HELSENORGE

Utlysning av midler til forskning og utviklingsarbeid for 2023

FoU-styret for Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter, med formål å fremskaffe ny kunnskap og metoder innen psykisk helse, rus og avhengighet for den samiske befolkningen i Norge. 

​SANKS har følgende hovedområder for prioritering for tildeling av forsknings og utviklingsmidler.

Merknad: Punktene er satt i tilfeldig rekkefølge og har lik prioritering.

Folkehelse i samisk befolkning (f. eks. forebygging og helsefremming)

Følgende områder prioriteres for 2023:
 • ​Selvmordsforebygging
 • Helsefremmende faktorer for bedre psykisk helse    
 • Helsefremmende og forebyggende tiltak for bedre tilbud innen psykisk helse, rus og avhengighet til samisk befolkning
 • Samiske barn og unges psykiske helse og oppvekstvilkår

Sosiale og kulturelle risiko- og beskyttelsesfaktorer knyttet til psykisk helse, rus og avhengighet i samisk befolkning

Følgende områder prioriteres for 2023:
 • ​Traumer
 • Historiske traumer
 • Vold og overgrep
 • Diskriminering
 • Familienettverk og lokalsamfunn
 • Etnisk identitetsutvikling

Helsetjenester tilpasset samisk befolkning (f. eks. e-helse, samhandling, tiltaksutvikling.)

Følgende områder prioriteres for 2023
 • ​Forskning på samisk brukermedvirkning i helsetjenestene
 • Digitale helsetilbud for samisk befolkning
 • Kliniske studier innen psykisk helse, rus og avhengighet

Prosjekter med et særskilt fokus på sør og lulesamiske forhold innen psykisk helse, rus og avhengighet


Søknaden skal være mottatt elektronisk innen 31. oktober 2022 kl.12:00. 

Søknadsskjema med underskrifter og vedlegg i tre PDF-filer (søknadsskjema, protokoll/ prosjektbeskrivelse og andre vedlegg) til: 

Søkerne må bruke særskilt søknadsskjema som finnes elektronisk under Forskning, fag og tjenesteutvikling på våre hjemmesider www.sanks.no.  Det er svært viktig at søkerne setter seg inn i «Søknadsveileder 2023 Forsknings- og utviklingsmidler fra SANKS».

Innkomne søknader blir behandlet av FoU-styret i SANKS. Søknadene vurderes ut ifra kvalitet og relevans. Søknader mottatt etter søknads¬fristens utløp og søknader som ikke oppfyller formelle krav vil ikke bli behandlet.

Spørsmål kan rettes til SANKS FoU enheten: SANKS-FoU@finnmarkssykehuset.no 
FoU-rådgiver Shiho Hansen
eller 
Avdelingsleder SANKS-FOU Renathe Simonsen:

Vedlegg

Søknadsskjema FoU-midler 2023

Søknadsveileder FoU-midler 2023