Etikk

​Etiske retningslinjer for alle ansatte i Helse Nord

De etiske retningslinjene gjelder for deg som er ansatt eller styremedlem i Helse Nord.  De gjelder sammen med eventuelle egne yrkesetiske retningslinjer du er underlagt. Samlebegrepet "Helse Nord" omfatter alle helseforetakene og RHF-et i foretaksgruppen.

Retningslinjene er av overordnet karakter og er ment å være generelle rettesnorer som krever refleksjon av den enkelte.

Verdigrunnlag

Helse Nord skal levere spesialisthelsetjenester i Nord-Norge og på Svalbard, som innbyggerne har behov for og krav på, uavhengig av økonomi, sosial status, alder, kjønn, seksuell legning, kulturell, religiøs og etnisk bakgrunn. Også forskning, utdanning, opplæring av pasienter og pårørende er en del av vår virksomhet. Helse Nords virke skal i alle sammenhenger være basert på våre verdier, som er:

  • Kvalitet i prosess og resultat
  • Trygghet for tilgjengelighet og omsorg
  • Respekt i møtet med våre brukere og samarbeidspartnere

Helse Nord er et arbeidsfellesskap der alle lojalt bidrar til å virkeliggjøre vår visjon, våre mål og våre verdier. Vår etikk og vårt miljø-, og samfunnsansvar skal være synlig internt og eksternt.

Stolthet og lojalitet

Helse Nord ønsker å fremme en kultur med stolte og lojale medarbeidere. Rettsregler, etiske retningslinjer og lederbeslutninger er noen ytre rammer som gjelder for den enkelte medarbeiders virke.

Lojalitetsplikt betyr ikke at du må følge pålegg som er ulovlige. Du både kan og bør reise nødvendige motforestillinger før en avgjørelse tas slik at saksforberedelsen gir et mest mulig komplett bilde av ulike hensyn og verdier i saken. Når beslutninger så er tatt, forventes det at disse blir fulgt.

Ytringsfrihet

Alle har en grunnleggende rett til å ta del i den offentlige debatt. Det er viktig at du med din fagkunnskap bidrar i samfunnsdebatten. 

Når du deltar i det offentlige ordskiftet, må dette gjøres innenfor foretakets kommunikasjonsstrategi. Som ansatt må du vurdere grensegangen mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt.

Når du ytrer deg offentlig skal du alltid presisere at uttalel­sen står for egen regning hvis personlige synspunkter fremmes.

Habilitet

Det er avgjørende for tilliten til Helse Nords virksomhet at det ikke kan reises tvil om at en hver sak behandles og avgjøres på en upartisk måte, upåvirket av dine personlige interesser. Du skal derfor gjøre deg kjent med habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel II, og forholde deg til disse. Samarbeid mellom Helse Nord og eksterne aktører skal foregå på en slik måte at verken pasienter, pårørende, studenter, eksterne forbindelser eller samfunnet for øvrig kan trekke foretaket eller din uavhengighet i tvil.

Varsling om kritikkverdige forhold

Du skal varsle om kritikkverdige forhold, som for eksempel ved brudd eller begrunnet mistanke om brudd på sikkerhetsbestemmelser, korrupsjon, forbrytelser og misligheter. Varsling skal normalt skje til nærmeste leder, men kan også skje til andre overordnete, tillitsvalgte/verneombud eller internrevisjonen. Om nødvendig kan du varsle anonymt. Hvis spesielle forhold gjør det vanskelig å ta saken opp internt, kan du varsle offentligheten, for eksempel offentlig kontroll- eller tilsynsmyndighet, politi eller media.

Dersom du vurderer å varsle, bør du stille deg selv spørsmål bl.a. om hva motivet for varslingen er og om forhol­det objektivt sett må vurderes som alvorlig.

Varsling skal ikke medføre interne sanksjoner.

Forvaltning av Helse Nords ressurser  

Helseforetakets ressurser skal forvaltes mest mulig rasjonelt. Enhver må vurdere om ressursene brukes på fornuftig og formålstjenlig måte. 

Innkjøp

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter gjelder for alle kjøp du gjennomfører eller er involvert i. Regelverket legger til rette for at du skal kunne opptre slik at allmennheten får tillit til at store og små innkjøp skjer på en riktig og samfunnstjenlig måte. Du er derfor forpliktet til å følge regelverket og være lojal til inngåtte avtaler.

Gaver og andre fordeler

Hovedregelen er at du ikke skal motta gaver, verken for deg selv eller andre.

Dette omfatter også mottak av, eller legge til rette for å motta, reiser, hotellopphold, rabatter, lån eller andre ytelser eller fordeler som er egnet til, eller av giveren ment til, å påvirke dine tjenestehandlinger.

Du skal heller ikke gi eller tilby gaver eller andre fordeler som er egnet eller ment til å påvirke mottakerens tjenestehandlinger, eller bruke din stilling til å skaffe deg eller andre en uberettiget fordel. Dette gjelder også i tilfeller hvor eventuelle fordeler ikke vil påvirke dine tjenestehandlinger.

Påskjønnelser som f.eks. blomster og annet som ikke har omsetningsverdi, og som åpenbart ikke har til hensikt å påvirke din tjenesteutøvelse kan du ta imot. Andre gaver må vurderes opp mot Helsepersonelloven og inngåtte avtaler som for eksempel med Legemiddelindustriforeningen (LMI) og Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH) 

Kurs, kongresser og faglige møter

Det er positivt om virksomheter, enheter, faggrupper og du som fagperson deltar eller bidrar faglig i kurs, kongresser og faglige møter. Invitasjonen skal gå til foretaket og det skal fremgå av invitasjonen hvem som arrangerer og betaler en aktivitet. Du som ansatt har ansvar for klarering, foretaket må godkjenne aktiviteten og skal kunne dokumentere godkjente aktiviteter.

Reise- og oppholdsutgifter ved deltagelse på kurs og kongresser skal som hovedregel dekkes av helseforetaket. Forutsetningen for eventuelle unntak er blant annet at arrangementet er vesentlig for faglig oppdatering og for helseforetakets samlede kompetanseutvikling og strategi.

Kurs, seminarer, kongresser og faglige møter i egen regi av foretaket skal som regel arrangeres uten økonomisk eller praktisk medvirkning fra leverandører eller mulige leverandører.

Hvis helseforetaket på annen måte involveres i arrangementer, for eksempel når en fagforening, leverandør eller potensiell leverandør spør om faglig bistand, bruk av helseforetakets lokaler eller lignende, skal dette avklares i forkant og synliggjøres skriftlig.

Avtalene med Legemiddelindustriforeningen (LMI) og Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH), skal følges.

Kjøp av seksuelle tjenester

Når du representerer Helse Nord er det ikke tillatt å kjøpe seksuelle tjenester verken i Norge eller i utlandet. Dette gjelder så vel innenfor eller utenfor arbeidstid.

Etisk rekruttering

Global mangel på helsepersonell og skjev fordeling mellom land fører blant annet til at store befolkningsgrupper i utviklingsland ikke får helsetjenester. Norge har forpliktet seg til ikke aktiv rekruttering av helsepersonell fra land som selv har mangel på slikt personell, og det forutsettes at all rekruttering skjer i samsvar med WHOs internasjonale retningslinjer for etisk rekruttering.

Bistillinger og bierverv

Det er positivt om du påtar deg eksempelvis undervisnings- og forskningsoppgaver ved universitet og høgskoler. Bistillinger eller andre oppgaver skal likevel ikke skape tvil om din integritet eller ansettelse i Helse Nord. Dette betyr at du ikke kan gå inn i bistillinger som står i konkurranseforhold til egen virksomhet, eller har et omfang som gjør at det går ut over ditt ordinære arbeid. Tilsvarende skal ikke bierverv belaste egen virksomhets infrastruktur eller andre ressurser med mindre dette er avtalt på forhånd.

Bistillinger og bierverv avklares i forkant med nærmeste leder. I tilfeller hvor dobbel lønn er aktuelt (honorar fra biarbeidsgiver + lønn fra hovedarbeidsgiver) skal eventuell trekk i lønn fra hovedarbeidsgiver avklares.

Du må heller ikke ha eierskap eller styreverv i virksomhet som konkurrerer med, eller har et forretningsmessig forhold til, helseforetak eller virksomhet eid av helseforetak.

Forskning og publisering

Forskningsetikkloven gjelder for all vår forskningsvirksomhet. Vancouver-reglene for forfatterskap ved publisering av vitenskapelige arbeider skal alltid følges.

Mer informasjon:

Vancouver reglene 
Forskningsetikkloven
Forskrift om gaver mv. til helsepersonell
Habilitetsbestemmelsene i Forvaltningsloven
E-læringskurs i etiske retningslinjer (helsekompetanse.no)


(Vedtatt av styret i Helse Nord RHF 2. mai 2007. Oppdatert 22. august 2007 og 25.05.2011.)

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og Legemiddelindustrien (LMI)

Denne samarbeidsavtalen fastsettes forpliktende rammer for samarbeid mellom medlemmene av Legemiddelindustrien (LMI) og Helse Nord innenfor den lovgivning, instrukser, avtaler og de etiske regler som partene til enhver tid er bundet av.

Hovedmålet med avtalen er å bidra til at all samhandling mellom medarbeidere i Helse Nord og legemiddelindustrien skjer på en faglig og etisk korrekt måte, og at hensynet til god faglig utvikling, forsvarlig medisinsk metodevurdering, samt beste praksis i pasientbehandlingen og riktig bruk av legemidler ivaretas.

Relaterte dokumenter og retningslinjer

Eksempler på situasjoner som kan oppstå og løsninger på disse
Samarbeidsavtale LMI – Helse Nord RHF

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH – Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

I denne samarbeidsavtalen fastsettes forpliktende rammer for samarbeid mellom LFHs medlemmer og foretak i helseregionen innenfor den lovgivning, instrukser, avtaler og de etiske regler som partene til enhver tid er bundet av.

Hovedmålet med avtalen er å bidra til at all samhandling mellom medarbeidere i helseforetak i Norge og LFHs medlemmer skjer på en faglig og etisk korrekt måte. Avtalen skal støtte opp om de nasjonale verdier for helsesektoren og følgende fellesverdier:

  • Åpenhet og involvering – i måten vi arbeider på – i våre prosesser
  • Respekt og forutsigbarhet – i måten vi møter hverandre på
  • Kvalitet og kunnskap – er vår virksomhet basert på og skal våre beslutninger være bygget på
  • Miljø og bærekraftig utvikling
  • Etikk og samfunnsansvar

Samarbeidsavtale mellom LFH og Helse Nord RHF

Klinisk etikkomité

Alle norske helseforetak er pålagt å ha kliniske etikkomiteer. Det er Universitetet i Oslo som har ansvaret for nasjonal koordinering og fagutvikling for komiteene, og komiteene jobber utfra et nasjonalt mandat, gjeldende fra 2011.

Les mer om Klinisk etikkomité i Finnmarkssykehuset

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.