HELSENORGE

Revidering av strategisk utviklingsplan

Strategisk utviklingsplan skal bidra til en samkjøring av over­ordnede planer og strategier i Finnmarkssykehuset, og den skal gi et fremtidsbilde av våre planer for virksomhets­messig og bygningsmessig utvikling.

Bilde av ambulanse

I henhold til oppdragsdokumentet for 2021 skal Finnmarkssykehuset HF (FIN) oppdatere foretakets utviklingsplan for perioden 2023 - 2038. ​

Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) gir sentrale føringer for arbeidet med utviklingsplanene. Det er utviklet en interregional veileder for arbeidet med utviklingsplaner som angir at følgende områder særlig skal vurderes: 

 • ​Utvikling av tjenester til pasienter som trenger tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 • Kapasitetsbehov og organisering av psykisk helsevern 
 • Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, sammen med kommunene 
 • Organisering, ledelse og kompetanse i akuttmottakene 
 • Flytting av spesialisthelsetjenester hjem til pasientene ved hjelp av teknologi 
 • Sikre tilstrekkelig kompetanse, livslang læring og heltidskultur. Sykepleiere og helsefagarbeidere skal ha prioritet i dette planarbeidet 

Bakgrunnsopplysninger

Finnmarkssykehusets fire kjerneoppgaver er pasientbehandling, forskning, utdanning og pasient- og pårørendeopplæring. Utviklingsplanen skal være FINs førende strategi for å utvikle våre tjenester og sikre at FIN løser oppgavene på en bærekraftig og best mulig måte. 

Utviklingsplanen skal utarbeides i tråd med den nasjonale veilederen for arbeidet, med nødvendige tilpasninger i forhold til mulighetsrommet. Dette gjelder blant annet krav til fortgang i prosessen, modenhetsnivået i strukturene for Helsefellesskapet og pågående arbeid med regionale delstrategier for prehospitale tjenester og for utdanning/kompetanse.  

Overordnet arbeidsgruppe skal sikre at utviklingsplanen ivaretar og bygger på føringer i aktuelle nasjonale, regionale og lokale strategier og planer. Dette inkluderer (men avgrenses ikke til): 

 • ​Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 - 2023 
 • Regional utviklingsplan 2035 for Helse Nord 
 • Strategi for Helse Nord RHF 2021 – 2024 
 • Vedtatte planer for omstilling 
 • FINs strategiske utviklingsplan 2015 – 2030 
Øvrige planer og delstrategier som ikke er nevnt må også hensyntas. 

Styret i Finnmarkssykehuset vedtok i styresak 85/2021 følgende strategiske satsningsområder for utviklingsplan for 2023-2038: 

 • Stabilisering, rekruttering og kompetanse 
 • Beredskap og akuttfunksjoner 
 • Teknologi, e-helse og infrastruktur 
 • Klinisk samhandling 
 • Gode overganger 
 • Kontinuerlig forbedring 

Arbeidsgruppe

Det er satt ei overordnet arbeidsgruppe som skal koordinere arbeidet med utviklingsplanen. 

 • ​Mette Kjær, Forskingsleder FFS leder for arbeidsgruppe 
 • Malene Nicolaysen, kommunikasjonsavdelingen 
 • Gunn Hågensen, Stabilisering, rekruttering og kompetanse 
 • Jonas Valle Paulsen, Teknologi, e-helse og infrastruktur 
 • Line Grongstad, avdelingsleder kvalitet, FFS  
 • Siw Blix, samhandlingssjef FFS  
 • Carlo Mortensen, Kirkenes sykehus  
 • Kim Mikkelsen, Hammerfest sykehus,  
 • Lena E. Nielsen, Klinikk Alta 
 • Agneta Jensen, Prehospitale tjenester  
 • Edit Johnsen,  Sàmi klinihkka 
 • Rolf-Ole Frantzen, Sekretær arbeidsgruppe 
 • Kjell Magne Johansen , Brukerutvalget 
 • Ole I. Hansen (vara Kristin Eriksson Nytun), FTV 

​Framdrift og milepælsplan 

De innledende prosessene for de strategiske satsingsområdene ble etablert i siste kvartal 2021 før arbeidsgruppa ble etablert i januar 2022. 

Utkast til revidert  strategisk utviklingsplan ble sendt ut på høring med høringsfrist 20. juli.

Endelig utviklingsplan skal godkjennes av styret i Finnmarkssykehuset 28.september.

 

​Innspill

Det er mulig for befolkningen, kommuner, fastleger og andre instanser å komme med innspill til revideringen. Innspill sendes skriftlig på e-post til ​postmottak@finnmarkssykehuset.no, og merkes med "Innspill revidering av strategisk utviklingsplan". 

Frist for innspill er 20.juli 2022. 

Kontakt

Spørsmål rundt arbeidet med planen kan rettes til leder for arbeidsgruppa Mette Kjær. 

Mette Kjær