Velkommen som ansatt i Finnmarkssykehuset!

Hvis du har mottatt tilbud om stilling hos oss ønsker vi å gi deg litt informasjon rundt ansettelsen. For at alt det praktiske skal være klart til oppstart er det viktig at du tar deg tid til å lese gjennom informasjonen og sender oss nødvendig dokumentasjon så snart som mulig i god tid før du tiltrer stillingen.
To yngre leger
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Viktige dokumenter

Følgnede dokumentasjon er det viktig at du sender til oss så snart som mulig:

Arbeidsavtale

Vi har sendt deg e-post med tilbud/arbeidsavtale som vedlegg. Denne skal du signere og returnere til oss.

Helseattest - egenerklæring (for deg som jobber med pasienter)

Før arbeidstakere som jobber pasientrettet kan tiltre arbeidet, må de ha levert helseattest - egenerklæring. Egenerklæringen må fylles ut og returneres til oss.

Taushetserklæring

Alle arbeidstakere i Finnmarkssykehuset er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Lovbestemt taushetsplikt gjelder også alle andre som utfører tjeneste for Finnmarkssykehuset.

IKT-reglement

IKT-reglementet gjelder for bruk av IKT-systemene i Finnmarkssykehuset.

Veiledning for bruk av sosiale medier

Sosiale medier blir stadig en større del av vår hverdag. Vi har derfor laget en veileder som omhandler hvordan en kombinerer taushetsplikten på jobb, personvern og ytringsfrihet som privatperson i forhold til bruk av sosiale medier.

Politiattest (for deg som jobber med pasienter)

Alle som jobber pasientrettet i Finnmarkssykehuset skal levere politiattest jf. Helsepersonelloven §§18 og 20a. Denne skal ikke være eldre enn 3 måneder. Dersom du har hatt et opphold på mer enn 1 år siden sist du jobbet pasientrettet i Finnmarkssykehuset må du levere ny politiattest. Er du utenlandsk arbeidstaker og har jobbet i Norge tidligere, må du levere Norsk politiattest i tillegg til attest fra ditt hjemland. Politiattest skal foreligge før tiltredelse. Husk å legge ved kopi av legitimasjon ved søknaden.


Signerte dokumenter kan enten skannes og sendes per e-post til:

HR-Personal@finnmarkssykehuset.no

eller sendes med vanlig post til:

Finnmarkssykehuset HF
v/ HR Personal
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest

For utenlandske arbeidstakere

A1-skjema (E101)

Hvis du er utenlandsk arbeidstakereinnenfor EØS/EU-området med arbeidssted i mer enn et land, må du søke om skjema A1 (tidligere E101) fra forsikringskassen på ditt hjemsted, dersom man er omfattet av trygdeforsikring i hjemlandet. Dette skjemaet må tas med og leveres til arbeidsgiver ved arbeidsstart. Dersom du ikke omfattes av trygdeforsikring i hjemlandet, må du få bekreftelse på dette. Denne får du også fra forsikringskassen. Finnmarkssykehuset utbetaler etterskuddslønn og anbefaler derfor at du søker om A1 for 2 måneder lengre enn avtalt arbeidsperiode.

Generell informasjon

Norsk autorisasjon

For stillinger som krever autorisasjon må denne foreligge før tiltredelse. Helsepersonell fra andre land må søke Norsk autorisasjon som skal foreligge før tiltredelse.

Norsk spesialistgodkjenning

For leger som skal jobbe som overlege i Finnmarkssykehuset er det et krav at det skal foreligge Norsk spesialistgodkjenning. Du kan søke om å konvertere din spesialistgodkjenning fra landet den er utstedt i.

Skattekort

Vi henter skatteopplysninger automatisk fra Skatteetaten via Altinn.

Ansatte bør selv sjekke om skatteopplysninger er korrekt. Endring av hoved- eller biarbeidsgiver gjør du via skjema Person og familieopplysninger i Personalportalen.

 • Nytt/ endre skattekort/frikort
  Ansatte som tidligere ikke har hatt skattekort, eller som ønsker å endre eksisterende skattekort, må selv søke om dette via Altinn. Lønnssystemet vil hver natt hente inn nye og endrede skatteopplysninger elektronisk. Arbeidsgiver er pliktig til å trekke riktig skatt ut i fra opplysninger som er gitt, men arbeidstaker er pliktig til å oppgi riktige opplysninger.

 • Om du ikke har Norsk skattekort må du søke om dette på arbeidsstedets lokale skattekontor.
  Søknad kan fylles ut på forhånd, og finnes her. 

  For å få utstedt skattekortet må du møte opp personlig på det lokale skattekontoret for identitets- og legitimasjonskontroll med pass eller annet godkjent nasjonalt ID-kort. Betingelsene for å møte til ID-kontroll er at man enten ikke har hatt skattekort tidligere, eller at det ikke er levert selvangivelse/deklarasjon de siste 2 år. For utenlandske arbeidstakere som har vært i Norge tidligere og har hatt skattekort , men kun et D-nummer, må det søkes om nytt skattekort hvert år. Et D-nummer er et midlertidig personnummer som utstedes av skattekontoret.

  I tilegg må du ta med bekreftelse på arbeidsforhold fra arbeidsgiver.. Dersom du tidligere har møtt opp på skattekontoret for identitets- og legitimasjonskontroll, trenger du ikke gjøre det på nytt for å få skattekort neste år. Da kan du sende eller levere overnevnte skjema ferdig utfylt til skattekontoret.
  Klikk her for informasjon om skatt for utenlandske arbeidstakere

Bank

For å kunne overføre lønn, må vi ha ditt kontonummer. For arbeidstakere med utenlandske banker må vi ha bankens navn, IBAN nr. og clear nr.(bicnr.) Dette får du i din bank. Bruker du norsk bank trenger vi kun bankkontonummer.

Bankkontonummer fylles inn i arbeidsavtalen, og du kan endre dette i personalsystemet.

Reiseutgifter

Vi dekker reise etter gjeldende regler for Finnmarkssykehuset. Reiser dekkes på billigste måte etter innlevert reiseregning.

Reiseregninger registreres i personalsystemet etter at du har begynt å jobbe.

Dekning av reise- og flytteutgifter

Flyttegodtgjørelse kan gis ved tilsetting i hel fast stilling. Ved tiltredelse i midlertidige hele stillinger i ett år eller mer kan dekning av flytteutgifter skje når særskilte grunner taler for det.

Les mer om vilkår for dekning av flytteutgifter herDu kan søke om dekning av reise-/flytteutgifter her

Fant du det du lette etter?