HELSENORGE

Styrker innsatsen i kvalitetsarbeidet

Finnmarkssykehuset er blant landets beste innen behandling av tykktarmkreft, og er et av få helseforetak i Norge som har oppnådd det nasjonale målet om reduksjon i bruken av antibiotika. Likevel er det områder der helseforetaket ligger under nasjonalt nivå.

Bilde av personell som opererer pasient på en av operasjonsstuene i Hammerfest.
Finnmarkssykehuset har blant de beste resultatene knyttet til behandling av tykktarmskreft. Her er operasjonsteamet i jobb i en av operasjonsstuene i Hammerfest. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset.
De nasjonale kvalitetsindikatorene gir et godt sammenlikningsgrunnlag for sykehusene i Norge. Kvalitetsindikatorene viser blant annet om sykehusene har nådd de nasjonale kravene, og hvordan de ulike sykehusene og helseforetakene i landet ligger i forhold til hverandre.

Mindre antibiotika

De oppnådde resultatene er fra året i forveien, og Finnmarkssykehuset utmerker seg særlig innen behandling av tykktarmskreft, hvor helseforetaket er blant de beste i landet. Dette gjelder både andelen som er operert med kikkhullskirurgi (laparoskopi), andel uten spredning (fjernmetastaser) etter fem år, dødelighet 100 dager etter operasjon og overlevelse etter fem år.   
Portrett av Harald Gunnar Sunde.

Harald G. Sunde


- Vi har også, som et av få helseforetak nådd målet om en reduksjon på 30 prosent i bruk av bredspektret antibiotika fra 2012 til 2020. Dette er viktig fordi bruk av antibiotika på sikt fører til resistens, noe som vil redusere vår mulighet til å behandle alvorlige infeksjonssykdommer, sier Harald Gunnar Sunde, medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset. 

Landsgjennomsnittet for reduksjon av antibiotika i denne tidsperioden ligger på 16 prosent. 

Likevel er det resultater der Finnmarkssykehuset ligger under nasjonalt nivå. 

- Finnmarkssykehuset leverer høy kvalitet på mange områder, men vi vil vite hvorfor vi har lavere score på enkelte tjenester, og hvilke tiltak vi eventuelt må iverksette for å oppnå tilfredsstillende resultater også her, sier administrerende direktør Siri Tau Ursin.

Finnmarkssykehuset har en ambisjon om å oppnå kvalitetsresultater på nasjonalt nivå eller bedre.

Siri Tau Ursin

85 indikatorer

Finnmarkssykehuset blir målt på totalt 85 ulike kvalitetsindikatorer.

Ved 50 av disse har helseforetaket høy eller moderat måloppnåelse. I 33 tilfeller har Finnmarkssykehuset høyere måloppnåelse enn landsgjennomsnittet, mens det i tolv tilfeller har vært registrert for få pasienter til behandling til å kunne gi et valid resultat i indikatoren.  

Her kan du søke i kvalitetsindikatorer: Resultater fra medisinske kvalitetsregistre
Portrett av Siri Tau Ursin

Siri Tau Ursin


I 18 av indikatorene har Finnmarkssykehuset lav måloppnåelse. Direktøren i Finnmarkssykehuset ønsker å få klarhet i årsakene til dette.

- Finnmarkssykehuset HF har en ambisjon om å oppnå kvalitetsresultater på nasjonalt nivå eller bedre, og vil jobbe grundig med forbedringstiltak der ambisjonen ikke er innfridd, fremholder foretaksdirektøren.
 

Planlagte tiltak

Dette gjelder blant annet behandling av slagpasienter, diabetes og pakkeforløp kreft. Hvor det er iverksatte eller planlagte tiltak:

  • Finnmarkssykehuset åpnet mai i år trombolysesenteret i Alta, og forventer å se økning i antall hjerneslagpasienter i Finnmark som ankommer trombolysesenter innen 4,5 timer etter hjerneslagdebut, slik at de dermed kan få trombolysebehandling.
  • I tillegg skal interne rutiner for trombolysebehandling i sykehusene evalueres, slik at behandling kan gis raskt etter at pasientene har kommet inn sykehusdøra.
  • Finnmarkssykehuset deltar aktivt i det regionale iTide-prosjektet for å sikre en best mulig behandling og rapportering av STEMI-infarkt (alvorlig hjerteinfarkt). Helseforetaket rapporterer fortsatt at et lavt antall pasienter med STEMI-infarkt får trombolyse innenfor anbefalt tid.
  • Tallene for behandling av diabetes type 1 for voksne har bedret seg siden 2018, men tallene er fortsatt ikke optimale. Kirkenes sykehus er i gang med et forbedringsarbeid på området, som  vil ha læringseffekt også for de andre klinikkene i foretaket.
  • Samarbeidet med UNN om pakkeforløp kreft, særlig nyre- og prostatakreft, skal følges tett opp.
I desember vil styret i Finnmarkssykehuset bli orientert om kvalitetsutviklingen i helseforetaket. Du kan lese mer om dette her: Styresak 100/2020 Kvalitetsutvikling i Finnmarkssykehuset HF
 

Her kan du se presentasjonen til styret. Gjennomgangen fra kvalitetsregisteret starter på ca 1:35:00