Legerekruttering

Legerekrutteringsprogrammet har som langsiktig mål å bidra til full legespesialistdekning i Finnmarkssykehuset innen år 2020. Programmet benytter utdanninsstillinger, finner gode kandidater og følger opp disse i spesialiseringstiden for å sikre fremtidige, stabile legespesialister.

Portrettbilde av en kvinnelig og en mannlig lege
 

​Programmet benytter ulike tiltak som opprettelse av tidsavgrensede rekrutteringsstillinger, stipendordning for LiS-leger i gruppe I-tjeneste, hospiteringsordninger og nettverkstiltak.

Siden oppstart har Finnmark opparbeidet seg en mer stabil spesialistlegedekning noe som skyldes både målrettet arbeid i hver enkelt avdeling og et nært samarbeid mellom avdelingene og legerekrutteringsprogrammet.  Målgruppen for programmet er kandidater som enten er fra Finnmark eller nordområdene, som føler seg tilknyttet regionen eller som har lyst til å forsøke seg som Finnmarking i en periode av livet.

Programmet startet som et prosjekt i 2005 som et resultat av stor gjennomtrekk av legespesialister og dertil stort vikarbruk. Prosjektet ble de første årene finansiert  som et spleiselag med midler fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset, men programmet finansieres nå i sin helhet av Finnmarkssykehuset .

For medisinerstudenter fra Finnmark

Finnmarkssykehuset ønsker å finne de gode legekandidatene til lokalsykehusene og psykiatrien som er spredt rundt i hele fylket. En viktig rekrutteringsbase er medisinerstudenter med tilknytning til Finnmark fylke. Vi ser etter dere som ønsker å ta ansvar for lokalsykehusene eller psykiatritjenesten og ønsker å holde kontakt med dere for gjensidig informasjon og oppfølging. 

Så ta veldig gjerne kontakt med leder for legerekrutteringsprogrammet dersom du ønsker informasjon og/eller invitasjon til sammenkomster, workshops osv.

Hospitering før turnustjeneste

 • Du får ta del i legehverdagen
 • Du får oppgaver etter nivå
 • Du får anledning til å ta vakter for de andre
 • Du får grunnlønn dekket av prosjektet
 • Du kan få hjelp fra prosjektet med å finne plass til deg

Målgruppe

 • Alle medisinerstudenter med tilknytning til Finnmark er i målgruppa.

Med 'tilknytning' menes:

 • Folk som er fra Finnmark
 • Folk som har partner fra Finnmark
 • Folk som har familie fra Finnmark

 

NB! Visste du forresten at erfaringer fra Northern Ontario School of Medicine i Canada viser at ca 60 % av medisinerstudentene med lokal tilhørighet til et utkantstrøk vil jobbe i regionen de kommer fra?

For turnusleger i Finnmark

Finnmarkssykehuset henter mange av sine kandidater til legerekrutteringsprosjektet fra turnuslegene på sykehusene i Kirkenes og Hammerfest. Vi har flere tilbud til dere, både deg som er usikker på karriereløpet og deg som vet du er interessert i en karriere i Finnmark. Her er en oversikt over tilbudene våre.

Tidsavgrenset rekrutteringsstilling

 • Du har hatt turnus i Finnmarkssykehuset
 • Du får mulighet til å avklare hvilken spesialitet du passer til
 • Du får fartstid i avdelingen du ønsker å ta spesialiseringen
 • Du får anledning til å ta vakter for de andre
 • Du får grunnlønn dekket av prosjektet
 • Du kan få en stilling i påvente av ledig LiS-stilling

Du og avdelingsledelsen er enige i at denne hospiteringen passer for deg og dere kontakter prosjektleder før turnustjenesten din er ferdig.

Målgruppe:

 • Alle turnusleger med  tjenestetid  i Finnmark
 • Ved prioritering vil kandidater med egen eller partners tilknytning til Finnmark bli foretrukket.

Med 'tilknytning' menes:

 • Folk som er fra Finnmark, har partner fra Finnmark eller har familie fra Finnmark .
 • Folk som bor i Finnmark, som har bolig i Finnmark, og/eller har et reelt ønske om å bli boende her i mange år.

Ønsker du å bli turnuslege i Finnmark?

Kontaktinformasjon Helsedirektoratet på www.helsedirektoratet.no/turnustjeneste

For leger i spesialisering i Finnmark

Finnmarkssykehuset har 39 legehjemler for LiS-leger fordelt med 12 stillinger på sykehuset i Kirkenes, 19 på sykehuset i Hammerfest og 8 stillinger innenfor psykiatrien. Vi ønsker å bruke dem i størst mulig grad til å utdanne brede klinikere med stor grad av selvstendighet i arbeidet sitt. Leger som trives med å bo og jobbe i Finnmark har ofte disse kvalitetene.
Programmet regner LiS-legene som hovedmålgruppe for å sikre rekruttering av legespesialister til Finnmark. 

Stipend ved gruppe I-tjeneste mot 2 års bindingstid

Etter å ha vært LiS-lege i Finnmarkssykehuset den tiden du får godkjent er det for de fleste tid for å søke stilling ved et Gruppe I-sykehus for å fullføre spesialiseringen.

Dersom du søker spesialisering innen et fagområde Finnmarkssykehuset har behov for, kan du på anbefaling fra din avdelingsoverlege få et stipend pålydende kr 220.000 per år i spesialiseringstiden. Du inngår da en avtale med oss mot 2 års bindingstid etter endt spesialisering.

Stipendet er i utgangspunktet ment å til å dekke merutgifter ved flytting, bolig,- og reiseutgifter. Stipendet ubetales i månedsvise rater, og forutsetter arbeidsavtale og dokumentasjon på antatt spesialiseringsforløp. De fleste legene i Finnmark er på UNN - Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø, men vi har også leger andre steder.

Ta kontakt med leder for legerekrutteringsprogrammet for mer informasjon.

Overleger i Finnmarkssykehuset

Enten du er nyutdannet spesialist eller har vært her i mange år tilbyr vi deg ulike tiltak for å ivareta kompetansen din.
Vi vet at du har investert mange år av ditt liv i utdanningen din – og det ønsker vi å ta på alvor. Når du jobber på et lokalsykehus får du stor grad av ansvar, og bred fagkunnskap er en fordel. Det kan også hende du av og til ikke får like et stort volum på eller variasjon i de faglige utfordringene som du kanskje ønsker. 

Hospitering

Har du lyst til å hospitere ved et større sykehus for å ivareta kompetansen og skaffe deg et bredere faglig nettverk?

Du må selv lage avtale med et egnet sykehus, kanskje der du har tatt utdanningen din eller et annet sted med spesiell spisskompetanse på ditt fagfelt. Du reiser på egen regning, men prosjektet kan dekke grunnlønnen din i avtalt tidsrom slik at avdelingen kan ta inn en vikar i ditt sted.

Avklar med lederen din og ta kontakt med prosjektleder.

Nettverkstiltak

Ønsker du som avdelingsoverlege/leder å opprette et faglig nettverk eller ivareta et faglig samarbeid med en annen avdeling i foretaket eller på et annet sykehus?

Ta kontakt med prosjektleder så ser vi hva vi kan få til.

Planlegger du/dere et seminar eller møte med faglig innhold?

Eksempler kan være fagseminarer, fagmøter, tverrfaglige møter og innleie av foreleser. Er det snakk om et medisinfaglig opplegg kan dere få støtte til hele arrangementet. Send en forespørsel i forkant og hør hva vi kan bidra med.

For ledere i Finnmarkssykehuset

Har du leger i avdelingen din?

Ansvaret for rekrutteringen ligger i din avdeling. Det er du som vet hva avdelingen din trenger og hvilken type lege du må se etter blant turnuslegene eller vikarene. Det er du og dine overleger som er forbildene til de unge legene og som har betydelig innflytelse på om de ser for seg en karriere her i Finnmark – eller ikke.

Mentoring er et av de viktigste rekrutteringsredskapene vi har, og dere med lang erfaring er rollemodellene som kan gjøre dette viktige grunnarbeidet. Prosjektet har en rekke andre verktøy å bidra med; både for å kunne gi talentene en god start her hos oss, gjennom utdanningsfasen og for å kunne beholde dem når de kommer tilbake som ferdige spesialister til din avdeling.


 

Skryteliste

 • Portrettfoto av Kari Milch AgledahlsKari Milch Agledahl

  Kari Milch Agledahl, opprinnelig fra Hammerfest, er ferdig utdannet øyelege ved UNN og har flyttet tilbake til Hammerfest der hun nå er fast ansatt som øyelege.

 • Lioudmilla Kiristian

  Klinikk Kirkenes har fått utdannet ny spesialist gjennom legerekrutteringsprogrammet

Fant du det du lette etter?