Klinikk Alta

Klinikk Alta sikrer viktige helsetjenester for befolkningen i Alta og de omkringliggende kommuner.

Alta nærsykehus ble ferdigstilt høsten 2019 og formelt åpnet 11. desember 2019. Alta nærsykehus inngår fra desember 2019 som klinikk Alta i Finnmarkssykehuset med egen klinikkledelse. Med klinikk Alta er det i Finnmarkssykehuset foretatt en økt dimensjonering og desentralisering av spesialisthelsetjenestene i Vest-Finnmark og Alta. Klinikk Alta representerer den nye organisaseringen i Finnmarkssykehuset hvor spesialisthelsetjenestetilbudet for somatikk og spesialisthelsetjenestetilbudet for psykisk helsevern og rus er underlagt samme ledelse. 

Klinikk Alta betjener i første rekke pasienter i kommunene Alta, Kautokeino og Loppa. På somatisk avdeling finner du disse tilbudene: 

 • Høresentral m/audiograf
 • Infusjonspoliklinikk
 • Lysbehandling
 • Fotografering av øyebunnen
 • Sengepost 20 senger
 • Fødeenhet 2 fødesenger
 • Røntgen: Konvensjonell røntgen, CT, MR og ultralyd. 24/7-beredskap CT ved hjerneslag
 • 3 private avtalehjemler for psykologspesialister
 • 3 private hjemler for øre/nese/hals-spesialist, øyespesialist og gynekolog.
 • Ambulerende spesialister med fast tilstedeværelse:
  • Allergologi
  • Ortopedi/ortopedi operasjon
  • Gynekologi
  • Pediatri
  • Hus
  • Kirurgi/kirurgisk operasjon
  • Kirurgisk gastrolab
  • Kardiologi
  • Nefrologi
  • Nevrologi
  • Indremedisin

På avdelingen for psykisk helsevern og rus finner du disse tilbudene

Tidligre styresaker 

Sak 48 - Tertialrapport - Bygge- og utviklingsprosjekter 1.tertial

Sluttrapport utredning spesialisthelsetjenestetilbudet i Vest-Finnmark og Alta
mars 2014
Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus
9. jan 2015
Godkjenning av forprosjekt - Oppfølging av Helse Nord RHF styresak 72-2014 og Finnmarkssykehuset HF sin styresak 83-2014 om Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark - Alta nærsykehus og byggestart
11. feb 2016
Protokoll: Godkjenning av forprosjekt - Oppfølging av Helse Nord RHF styresak 72-2014 og Finnmarkssykehuset HF sin styresak 83-2014 om Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark - Alta nærsykehus og byggestart
12. feb 2016
Vedlegg - Kommunestyrevedtak Alta
25. jan 2016
Vedlegg - Styringsgruppesak 04-2016 Forprosjektrapport - Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark - Alta nærsykehus
22. jan 2016
Orientering om organisasjonsutvikling og brukermedvirkning – prosjekt styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark / Alta nærsykehus
31. aug 2016

Vedlegg Styringsdokument Organisasjonsutvikling - og brukermedvirkning Alta nærsykehus
28. jul 2016

Fant du det du lette etter?