Rett til innsyn i egen pasientjournal

Journalinnsyn

Pasienter i Helse Nord har digital tilgang til sin pasientjournal via den nasjonale helseportalen www.helsenorge.no.

Innsyn:

Du kan se din egen sykehusjournal på internett gjennom den offentlige helseportalen helsenorge.no. Her publiseres journaldokumenter som er skrevet fra og med 21. september 2015.

Du kan be om at eldre dokumenter gjøres tilgjengelig elektronisk.
Journaldokumenter som ikke er tilgjengelig elektronisk, kan du be om innsyn i ved å få utlevert en kopi.

Pasienten har som hovedregel rett til innsyn i journalen med bilag og også rett til å få kopi. Med bilag menes røntgenbilder, pleieplaner, kardex, modeller og annet som ikke føres direkte i journalen. Pasienter har etter forespørsel krav på en enkel og kortfattet forklaring av faguttrykk og lignende som er brukt i journalen.

Retting og sletting:

Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 5-2 har pasienten eller den opplysningene gjelder rett til å kreve at opplysningene i journalen rettes eller slettes. Vilkårene for retting og sletting:

  • Retting (helsepersonelloven § 42): Kan rette feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige opplysninger eller utsagn i en journal. Retting skal skje ved at journalen føres på nytt eller at det gjøres en datert tilføyelse i journal. Retting skal ikke skje ved at opplysninger eller utsagn slettes.
  • Sletting (helsepersonelloven § 43): Sletting forutsetter et ubetinget krav om at sletting skal være «…ubetenkelig ut fra allmenne hensyn» og at opplysningene enten er.:
    feilaktige eller misvisende og føles belastende for den de gjelder, eller åpenbart ikke er nødvendige for å gi pasienten helsehjelp.

Krav om retting eller sletting skal fremsettes skriftlig til Finnmarkssykehuset. Personvernombudet ved Finnmarkssykehuset kan kontaktes for råd og veiledning. Avslag på retting eller sletting kan klages til Fylkesmannen.

Sperring:

Pasienten kan på bestemte vilkår anmode om at hele eller deler av journalen begrenses for innsyn. Dette kan for eksempel være at bestemte personer ikke skal ha tilgang eller at bestemte dokumenter skal være sperret for innsyn. Pasienten må påta seg ansvaret for at kvaliteten på helsehjelpen kan bli redusert på grunn av manglende tilgang ved sperring. Krav om sperring skal fremsettes skriftlig til Finnmarkssykehuset. Personvernombudet ved Finnmarkssykehuset kan kontaktes for råd og veiledning.  Avslag på sperring kan klages til Fylkesmannen.

Nedenfor finner du skjema du må bruke i visse tilfeller:

Skjema for å få åpnet eldre journaldokumenter på digital løsning på helsenorge.no Skjema for anmodning om retting eller sletting

Skjema for anmodning om sperring Skjema for anmodning om innsynsloggSkjema for å be om journalen tilsendt på papir eller CD

Mer informasjon på helsenorge.no

Pasientjournal og innsyn (helsenorge.no) 

Fant du det du lette etter?