HELSENORGE

Slik arbeider en intensivsykepleier

Livet som intensivsykepleier innebærer en arbeidshverdag med livreddende behandling av akutte kritisk syke pasienter.

Intensivsykepleiere ved Hammerfest sykehus. Foto: Malene Nicolaysen

Intensivsykepleiere ved Hammerfest sykehus. Foto: Malene Nicolaysen

Intensivsykepleie er spesialisert kompetanse i sykepleie til akutt og/eller kritiske syke som har manifest eller potensiell svikt i vitale funksjoner. 

- En intensivsykepleier er spesialisert i livreddende behandling i spesialavdelinger i sykehus, forteller Tone E. Dagsvold, enhetsleder på intensiv og dagkirurgi ved Hammerfest sykehus. 

De ansatte jobber i høyteknologiske miljø med avansert medisinsk utstyr, og på ulike typer akuttavdelinger. I større sykehus er intensivavdelingene delt inn etter pasientgrupper. 

På små sykehus, slik som Hammerfest og Kirkenes, er det kun én intensivavdeling og her behandles alle pasientene. Det kan være nyfødte som puster dårlig, pasienter som kommer inn etter trafikkulykker, pasienter med hjerteinfarkt, pasienter med sepsis eller pasienter med hjerneslag. Arbeidsdagen er sjelden lik og akuttsituasjoner kan oppstå når som helst. 

 


- Intensivsykepleieren har ansvar for kontinuerlig tilførsel av legemidler, respirasjonsstøttende behandling, væskebehandling og lignende. I tillegg er det medisinskteknisk utstyr som intensivsykepleieren må kjenne og kunne bruke, slik som sprøytepumper, pustemaskiner og dialysemaskiner, forteller Tone Bjerknes, enhetsleder intensiv med akuttmottak ved Kirkenes sykehus. 

Covid-19

Pandemien viste tydelig et nasjonalt behov for intensivsykepleiere. Smittede pasienter som ble alvorlig syke kunne risikere å bli lagt på respirator, og vi kunne forvente mange innleggelser ved en eventuell smittetopp.

Øvelse i mottak og transport av covid-19 pasient på respirator. Foto: Tone Bjerkenes

Øvelse i mottak og transport av covid-19 pasient på respirator, Kirkenes sykehus. Foto: Tone Bjerkenes


I løpet av pandemien ble det laget mange og nye planer for pasientbehandling og driften. Intensivsykepleiere arbeider til vanlig i team med anestesileger, kirurger, kardiologer, anestesisykepleier og andre profesjoner. Teamtreninger ble innført hvor personell fra andre avdelinger fikk opplæring i intensivsykepleie for å kunne steppe inn hvis det kom en økning i covid-19 pasienter.  

- Opplæringen har vært en udelt positiv opplevelse for oss. Etter hospitering er det også en av sykepleierne som har søkt rekrutteringsstilling, forteller Tone E. Dagsvold. 

Videre rekruttering

Rekrutteringsstillinger har vist seg å være et nyttig verktøy. En rekrutteringsstiling er en stilling som tilbys til en autorisert sykepleier på inntil to år. I løpet av de to årene vil sykepleieren få opplæring og erfaring innen intensivfaget. Hovedmålet og ønsket er at sykepleieren begynner på videreutdanning innen intensivsykepleie.

- Vi håper at vi får lyst ut to rekrutteringsstillinger til våren, forteller Tone E. Dagsvold. 

​