Klinikk Alta

Klinikk Alta skal sikre viktige helsetjenester for befolkningen i Alta og de omkringliggende kommuner.

Klinikk Alta realiseres ved en ombygging og utvidelse av nåværende Alta helsesenter i et samarbeid mellom Finnmarkssykehuset og Alta kommune.

Klinikken skal i første rekke betjene pasienter i kommunene Alta, Kautokeino og Loppa og er en betydelig utvidelse av spesialisthelsetjenestetilbudet i Vest-Finnmark. Målet mot 2020 er å doble poliklinikk og dagkirurgi ved nærsykehuset sammenlignet med slik tilbudet var i 2012. Vi viderefører kapasiteten på medisinsk dagbehandling, og øker fra 9  til 20 senger for somatisk behandling, hvorav 6 er kommunale. Vi etablerer MR og CT og skal øke antallet ultralydundersøkelser.

I tillegg får vi et nytt tilbud for tyngre avrusning. To av åtte plasser innenfor rusbehandling er dedikert tyngre avrusning.

Vi bygger og renoverer cirka 5 000 m2. Klinikk Alta skal dimensjoneres for å ivareta en ytterligere desentralisering av spesialisthelsetjenesten for befolkningen i Alta og Vest-­Finnmark.

Tidsplan

Det er planlagt at Klinikk Alta skal bygges ut over to etapper. Først skal Alta kommune foreta rivning, og bygging av vestibylebygget, før byggearbeidene for sykehusfløyen kan settes i gang.

 • Oppstart av riving av ekisterende vestibylebygg
  begynnelse av 2016 (oppstart i vinter/vår 2016), som gjøres i regi av Alta kommune.
 • Bygging og ferdigstilling av nytt vestibylebygg 
  ferdigstillelse tidlig vinter 2017
 • Videre planlegging og reguleringsplanarbeid knyttet til nytt sykehusbygg
  i løpet av 2016
 • Oppstart av bygging av nytt sykehusbygg
  primo 2017, avhengig av ferdistilling av nytt vestibylebygg 
 • Ferdigstilling av nytt sykehusbygg
   2019
 • Offisiell åpning av Klinikk Alta
  11. desember 2019

Aktuelle styresaker

Sak 48 - Tertialrapport - Bygge- og utviklingsprosjekter 1.tertial

Sluttrapport utredning spesialisthelsetjenestetilbudet i Vest-Finnmark og Alta
mars 2014
Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus
9. jan 2015
Godkjenning av forprosjekt - Oppfølging av Helse Nord RHF styresak 72-2014 og Finnmarkssykehuset HF sin styresak 83-2014 om Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark - Alta nærsykehus og byggestart
11. feb 2016
Protokoll: Godkjenning av forprosjekt - Oppfølging av Helse Nord RHF styresak 72-2014 og Finnmarkssykehuset HF sin styresak 83-2014 om Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark - Alta nærsykehus og byggestart
12. feb 2016
Vedlegg - Kommunestyrevedtak Alta
25. jan 2016
Vedlegg - Styringsgruppesak 04-2016 Forprosjektrapport - Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark - Alta nærsykehus
22. jan 2016
Orientering om organisasjonsutvikling og brukermedvirkning – prosjekt styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark / Alta nærsykehus
31. aug 2016
Vedlegg Styringsdokument Organisasjonsutvikling - og brukermedvirkning Alta nærsykehus
28. jul 2016

Forprosjektfasen

Forprosjektrapport Alta Nærsykehus
22. jan 2016

Forprosjektrapport Vedlegg - Kvalitetssikring

Forprosjektrapport Vedlegg - Tegninger og skisser

Fant du det du lette etter?