Videreutvikler det helsefaglige samarbeidet mellom Norge og Russland

Nå forplikter partene seg til å sørge for epikrise på engelsk når en innbygger fra motsatt land er innlagt på sykehus.

Signering av ny avtale om helsesamarbeid mellom Finnmark og Murmansk.
Viseminister Inga Aniskova fra Helseministeriet i Murmansk fylke og medisinsk fagsjef Harald Gunnar Sunde i Finnmarkssykehuset har signert ny helsefaglig samarbeidsavtale.

Finnmark og Murmansk fylker har lange tradisjoner om samarbeid innenfor helsesektoren, og møtes jevnlig for å diskutere utfordringer og muligheter, og å dra lærdom av hverandre. 

I månedsskiftet oktober-november møttes representanter fra Finnmarkssykehuset, helsemyndighetene i Murmansk fylke og Petsjenga kommune i Zapoljarnyi til konferanse om helsesamarbeidet over grensa. Samarbeidet har vart siden 1990-tallet, og det har vært arrangert flere møter og konferanser om forskjellige tema i løpet av årene som har gått.

Temaene for årets konferanse var telemedisin, teleradiologi, hjerneslagbehandling og barne- og ungdomspsykiatri. I tillegg fikk de russiske deltakerne en gjennomgang og oversikt over det nye Kirkenes sykehus, som ble tatt i bruk i 2018.

Under konferansen ble det også signert en ny avtale mellom Finnmarkssykehuset og Murmansk fylke. 

Avtalen erstatter den gamle-, og nytt denne gangen er at den også forplikter partene til å sørge for epikrise på engelsk når en innbygger fra Russland er innlagt på sykehus i Norge og omvendt.

Det har vært avholdt flere møter og konferanser om forskjellige temaer opp gjennom årene.  I 2014 ble det inngått avtale om årlig konferanse med alternerende lokalisering i de to landene. Neste år arrangeres den i Kirkenes.