Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for nye Hammerfest sykehus på Rossmolla

På vegne av Sykehusbygg AS og Finnmarkssykehuset HF varsles oppstart av planarbeidet for nye Hammerfest sykehus på Rossmolla med konsekvensutredning i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) §12-8. Foreliggende varsel sendes ut parallelt med at planprogram legges ut til høring.

 
Formålet med planarbeidet er å detaljregulere sykehus på Rossmolla. Varslingsområdet er regulert til
kombinert bebyggelse og anleggsformål, kontor og industri i gjeldende reguleringsplan. Hensikten
med planarbeidet er å legge til rette for ett nytt og moderne sykehus i Hammerfest som kan imøtegå
sin funksjon som regionalsykehus ved å sikre effektivitet og kapasitet i pasientbehandling i fremtiden.
I tilknytning til sykehuset ønsker Hammerfest kommune og Nord Universitet (UiT) å få til en
samlokalisering.

Forslag til planens avgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt. Foreløpige studier av bebyggelse
forutsetter endring av regulert veistruktur nord for sykehustomten og det varsles derfor et større
planområde for å utrede framtidig trasé for Rv 94 og lokale veier. Planens endelige avgrensning vil bli
avklart som en del av planarbeidet.

Sykehusdrift krever formålsendring til offentlig og privat tjenesteyting sykehus, institusjon,
undervisning og forskning for sykehustomten. For øvrige deler av planområdet opprettholdes allerede
regulerte formål som er kontor og industri, og bebyggelse og anlegg samt samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur.


Konsekvensutredning med planprogram:

Planarbeidet fanges av krav om konsekvensutredning. Planprogrammet redegjør for målet med
planarbeidet og hvilke problemstillinger som anses som sentrale. Videre gjør planprogrammet rede for
hvilke utredningsbehov planen utløser, og hvilke grunnlagsmaterialet som skal utarbeides
Planprogrammet kan også sees på Hammerfest kommune sine nettsider under kunngjøringer:
www.hammerfest.kommune.no


Innspill og merknader til planarbeidet kan innen 5. september 2018 rettes til:

LINK arkitektur AS Postboks 383, N-0153 Oslo eller e-post: hmh@linkarkitektur.no. Merk sending med
«NHS – Rossmolla».

Spørsmål kan rettes til Camilla Mohr (tfl: 95 13 17 32) e-post: cam@linkarkitektur.no.


Videre saksgang

Merknadene til varsel og planprogram vil bli samlet og kommentert av forslagsstiller før oversendelse
til Hammerfest kommune for fastsetting av planprogrammet i kommunestyret.

Etter fastsetting av planprogrammet vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet av forslagsstiller.
Planforslaget vil behandles politisk i kommunen før den legges ut på offentlig ettersyn. Det vil da bli
anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.