Čoavjerøntgen | Kárášjohka

Røntgena obbalašgovva abdomen
Røntgen, Kárášjohka

Čoavjerøntgena obbalašgovva lea measta dušše dalle áigeguovdil go galgá fáhkkatlaš iskkademiin geahččat leatgo manahathehttehusat čoliin (čoalleobstrukšuvdna) dahje rabas áimmus, vejolaččat čujuhit rupmašis amas diŋggaid.

Álggahus

Vuovddas leat ollu orgánat, earret eará čoavji/čoavjeseahkka, gahpárus, sáhpus, gassačoalli, vuoivvas, sáhpit, vuovdačolgaráksá, dáđvi, monimat ja gožžaráđit.

fástadoavttir dahje earát dearvvašvuođabálvalusas čujuhit guorahallamii

Ovdal

Iskkadeapmái ii dárbbaš erenoamážit ráhkkanit, muhto dábálaččat háliidit ahte pasieanta veallá gurut gilgga alde 10 minuhta ovdal govaid govvejit.

Vuollel

Makkár govat govvejuvvojit lea dan duohken makkár váddu lea ja nagoda go pasieanta čuožžut.

Lea ovdamunni ahte pasieanta nagoda doallat vuoiŋŋahaga go govvejuvvo, vai govat eai šaddá seađđasat.

Olgguldas metálladiŋggat nugo boalut, luottolássa, boahkánat, čiŋat jna. fertejit váldot eret dákko gokko galgá iskkaduvvot.

Iskkadeapmi ádjána 5 - 10 minuhta ja dat lea bákčasiid haga.

Maŋŋil

Iskkadeapmái ii dárbbaš erenoamáš čuovvoleami. Fáhkkatlaš dilálašvuođain addojuvvo gaskaboddosaš vástádus njuolga maŋŋel iskkadeami.  Iskkadeami bohtosa it sáhte dađibahábut oažžut ovttatmano go govaid galgá røntgendoavttir árvvoštallat.

Váldde oktavuođa

Biilaguođáhat

​Pasieanttaide ja gussiide lea nuvttá guođđit biilla guođáhahkii mii lea dearvvašvuođaguovddáža olggobealde.

Busseáiggit Kárášjoga dearvvašvuođaguovddáš

Mátkkoštanvejolašvuođat ovdan ruoktut Kárášjoga dearvvašvuođaguovddážii

Pasieantamátkkošteamit

Váldonjuolggadus leat ahte du mátki ovdan ruoktut dikšui gokčojuvvo hálbbimus ruvttosáhtuin.

Eanet Finnmárkku Pasieantamátkkoštemiid birra

Geavatlaš dieđut

Boradanlatnja / kaféa

Dearvvašvuođaguovddáža boradanlatnja lea rabas gaskal 11-12:30. 
FUOM! Sáhttá dušše ruđain máksit - mis ii leat koartaterminála.

Muđui gávdnojit boradanbáikkit Kárášjoga márkanbáikkis.

Jođaskeahtes fierpmádat

Mis lea jođaskeahtes fierpmádat pasieanttaide ja gussiide buot min dikšobáikkiin. Váldde oktavuođa du ossodagain oažžun dihte sisaloggendieđuid.

Kioska / buvda / apotehka

​Dearvvašvuođaguovddáš lea guovdu Kárášjoga márkanbáikki, doppe lea kioska, buvddat ja apotehka.

Lobiheapme borgguhit

​Ii leat lohpi borgguhit dearvvašvuođaguovddáža siste, iige olgun uvssaid ja vistti lahka.

Sámegielat bargit

​Mis leat sámegielat bargit. Dulka sáhttá skáhppojuvvot go lea dárbu.

Samigieldulka

Jus don háliidat hupmat ja gulahallat davvisámegillii dikšuma dahje iskkadeami oktavuođas, de mii áinnas gohččut iežamet sámegiel dulkka boahtit. Vai lea sihkar ahte dulka lea olámuttos, de fertet mii soahpat suinna ovdalgihtii, ja danne livččii buorre jus don dieđihat ahte mii dárbbašit dulkka. Sáhtát ieš soahpat dulkkain telefovnna bokte 915 98 117 (árgabeivviid 07.30-15.00), dahje riŋget dohko gos dus lea diibmu.

Dát guoská maiddái daid pasieanttaide geaiguin lea divššodandiibmu beaivveáigge spesialisttapoliklinihkas Álttás dahje spesialisttadoavttirguovddážis Kárášjogas. Doppe čađahuvvo dulkon videokonferánssa (skype) bokte.

Hámmárfeasta buohcciviesu dulkkas lea maid vejolašvuohta dulkot pasieanttaid ovddas geat leat sisačálihuvvon buohccivissui.

Vuordinlatnja

​Pasieanttaide ja oapmahaččaide lea vuordinlatnja resepšuvnna buohta 2. gearddis.

Gávdnet go dan maid ohcet?