Helsenorge

Legespesialister

Legespesialistprogrammet har som langsiktig mål å bidra til full legespesialistdekning i Finnmarkssykehuset. Målet er å sikre en spesialisthelsetjeneste av god kvalitet. 

Illustrasjonsbilde fra Colourbox
Colourbox: illustrasjonsbilde

Legespesialister

Finnmarkssykehuset har i den strategiske utviklingsplanen for 2015-2030 satt seg mål om å være førstevalget for pasienter og helsepersonell i Finnmark.

For å nå målet må foretaket ha tilstrekkelig og godt kvalifisert helsepersonell som yter en helsetjeneste av god kvalitet. På denne måten skapes godt omdømme både blant helsepersonell og pasienter.

Rekruttering av legespesialister fordrer aktivitet på ulike arenaer og opp mot leger på ulike steder i spesialiseringsløpet.

Medisinstudenter

Medisinstudenter er en viktig rekrutteringsbase for fremtidige legespesialister.

(Denne er under oppdatering)

Leger

Leger som ønsker å spesialisere seg kan finne det utfordrende. Det er ikke alltid like lett å identifisere hvilken spesialist som vil være den rette uten å få prøvd seg frem. LIS 1 stillinger er attraktive og antallet i Norge er ikke i samsvar med behov.

Leger som ønsker å arbeide i Finnmarkssykehuset og ta sin LIS 1 tjeneste her anbefales å søke på utlyste sommerjobber og/eller søke om ulønnet hospitering.

Legen kan selv ta direkte kontakt med avdelingene eller søke bistand fra rekrutteringsrådgiver som kan koordinere forespørselen din inn i helseforetaket.

LIS 1

LIS 1 i Finnmarkssykehuset har gode muligheter hos oss. Foretaket består av lokalsykehus hvor du vil få gode muligheter til å slippe til og tilegne deg breddekompetanse i tjenesten. Vi rekrutterer mange av våre LIS 1 til ledige LIS 2/3 fra leger som har en vel gjennomført LIS 1 tjeneste hos oss. På denne måten er en LIS 1 tjeneste hos oss en god videre karrierevei.

Igjennom egne legerekrutteringsmidler har vi også mulighet til å kunne tilby rekrutteringsstillinger til LIS 1 som er ferdig med sin tjeneste. Disse rekrutteringsstillingene gir mulighet til utprøvning av fagområdet og/eller i påvente ledig LIS2/3 stilling.

LIS 2/3

Foretaket regner LIS 2/3 som hovedmålgruppe for å sikre rekruttering av legespesialister til Finnmark. Finnmarkssykehuset har LIS 2/3 stillinger innen mange fagområder og dekker både somatikk og psykiatri. Stillingene lyses ut fra hele Finnmark og på våre lokasjoner. Ved søknad på stilling vektlegger vi leger som ønsker å utdanne seg til brede klinikere og som evner å arbeide selvstendig. Leger som trives med å bo og jobbe i Finnmark har ofte disse kvalitetene og under ellers like vilkår vil disse bli prioritert.

LIS 2/3 i Finnmarkssykehuset må innen de fleste spesialiteter påregne å ta noe av spesialiseringsløpet ved et samarbeidsforetak. De fleste legene i Finnmarkssykehuset gjennomfører siste del av utdanningen ved Universitetsykehuset i Nord-Norge (UNN) hvor vi har flere fagavtaler. Det er likevel også muligheter for å gjennomføre spesialiseringsløp ved andre helseforetak etter avtale.

Foretaket vektlegger forskning og har egne budsjettmidler. Du kan også som LIS2/3 få muligheter til å delta inn i forskningsprosjekter.

I Finnmarkssykehuset vil du som LIS2/3 få et rekrutteringstillegg. Et eventuell studielån vil også nedbetales raskere etter egne regler som gjelder for Finnmark og Nord Troms.

Stipend

Under slike eksterne spesialiseringsløp kan foretaket på forespørsel fra avdelings- og klinikksjef innvilge stipendavtaler. Stipendavtalen er på 220.000,-kr pr år med bindingstid 1:1. 

Stipendet er i utgangspunktet ment å til å dekke merutgifter ved flytting, bolig,- og reiseutgifter.

Legespesialister/Overleger

Finnmarkssykehuset tar mål av seg å tilby spesialisthelsetjeneste av god kvalitet. Dette fordrer en god dekning av legespesialister med bred fagkompetanse og evne til å arbeide selvstending. 

Legespesialister har gode muligheter for å kunne få opprykk til overlegestiling og det tilbys generelt gode lønns - og arbeidsbestemmelser. 

Finnmarksavtalen 

Finnmarksykehuset tilbyr en egen avtale med hensyn  til uttak av overlegepermisjon. Dette er en oppgradert utgave av sentral avtale med kortere opptjeningstid før mulighet for uttak av overlegepermisjonen.

Finnmarksskatt og nedbetaling av studielån

Et eventuell studielån vil nedbetales raskere etter egne regler som gjelder for Finnmark og Nord-Troms. I Finnmark og Nord-Troms er det et lavere skattenivå enn ellers i Norge. 

Gode muligheter for forskning

Foretaket vektlegger forskningsaktivitet og tilrettelegger gjerne for dette. 

Hospitering

Legespesialister/overleger som er enespesialister innenfor sitt fagområde kan i enkelte tilfeller tilbys noe hospitering i en overgangsfase etter endt LIS-utdanning. 

Du må selv lage avtale med et egnet sykehus, kanskje der du har tatt utdanningen din eller et annet sted med spesiell spisskompetanse på ditt fagfelt. Du reiser på egen regning, men prosjektet kan dekke grunnlønnen din i avtalt tidsrom slik at avdelingen kan ta inn en vikar i ditt sted.

Avklar med lederen din og ta kontakt med prosjektleder.

Nettverkstiltak

Ønsker du som avdelingsoverlege/leder å opprette et faglig nettverk eller ivareta et faglig samarbeid med en annen avdeling i foretaket eller på et annet sykehus?

Ta kontakt med prosjektleder så ser vi hva vi kan få til.

Planlegger du/dere et seminar eller møte med faglig innhold?

Eksempler kan være fagseminarer, fagmøter, tverrfaglige møter og innleie av foreleser. Er det snakk om et medisinfaglig opplegg kan dere få støtte til hele arrangementet. Send en forespørsel i forkant og hør hva vi kan bidra med. 

Kontaktinformasjon

Evy Adamsen
Rekrutteringsrådgiver
957 45 134

Fant du det du lette etter?