HELSENORGE
Kronikk:

Vi er forberedt

Både pasienter og ansatte møter endringer. Fokuset på smittevern er stort, og slik skal og må det være i tiden som kommer, skriver administrerende direktør Siri Tau Ursin i denne kronikken.

Bilde av Hammerfest sykehus i novemberlys.
Hammerfest sykehus.
Torsdag 15. oktober ble det klart at to ansatte ved sykehuset i Hammerfest var smittet av covid-19. I løpet av dagen erkjente vi at smitteomfanget kom til å øke, og at mange av våre ansatte måtte ut i karantene. Hammerfest sykehus gikk i rød beredskap, og også Finnmarkssykehuset hevet beredskapsnivået og satte kriseledelse. Det regionale helseforetaket ble varslet, og vi meldte vårt behov for ekstra personell.

Konstruktivt samarbeid

Allerede samme dag forstod vi at vi hadde med et potensielt stort smitteutbrudd å gjøre, og aktiviteten ved Hammerfest sykehus ble redusert. I uke 43 fortsatte vi å få flere smittede ansatte, og vi fikk også smitte hos pasienter som var innlagt hos oss. Kommunen hadde svært gode systemer for smittesporing, noe vi måtte erkjenne at vi ikke hadde når utbruddet var av et slikt omfang. Det ble etter kort tid etablert et meget godt og konstruktivt samarbeid med kommunens smittesporingsteam. Modellen for samarbeid med kommunen har fått svært gode tilbakemeldinger, og vår forståelse er at den er i ferd med å innføres flere steder i landet. Hos oss er vi i ferd med å innføre tilsvarende avtaler mellom alle våre klinikker og de respektive vertskommunene. 

Portrett av Siri Tau Ursin

Siri Tau Ursin


Vi fikk også bistand av et team fra Folkehelseinstituttet, dette var viktig både med tanke på smittesporing, men også med tanke på å få innspill til å vurdere hvordan denne smittesituasjonen hadde oppstått og utviklet seg, og hvilke tiltak som måtte til for å hindre videre utvikling samt sikre at vi ikke skulle havne i en liknende situasjon igjen. Vi gjennomførte massetesting, så vidt vi vet er det første gang at absolutt alle ved et helt sykehus har blitt testet for covid-19. Og vi testet ikke bare én gang. 

Ekstra flyressurser

Det ble etter hvert klart for oss at vi måtte redusere driften til et minimum for å sikre oss at vi ikke plutselig skulle stå i en posisjon der vi var så reduserte at vi ville være nødt til å stenge hele sykehuset. Det ble derfor, etter samtaler og rådslagning både med Helse Nord, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, besluttet at Hammerfest sykehus skulle ta ned så godt som all aktivitet bortsett fra et begrenset akutt-tilbud, et fødetilbud til utvalgte kvinner, samt noen få elektive tilbud til for eksempel dialysepasienter. Dette ble iverksatt fredag 23. oktober, og var allerede da tenkt å vare til mandag 9. november, selvsagt med en fortløpende evaluering.

Solid innsats

Sykehuset har ikke på noe tidspunkt vært stengt, men det har nok for mange fortonet seg omtrent slik. Ved Finnmarkssykehuset har vi stor forståelse for at den reduserte driften ved Hammerfest sykehus kan ha skapt både engstelse og frustrasjon, og mange har nok kjent på en bekymring knyttet til hva som kom til å skje i fortsettelsen. Heldigvis sørget Helse Nord raskt for å få på plass ekstra flyressurser slik at vi skulle være sikre på at pasienter fra Vest-Finnmark som nå ikke lenger kunne få sin behandling i Hammerfest, fikk et godt og robust transportalternativ. I tillegg fikk vi bistand av helsepersonell fra andre foretak både i vår egen region, og også fra resten av Norge. Ved hjelp av disse ekstra ressursene, og også ved hjelp av våre egne dyktige fagfolk bygget vi opp et utvidet poliklinisk tilbud både i Alta og etter hvert også i Karasjok. I Alta økte vi også antall sengeplasser fra 14 til 20. Innsatsen som er gjort i Karasjok, og ikke minst i Alta der man har bortimot doblet det polikliniske tilbudet i, den har vært formidabel, og er virkelig noe vi i Finnmarkssykehuset er stolte av.

Kirkenes sykehus har i denne perioden vært førstevalget for alle akuttinnleggelser i hele Finnmark. Og Kirkenes har virkelig levert. Innsatsen som der er gjort for å ta unna den store ekstra tilstrømningen av pasienter fra Vest-Finnmark er imponerende. Her har også vår prehospitale klinikk levert tjenester av ypperste karakter, pasienter er blitt fraktet til lands, til vanns og i luften på kryss og tvers i vårt store distrikt på utmerket vis.

De siste ukene har vært krevende, men de viser på mange måter at det å levere helsetjenester er et lagspill der alle på laget er nøkkelpersoner. Renholdere, teknikere, lagermedarbeidere, kjøkkenpersonale, alle har gjort sitt for at vi har kommet oss gjennom noen uker med det som trygt kan sies å være en unntakstilstand.

Evaluert, lært, øvd og testet

Vi har ikke hatt så mange pasienter i Hammerfest de siste ukene, men det har likevel vært stor aktivitet på sykehuset. Der har vi brukt tiden godt, vi har gått smittevernrunder, vi har evaluert og lært, øvd og testet, ominnredet og flyttet. Alt dette har vi gjort for å være best mulig forberedt til å ta opp driften ved sykehuset igjen, sakte men sikkert. Rapporten fra FHI, sammen med rapporter fra våre dyktige hygienesykepleiere viste oss med all tydelighet hva vi var gode på, men også hva vi helt klart hadde sviktet på. Hovedbudskapet var avstand. Vi har ikke vært flinke nok til å holde avstand til hverandre på møterom, pauserom, kontorer og andre felles arealer. Slik kan vi selvsagt ikke ha det. Vi har gode prosedyrer, og vi er gode på smittevern når det gjelder spriting og vask av hender, renhold og bruk av smittevernutstyr. Det vi ikke har vært gode på er å holde tilstrekkelig avstand. Noe skyldes at sykehuset er gammelt og ikke tilrettelagt for at så mange skal delta på møter, visitter og liknende, men vi kan ikke forklare alt med det. Vi må også erkjenne at vi, dessverre i likhet med mange andre i samfunnet, har falt tilbake til våre vaner fra før pandemien, og samlet oss litt for mange på enkelte rom. Jeg får stadig spørsmålet om ikke helsepersonell burde vite bedre. Til det vil jeg si ja, vi vet bedre, men vi er mennesker vi også. Når smittepresset har vært lavt over lang tid så har den daglige driften, møtekulturen og samhandlingen fagfolk mellom langsomt blitt normalisert. Dette burde selvsagt ikke ha skjedd, og vi har lært av dette.

Både pasienter og ansatte møter endringer. Fokuset på smittevern er stort, og slik skal og må det være i tiden som kommer

Siri Tau Ursin

Forberedt

Fra mandag 9. november har vi langsomt tatt opp igjen driften ved Hammerfest sykehus. Samtidig legges driften om i Kirkenes slik at vi kan gjenoppta noe elektiv drift. Den økte aktiviteten i Alta og Karasjok beholdes en stund til, men vil gradvis tas noe ned over de kommende ukene. Både pasienter og ansatte møter endringer. Fokuset på smittevern er stort, og slik skal og må det være i tiden som kommer. Hele Finnmarkssykehuset skal være et trygt sted, både for våre pasienter og for de ansatte. Vi har ingen ambisjon om at vi skal klare å holde all covid-smitte ute fra våre sykehus, til det er smittepresset i samfunnet for stort og vi skal tross alt være beredt til å ta imot pasienter med mistenkt og bekreftet covid-sykdom ved våre klinikker. Vi er forberedt på at det kan komme nye smittetilfeller, men vi har en helt klar ambisjon om at de erfaringene vi har gjort oss, og de tiltakene vi har satt inn etter smitteutbruddet ved Hammerfest sykehus har ført til at vi nå er svært godt rustet til å hindre at smitten vil spre seg i våre klinikker.

Til slutt vil jeg komme med en oppfordring til alle. Våre myndigheter påpeker at vi må redusere smitten i samfunnet for å unngå å havne i en situasjon der vi overbelaster våre helsetjenester. Min bønn til alle er at vi hver og en av oss gjør vårt for å overholde de råd og regler som våre myndigheter kommer med. Så vis korona-vett, sprit eller vask hendene, hold deg hjemme hvis du er syk, og sist, men ikke minst, hold avstand.