HELSENORGE

Pårørendes rettigheter

Mange pårørende er en viktig ressurs i behandlingen og omsorgen for sine nære, men kan også ha behov for støtte og hjelp til å mestre sin egen livssituasjon.

​Selv om helsepersonell har taushetsplikt, er det mange tilfeller hvor pårørende også har rett på informasjon. Alle pårørende har alltid rett til generell veiledning, og det bryter aldri taushetsplikten å lytte.

I tillegg har pårørende rett til informasjon når

  • Når opplysningene allerede er kjent.
  • Pasienten eller brukeren samtykker til det.
  • Når «forholdene tilsier» informasjonsformidling, f.eks i en nødsituasjon eller hvis pasienten er ute av stand til å gi samtykke.
  • Når pasienten åpenbart ikke kan ivareta sine interesser.

Foreldre har også rett til informasjon om sine barn inntil de fyller 16 år, og inntil de fyller 18 år hvis opplysningene er nødvendige for å ivareta foreldreansvaret.

Det er nærmeste pårørende som har rett til informasjon. Pasienten eller brukeren har rett til å utpeke sin nærmeste pårørende. Hvis vedkommende er ute av stand til å utpeke nærmeste pårørende skal det være den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten.

Mer om pårørendes rettigheter (Helsenorge.no)

Fant du det du lette etter?