Vedtok egen klinikk

Styret i Finnmarkssykehuset har vedtatt at navnet på den nye klinikken i Karasjok skal være Sámi Klinihkka. Klinikken får egen klinikksjef, direkte underlagt administrerende direktør.
Styreleder Harald Larssen og direktør Eva Håheim Pedersen.

​- Dette markerer en klar satsing på det samiske spesialisthelsetjenestetilbudet. Klinikken vil være nyskapende siden somatikk og psykisk helsevern og rus integreres i én klinikk, og vil organiseringen vil være viktig for den videre utviklingen av tilbudet av samiske spesialisthelsetjeneste tilbudet både lokalt, regionalt og nasjonalt, sier styreleder Harald Larssen.

 
Tydeliggjør organiseringen av samiske helsetjenester

Et enstemmig styre støtter direktørens innstilling om å etablere Samisk helsepark som en egen klinikk, med klinikksjef som sitter i helseforetakets ledergruppe.

- Styret vurderer det som positivt at enheter som i dag har et særskilt ansvar, god kompetanse og kunnskap om samisk språk og kultur blir samlet organisatorisk i en felles klinikk, sier styrelederen.

Formålet med organisasjonsendringen er å tydeliggjøre organiseringen av samiske helsetjenester i Finnmarkssykehuset HF. Finnmarkssykehuset har gjennom oppdragsdokumentet, ansvaret både for nasjonale og lokale helsetjenester til den samiske befolkningen. Tjenester innen somatikk, psykisk helsevern og rus, tolketjenesten og Samisk Nasjonal Kompetansetjeneste for Psykisk helsevern og rus (SANKS) vil inngå i Sámi Klinihkka. SANKS har et nasjonalt ansvar for oppgaver innen forskning, utvikling og kompetanseheving innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge.

- I dag mangler vi den samiske kompetansen i foretaksledelsen, noe jeg mener vi bør ha. Med en ny organisering tydeliggjør vi ansvaret vi har, sier administrerende direktør Eva Håheim Pedersen.

LES OGSÅ: I rute med prosjekt Samisk helsepark
 

Rekrutterer klinikksjef

Arbeidet med å bygge opp et senter for samisk spesialisthelsetjenestetilbud nærmer seg slutten. Totalt bygges det for 87 millioner i det som får navnet Sámi Klinihkka i Karasjok. Det siste av tre byggetrinn har en kostnadsramme på 57 millioner kroner. Prosjektet følger planen, både tidsmessig og i forhold til budsjett, og er til høsten klar for prøvedrift, før den offisielle åpningen mot slutten av året.

Sámi Klinihkka vil være organisert i tre avdelinger; Spesialistlegesenteret, SÁNAG/SANKS FoU og SANAG/SANKS Psykisk helsevern og rus.

Virksomhetene innenfor somatikk/spesialistlegesenteret og psykisk helsevern og rus, DPS Midt-Finnmark/SANKS, tolketjenesten og læring og mestringssenter (LMS) inngår i den nye klinikken.

Vedtaket i styret medfører at det skal rekrutteres klinikksjef som skal inngå i foretaksledelsen. Gode pasientforløp og samarbeid om ressurser på tvers av klinikkene skal ivaretas gjennom samarbeidsavtaler mellom klinikkene i Finnmarkssykehuset HF.

LES OGSÅ:  Navnet blir Sámi Klinihkka 

Oppdragsdokumentet

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helse Nord RHF et særlig ansvar for strategisk utvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen:


«Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste. I møtet med helsetjenesten skal hver enkelt pasient oppleve respekt og åpenhet, få delta i beslutningene om egen behandling og hvordan den skal gjennomføres. Det skal brukes kvalifiserte tolker ved behov. Samiske pasienters rett og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen, og når beslutninger tas. Helse Nord RHF skal ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.» (Oppdragsdokumentene for 2016)

Finnmarkssykehuset HF har gjennom Oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF fått ansvar for å yte tjenester til personer med fast bopel eller oppholdssted i helseforetakets opptaksområde innen nærmere definerte områder.

Oppdraget omfatter også ansvar for Samisk Nasjonal Kompetansetjeneste for Psykisk helse og rus (SANKS), som har et nasjonalt ansvar for oppgaver innen forskning, utvikling og kompetanseheving knyttet til psykisk helsetjeneste for den samiske befolkningen i Norge. Den nasjonale funksjonen innebærer også klinisk behandling for pasienter utenfor nedslagsområdet i Finnmark, og hele landet.

I de overordnende strategiene til Helse Nord RHF og inngått samarbeidsavtale med Sametinget ligger det føringer på at den nasjonale funksjonen vil være et viktig og nødvendig satsingsområde for å kunne tilby den samiske befolkningen likeverdige helsetjenester.

Styresak: Overordnet organisering av samiske helsetjenester i Finnmarkssykehuset HF