjekt med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og til prosjekt med urfolksperspektiv.

Ved tildelingen for 2016 vil følgende prioriteres:

  • Helsefremmende og helsehemmende faktorer for psykisk helse og avhengighet
  • Brukerperspektivet
  • Kulturmøter i psykisk helsevern og rus i den primære helse- og sosialtjenesten og i spesialisthelsetjenesten
  • Barn og ungdom

For å øke nytten av offentlig finansiert klinisk forskning, er det innført krav om begrunnelse dersom brukermedvirkning – av pasienter og pårørende – er fraværende i planlegging og gjennomføring av klinisk forskning eller helsetjenesteforskning. Helse Nord har vedtatt retningslinjer for brukermedvirkning i forskning (Se også lenker nederst).

De som mottar midler må forplikte seg til å formidle resultatene av arbeidet på seminar arrangert av Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS). I søknaden må det framlegges plan for hvordan resultatene skal publiseres (rapport, artikler e.l.). Tilskuddet forutsetter at SANKS krediteres som finansieringskilde ved publisering og formidling.

Søknaden må være mottatt elektronisk innen 16. februar 2016 kl. 12:00.

Søkerne må bruke særskilt søknadsskjema som også finnes elektronisk nederst i artikkelen. Det er viktig at søkerne setter seg inn i veiledningen for utfylling av søknad om midler (Se lenker nederst).

Prosjekt­beskrivelse/protokoll og nødvendige godkjenninger/anbefalinger i pdf-format må vedlegges søknaden. Søknader mottatt etter søknads­fristens utløp og søknader som ikke oppfyller formelle krav vil ikke bli behandlet.

For prosjekter som omfatter medisinsk og helsefaglig forskning vises til Lov om medisinsk og helsefaglig forskning med forskrifter. Prosjektleder som søker midler til et slikt prosjekt, må dokumentere gjennomført e-læringskurs i Helse­forskningsloven. Gjelder også eventuell PhD-stipendiat. Se kurs i helseforskningsloven.

Dersom prosjektet må ha godkjenning fra REK (Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk), må det vedlegges kvittering for innlevert søknad til REK.

Innkomne søknader vil bli behandlet av FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus. Søknadene blir vurdert ut ifra kvalitet og relevans.

Vedrørende utforming av protokoll og prosjektskisse vises det til lenker nedenfor.

Søknadsskjema med underskrifter og vedlegg sendes elektronisk i pdf-format til: SANKS-FoU-soknader@finnmarkssykehuset.no

Spørsmål rettes til:

Grete Tørres
FoU-konsulent 
M 934 63 968 | Grete.Torres@finnmarkssykehuset.no 

Anne Silviken
forskningsleder
M 924 86 693 |Anne.Cathrine.Silviken@finnmarkssykehuset.no