Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

(Oppdatert, 1. april 2020)

Gjeldende helselovgivning er laget for normalsituasjon. Med koronautbruddet er helsetjenesten i en helt spesiell situasjon som dette regelverket ikke fullt ut tar høyde for. Helse- og omsorgsdepartementet gjør derfor enkelte midlertidige endringer.Midlertidig endring av pasienters rettigheter

Målet med forskriften er å gi helsetjenesten handlingsrom til å bruke ressursene best mulig i en presset situasjon. De midlertidige endringene vil i utgangspunktet ha en varighet på en måned. Endringene består blant annet av:

  • Spesialisthelsetjenestens plikt til å sette frist for når pasienten senest skal få nødvendig helsehjelp skal ikke gjelde. Pasienten vil fortsatt ha rett til helsehjelp innen forsvarlig tid.
  • Fristen for å få en vurdering i spesialisthelsetjenesten utvides fra 10 dager til 30 dager, slik den var før 1. november 2015. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom vil pasienten ha rett til raskere vurdering.
  • Retten til fritt behandlingsvalg skal som hovedregel ikke gjelde. Innen psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og intensiv habilitering av barn, skal retten fremdeles gjelde. Fritt behandlingsvalg vil også gjelde for pasienter som allerede er under utredning eller behandling i godkjent privat virksomhet.
  • Retten til ny vurdering av spesialisthelsetjenesten gjelder ikke.
  • Retten til individuell plan gjelder ikke.
  • Retten til kontaktlege gjelder ikke.

Endringene er i hovedsak hjemlet i koronaloven.

Kilde: HOD

En del kurs, pasient og pårørendeopplæring m.m. er utsatt eller avlyst på grunn av koronapandemien.

(Oppdatert, 1. april 2020)

Generell lovgiving - vil gjelde når sykehusene kommer tilbake til normalsituasjon:

Pasienter og pårørende har blant annet rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger ved opplæringstiltak i grupper. Pasienter og pårørende har også rett til valg av behandlingssted.

Reiseutgifter

Pasienter og pårørende har rett til dekning av reiseutgifter ved opplæringskurs i sykehuset. Pasientens fastlege eller sykehuslege avgjør om det er nødvendig at pasient og pårørende innkalles til opplæring.

Egenandelen på reisen er en del av frikortordningen for pasienten. Dette gjelder ikke for pårørende. Som hovedregel dekkes reiseutgifter med en standardsats pr. km uansett hvilket transportmiddel du bruker.

Reiseregning leveres elektronisk til Pasientreiser. Dersom du skal reise med fly, båt eller tog må du bestille reisen via Pasientreiser. Har du spørsmål om reisen kontakt Pasientreiser telefon 91 50 55 15.

Les mer om rettigheter, egenandeler og satser for reiser på Helsenorge.no

Oppholdsutgifter

Dersom du er tilreisende må du selv bestille overnatting. Det er egne satser og regler for godtgjørelse til utgifter til mat og overnatting. Har du spørsmål om oppholdsutgifter kontakt Pasientreiser telefon 91 50 55 15.

Les mer om oppholdsutgifter på Helsenorge.no

Utgifter utover disse satsene må du betale selv.

Egenandel på kurs

Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset. 

Les mer om betaling for helsetjenester på Helsenorge.no

Pårørende betaler ikke egenandel. Egenandelen er en del av frikortordningen for pasienten. Barn har ikke egenandel.

Permisjon fra jobb, og opplæringspenger ved barns sykdom og tapt arbeidsfortjeneste  

Som pasient kan du få sykemelding for å delta på pasientopplæring i sykehuset. Dette bør du avklare med henvisende lege. Du kan også søke arbeidsgiver om velferdspermisjon.

  • Er du pårørende til en voksen pasient kan du søke arbeidsgiver om velferdspermisjon for å delta på kurset.
  • Er du yrkesaktiv foreldre som deltar på kurs kan du ha rett på opplæringspenger.

Les mer på NAV om opplæringspenger 

Fritt behandlingsvalg

Deltagelse på opplæringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg

Informasjon til lege og sykehus

For å utløse de beskrevne rettigheter må opplæringsprogrammet tilfredsstille særkode A0099 i innsatsstyrt finansiering, ISF (PDF). Se side 53 og side 70.

Kilder:
Helsedirektoratet

LovdataPasientreiserNav
Fant du det du lette etter?