Søker økt ramme til prosjekt Alta Nærsykehus

I styremøtet 30. mai i Hammerfest vedtok styret i Finnmarkssykehuset administrerende direktørs endrede forslag til vedtak om å søke Helse Nord om økt investeringsramme på 14,5 millioner kroner for å ha midler til å samle dagens røntgen med CT og MR og bygge ny ambulansestasjon.

Arkitektskisse av nybygg i Alta
Ilustrasjon: Ratio arkitekter

​Det er ønskelig å samle dagens røntgen med ny CT og ny MR for å bedre funksjonalitet og logistikk. Dette er en endring fra styrets tidligere styrevedtak i forprosjektet.

På grunn av byggeprosjektet må ambulansestasjonen midlertidig flyttes. Det vurderes to alternativer for fremtidig ambulansestasjon, å renovere dagens stasjon eller å bygge ny stasjon på ny tomt.

Arealreduksjon

Styret i Finnmarkssykehuset fikk presentert status for prosjektet og arealjusteringer som må til for å holde seg innenfor prosjektets budsjettramme. Den største arealreduksjon i prosjektet dreier seg om å redusere kjellerarealet.

I prosjektet er det ikke gjort arealreduksjon som berører pasientbehandlingen. Reduksjonen er gjort i arealer knyttet til tekniske rom og kjeller.

Ventilasjonsanlegget var først planlagt bygd i kjeller. Ny plan er å flytte ventilasjonsanlegget til tak og da kan en stor del av kjeller sløyfes for å spare en vesentlig del av byggekostnadene. I tillegg er det gjort mindre justeringer i hver etasje. De justeringene som er gjort, er for å holde prosjektet innenfor den tildelte kostnadsrammen på 395 millioner kroner. Justeringene får ingen konsekvenser for pasienttilbudet.

Den opprinnelige planen var 4499 kvadratmeter nybygg og 755 ombygging. Den justerte planen nå, som er grunnlaget for kontrakten med entreprenør er 3972 kvadratmeter nybygg og 955 kvadratmeter ombygging.

Tidsplan for prosjektet

  • Kontrahering/ samhandlingsfase og brukermedvirkning i mai-august 2017
  • Revidert kontrakt august 2017
  • Byggestart september 2017
  • Samhandlingsfase, brukere holdes orientert fram til 2019
  • Overtakelse september 2019