Arteriepinsetter

– Her betyr du mer!

Finnmarkssykehusets arbeidsgiverpolitikk 2015 – 2018

Finnmarkssykehuset betjener 75 000 innbyggere spredt over 48 500 km2. Vi har 1 600 ansatte med 120 ledere fordelt på 23 arbeidssteder.

Vi har tatt mål av oss til å være førstevalget for pasienter og helsepersonell i Finnmark. Da må vi også ta godt vare på dem som har valgt Finnmarkssykehuset som sin arbeidsgiver.

Arbeidsgiverpolitikken skal gi en felles ramme for hva ledelsen på alle nivåer og på alle arbeidssteder skal fokusere på og prioritere. Den skal sikre felles krav og og forventninger til ledere og til ansatte, over hele foretaket.

Arbeidsgiverpolitikken ble vedtatt i styremøte 18. juni 2015.

Den skal gjelde for perioden 2015 – 2018.

HR-sjef Lena Nielsen

Se film om arbeidsgiverpolitikken:

Finnmarkssykehusets arbeidsgiverpolitikk fra FinnmarkssykehusetVimeo.

Last ned brosjyre:

Brosjyreforside


 

Formål

Finnmarkssykehusets arbeidsgiverpolitiske plattform har som formål å:

 1. Gi medarbeidere medinnflytelse, ansvar og motivasjon.
 2. Sikre et profesjonelt lederskap på alle nivå.
 3. Bygge gode relasjoner mellom medarbeidere, tillitsvalgte, vernetjeneste og ledelsen.
 4. Møte pasientene med kvalitet, trygghet og respekt.

Arbeidsgiverpolitikken har en planperiode på 3 år og gir føringer på hva ledelsen på alle nivå skal fokusere på og prioritere for å forbedre. Ledelsen, tillitsvalgte og vernetjenesten evaluerer arbeidsgiverpolitikken på fast, årlig møte.

Arbeidsgiverpolitikken er et grunnlag for å evaluere ledere på alle nivå. ­Arbeidsgiverpolitikken inneholder også forventninger til medarbeidere.

En konkret arbeidsgiverpolitikk kan brukes av medarbeidere, tillits­valgte og vernetjeneste, også der de opplever at handling ikke står i stil med arbeids­giverpolitiske mål og retningslinjer. Det er viktig for utviklingen av Finnmarks­sykehuset som største arbeidsgiver i Finnmark å ha gode planer som hjelper oss å bli bedre.

Mål 2015–2018

En arbeidsgiverpolitisk plattform skal ha konkrete målbare mål. Dette bidrar til å ansvarliggjøre ledere og medarbeidere og gjør arbeidsgiverpolitikken til et levende dokument. Målene kan være oppfølgingspunkter i møter mellom ledere på ulike nivåer.

Følgende mål gjelder for perioden 2015-2018:

1. Førstevalget – forbedret omdømme

 • Finnmarkssykehuset skal være en åpen og handlekraftig organisasjon der synlige ledere og imøtekommende medarbeidere er viktige premisser for dette. Gjennom dette skal pasientene oppleve kvalitet, omsorg og god behandling.
 • Måles: Redusert turnover. Antall medarbeidere som slutter skal reduseres med 50%. Resultatet av brukerundersøkelser.

2. Lederskap

 • Finnmarkssykehuset forventer ledere somer
  • resultatorienterte og tar ansvar
  • delegerer og myndiggjør
  • støtter, veileder og stiller krav
  • er utviklingsorienterte og skaper gode arbeidsmiljøer
  • er inkluderende
 • Måles: Årlig medarbeiderundersøkelse med oppstart høsten 2014.

3. Økt trivsel

Finnmarkssykehuset skal være en arbeidsplass med høy trivsels­faktor og hvor man skal glede seg til å gå på jobb. Dette er viktig for å yte god behandling og pleie, samt for å yte god service overfor våre pasienter og pårørende.
Måles: Årlig medarbeiderundersøkelse med oppstart høsten 2014.

4. Økt nærvær (redusert sykefravær)

 • Finnmarkssykehuset skal ha en nærværsprosent på 93% innen utgangen av 2015, og 94% innen utgangen av 2018.
 • Måles: Statistikk.

5. Livsfasepolitikk

 • Finnmarkssykehuset skal øke antallet senioravtaler for seniorer som velger å stå i jobb som alternativ til AFP-uttak.
 • Måles: 72 avtaler i 2013 – 80 i 2018.

6. Styrking av medarbeideres identitet til Finnmarkssykehuset

 • Mål: Vi skal sammen styrke vi-følelsen gjennom tiltak på tvers av klinikker og sentra. Dette vises blant annet gjennom arbeidsglede og tilhørighet.
 • Måles: Årlig medarbeiderundersøkelse med oppstart høsten 2014.

7. Kompetente medarbeidere

 • Vi er en fremtidsrettet virksomhet med god oversikt over hvilken type kompetanse foretaket har behov for i de ulike avdelingene, og vi har gode og systematiske strategier for videreutdanning og kompetanseheving med det mål å sikre faglig godt og forsvarlig helsetilbud til våre pasienter.
 • Vi gjennomfører utviklingssamtaler og utarbeider kompetanseutviklingsplan med alle medarbeidere med fokus på å gi med­­arbeidere en mulighet til kontinuerlig å heve sin kompetanse.
 • Måles: Antallet Utviklingssamtaler gjennomført (personal­portalen) samt medarbeiderundersøkelsen.

8. Rekruttering.

 • 80% av de som blir ansatt skal rekrutteres blant de som har gjennom­ført praksis hos oss.
 • Måles: Spørsmål i ansettelsesprosessen.

Hovedfokusområder

En arbeidsgiverpolitisk plattform skal peke retning og bidra til at målene vi setter oss blir iverksatt. Det er identifisert åtte fokusområder som prioriteres i denne perioden.

1. Verdigrunnlag

Finnmarkssykehuset følger de nasjonale kjerneverdiene i spesialisthelsetjenesten: kvalitet, trygghet og respekt. Kjerneverdiene skal sammen med navigasjonshjulet brukes i viktige beslutninger.
Ansatte i Finnmarkssykehuset skal være medarbeidere. Medarbeidere har og skal få ansvar. Dette forplikter både medarbeidere og ledere. Samarbeid mellom medarbeidere, ledere og på tvers av ulike yrkesgrupper er nødvendig for at vi skal gjøre hverandre gode.

2. Etiske retningslinjer

Finnmarkssykehuset følger felles etiske retningslinjer i Helse Nord. Arbeidsreglementet inneholder også egne etiske retningslinjer. Disse kan du lese i sin helhet i personalhåndboken, under «Om Finnmarkssykehuset». Retnings­linjene gjelder for alle medarbeidere og styremedlemmer. De felles retningslinjene kommer i tillegg til egne fagetiske retningslinjer.

Et utdrag av de etiske retningslinjene:

 • Helse Nord ønsker å fremme en kultur med stolte og lojale med­­arbeidere.
 • Alle har en grunnleggende rett til å ta del i den offentlige debatt.
 • Du skal varsle om kritikkverdige forhold, som for eksempel ved brudd eller begrunnet mistanke om brudd på sikkerhetsbestemmelser, korrupsjon, forbrytelser og misligheter.
 • Hovedregelen er at du ikke skal motta gaver, verken for deg selv eller andre.
 • Norge har forpliktet seg til ikke aktiv rekruttering av helsepersonell fra land som selv har mangel på slikt personell, og det forutsettes at all rekruttering skjer i samsvar med WHOs internasjonale retnings­linjer for etisk rekruttering.

3. Ledelse

Våre ledere skal være synlige og tilgjengelige, tydelige og ivaretakende overfor sine medarbeidere. Lederne jobber aktivt for et godt fysisk, faglig og sosialt arbeidsmiljø. Lederne etterspør nye løsninger, gjennom å bruke medarbeidernes ressurser i utvikling av tjenestetilbudet.

Dette skal vi gjøre gjennom:

 • Alle ledere skal gjennomføre årlige utviklingssamtaler med sine med­­arbeidere.
 • Konflikter som oppstår skal meldes til vernetjenesten, og leder skal ta tak i dette med en gang.
 • Lederne skal etterstrebe en kultur der den enkelte medarbeider blir sett og hørt.
 • Ledere skal få tilbud om lederutdanning tilpasset sine behov. Våre ledere samarbeider med de tillitsvalgte og vernetjenesten.
 • Vi har fokus på lederrekruttering gjennom ledermobiliseringsprogram av talenter.

Dette skal vi gjøre gjennom:

 • Det er utviklet en Nasjonal lederplattform, og Nasjonal lederutvikling i Helse Sør Øst er pådriver til lederutviklingsprogram som Finnmarkssykehuset kan ta del i for sine ledere.
 • Å tilby lederutdanning i regi av Finnmarkssykehuset.
 • Å benytte intern opplæringsportefølje med fokus på opplæring i Admini­strative systemer, lov og avtaleverk, personalhåndboken med mer.
 • Å gi tilbud om mentor til de som ønsker det. Mentor skal være en erfaren og dyktig leder i foretaket.
 • Leder skal få mulighet til å hospitere for å sette seg inn i fagområdet/arbeidssituasjonen til sine ansatte.

4. Kultur

Finnmarkssykehuset er fylkets største kompetansebedrift.

 • Finnmarkssykehuset skal ha en kultur der medarbeiderne blir sett på som foretakets viktigste ressurs.
 • Et godt arbeidsmiljø er preget av gjensidig tillit, åpenhet og ærlighet.
 • Finnmarkssykehuset ønsker å stå for en kultur preget av høy faglig kvalitet, respekt og tillit i alle ledd og ønsker å fremstå som førstevalg for dyktige medarbeidere.
 • Finnmarkssykehuset skal ha en kultur preget av engasjement, motivasjon, trivsel og samarbeid.
 • Finnmarkssykehuset ser på rekruttering og stabilisering av med­­arbeidere som en viktig del av organisasjonskulturen.

Dette skal vi gjøre gjennom:

 • Å utøve profesjonelt lederskap.
 • Å fremsnakke arbeidsmiljø som har høy trivsel og høyt nærvær.
 • Å fokusere på bistand til de arbeidsmiljø som har behov for det.

Arbeidsgiver forventer medarbeiderskap gjennom:

 • At den enkelte medarbeidere bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • At medarbeidere gir konstruktive tilbakemeldinger.
 • At alle medarbeidere bruker sine ressurser til det beste for våre pasienter og pårørende.

5. Rekrutterings- og stabiliseringspolitikk

«Her betyr du mer» er Finnmarkssykehusets slagord i alle våre tiltak med rekruttering. Slagordet brukes i rekrutteringsfilmen, i vårt rekrutterings­materiell og andre i andre sammenhenger der vi jobber med rekruttering og stabilisering.

Studenter og lærlinger

Den viktigste rekrutteringsbasen Finnmarkssykehuset har er lærlinger, elever og studenter samlet i betegenesen «våre fremtidige medarbeidere». I planperioden skal vi styrke arbeidet med å forbedre praksisopphold og lærlingetid i foretaket. Tiltak må defineres sammen med enhetslederne,

Prioriterte tiltak for prioriterte grupper

I planperioden skal Finnmarkssykehuset prioritere arbeidet med å få rekruttert og stabilisert følgende faggrupper spesielt:

 • Bioingeniører.
 • Spesialsykepleiere iht. gjeldende behov
 • Legespesialister iht. gjeldende behov.
 • Psykologer/psykologspesialister
 • Tekniske ingeniører (til medisintekniske installasjoner)
 • Pedagoger

Til begge punktene:

Finnmarkssykehuset har deltatt i EU-prosjektet Recruit and Retain i perioden 2011 – 2014. Prosjektet har gitt viktig kunnskap om rekruttering og stabili­sering i rurale strøk. Dette inkluderer evaluering og anbefaling av tiltak. Finnmarks­sykehuset prioriterer tre av disse i den kommende treårsperioden:

 • Sign on fee-stipender (engangsbonus til nyansatte og den som rekrut­terer) i avdelinger der dette er nødvendig.
 • Årlig rekrutteringsårshjul med aktivt arbeid/tiltak rettet mot utdannings­institusjoner (elever og studenter).
 • Tilrettelegge for gode læreplasser for elever/lærlinger og praksis­plasser for studenter.

Helse Nords Strategiske Kompetanseplan vedtatt i Helse Nord februar 2014 danner en plattform for kompetanseutvikling og rekruttering i foretaket. Finnmarkssykehuset vil også implementere erfaringer fra Legerekrutteringsprosjektet som blir evaluert i 2014-2015.

Luftambulansen og de kliniske klinikkene skal videreutvikle samarbeidet om rekruttering. Det er en målsetning å rekruttere mest mulig internt i stillinger til luftambulansen.

Ambulansearbeidere som søker permisjon for å ta sykepleierutdanning, får permisjon uten lønn mot overføring av stillingen til Finnmarkssykehuset. Det innvilges seks måneder permisjon fra moderavdelingen. Deretter må stillingen sies opp, og overføres i sin helhet til egen «pool» i Finnmarkssykehuset.

Et viktig tema som kommer opp ved rekruttering er stabilisering av medarbeidere. Det er gjort for lite systematisk arbeide i Finnmarkssykehuset og Helse Nord på dette området. Det ønsker vi i planperioden å gjøre noe med:

 • Finnmarkssykehuset skal gjennom en god prosess i 2015 utforme en egen stabiliseringspolitikk som inkluderes i arbeidsgiverpolitisk dokument ved neste revisjon. Prosedyrer for mottak av nyansatte – vise vei inn i organisasjonen
 • Systematisk opplæring
 • Mulighet for fagutvikling
 • Helhetlige og langsiktige utdanningsløp for medarbeidere under spesialisering.
 • Kartleggingssamtale med de som slutter for å finne ut hvorfor de slutter, og hva som skal til for å få dem til å bli værende

6. Kompetanseutvikling

Finnmarkssykehuset er en kompetansebedrift. Kompetansen til alle me­d­arbeidere er avgjørende for at Finnmarkssykehuset skal levere gode spesialist­helsetjenester og utøve sitt samfunnsoppdrag. Både merit­terende og ikke-meritterende kompetanseheving er viktig. Vi skal bidra til kompetanse­utvikling særlig gjennom følgende tiltak:

 • Avsatte kursmidler til kompetanseheving.
 • Kompetanseutvikling for APAT-team.
 • Utdanningsstillinger.
 • Stipendordninger. 7
 • Forskerstillinger.
 • Lederutvikling se pkt 3.

Arbeidsgiver forventer:

 • At medarbeidere forvalter sin kompetanse til Finnmarkssykehusets beste.
 • At medarbeidere deler sin kunnskap med hverandre.
 • At medarbeidere er villig til å delta i kompetanseutvikling også på fri­tiden der det er nødvendig (se for øvrig reglement for dette).

7. HMS/Miljø/Klima

Finnmarkssykehuset er sertifisert innen standarden ISO 14001 miljøstyrings­system. Systematisk og kontinuerlig HMS arbeid skal være en del av fore­takets utvikling, for å sikre gode, planlagte og tilrettelagte løsninger.
Finnmarkssykehuset er en attraktiv, trygg og inkluderende arbeidsplass. Medarbeidere i foretaket omgås i et miljø preget av likeverd, dialog og medvirkning, og bidrar til å nå felles mål.
Alle medarbeidere i Finnmarkssykehuset har trygge, sikre og helsefremmende arbeidsplasser hvor de opplever mulighet til faglig og personlig utvikling.
Ledere, verneombud og tillitsvalgte samarbeider om å nå målsettingene for HMS arbeidet.

 • HMS skal være et fast tema på personalmøter.
 • Kvam-møter skal gjennomføres i alle klinikker/senter.
 • Ledere og verneombud skal ha en skriftlig samarbeidsavtale.
 • Alle medarbeidere skal bidra på tiltak som gjennomføres og komme med konstruktive forbedringsforslag.

8. IA-arbeid og livsfasepolitikk

Finnmarkssykehuset er en IA-bedrift og alle ledere plikter å følge avtalen.

 • Vi skal arbeide systematisk og kunnskapsbasert med å øke nærværet i foretaket.
  ​Dette skal vi gjøre gjennom:
  • Å bruke systemet for oppfølging i Personalportalen aktivt.
  • Å videreutvikle Mulighetssamtalene.
  • Å følge overordnet IA-handlingsplan i foretaket, og utarbeide lokale handlingsplaner i klinikkene/senter.
 • Vi skal gjennom god tilrettelegging og godt samarbeid arbeide for å beholde medarbeidere i arbeid lengst mulig. Seniortiltak er en prosess som utvikler seg over tid, og ikke bare etter fylte 62 år.
  ​Dette skal vi gjøre gjennom:
  • Implementering og etterlevelse av Helse Nord sin seniorpolitikk. Denne består av virkemiddel for å beholde seniorer i jobb.
  • Utviklingssamtale mellom leder og senior for å finne de beste tiltakene for hver enkelt.
 • Finnmarkssykehuset har et samfunnsansvar og vil tilby arbeidsp­raksis for personer som har problemer med å komme seg inn i arbeidsmarkedet og som blir henvist foretaket gjennom NAV.
  • Vi skal i løpet av 2015 lage en plan for inkludering av arbeidspraksis herunder praktiske løsninger på spørsmålene, og vi bør ha som mål å tilby praksisplasser til minst 15 personer.
Fant du det du lette etter?