Dialektisk atferdsterapi (DBT), voksne | Alta

Álttá Jándorovttadat

Teaksta sámegillii boahtá fargga.

Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en terapiform som fokuserer på å finne en balanse mellom det å akseptere de sterke og vanskelige følelsene, og det å forandre seg. Du lærer mindfulness som skal hjelpe deg å akseptere og tolerere følelser ved å forholde deg til dem på en åpen og ikke-dømmende måte. Vi trener også på å sette grenser, å regulere følelser, sette navn på følelser og å takle stress.

Innledning

Målet med terapien er at du skal klare å tenke klart i situasjoner der du føler deg overveldet, i stedet for å bruke uhensiktsmessige mestringsstrategier.

DBT brukes ofte hvis man har alvorlig selvskadings- eller selvmordsproblematikk.

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

Før behandling med dialektisk adferdsterapi skal du være innlagt i vår døgnavdeling.

Autisme og Psykose er diagnoser som ekskluderer denne form for behandling.

2. Under

Behandlingen foregår i gruppe og ved individuell trening.

DBT styrker ferdigheter innen flere områder: i oppmerksomhet, følelsesregulering, relasjoner og det å holde ut når du har det vanskelig.

Pasientene møter til gruppeundervisning 45 minutter én gang i uken der ferdigheter blir gjennomgått. I undervisningstimen får pasientene øve på dagens ferdighet.

Pasientene oppfordres til å øve på ferdighetene de lærer og å øve i det daglige i miljøterapien. Miljøpersonalet kan individuelt hjelpe til med treningen.

DBT-verktøy

Kjedeanalyse: Viser på en hendelse og tolkning av denne knyttet opp mot uhensiktsmessige mestringsstrategier. Under kjedeanalysen vil vi kunne se hvilke ferdigheter du skal trene på for å ikke la deg overvelde av følelser, der målet er at dutar kontroll og at uhensiktsmessige mestringsstrategier brytes.

Samarbeidsavtale og kriseplan: Her er dine erfaringer og tidlige varseltegn nedskrevet. I denne står ferdigheter du har erfaring med og som hjelper deg med å nedregulere deg når du har det vanskelig.

Det vil bli foretatt en vurdering før utskrivelse sammen med deg om du skal søkes videre til DBT gruppeterapi der behandlingen er poliklinisk.

3. Etter

Det er viktig at du tar i bruk de ferdighetene du har trent på og som er nedskrevet i samarbeidsavtalen / kriseplanen som ble utarbeidet under innleggelsen. Dette er et verktøy som kan støtte deg til å mestre hverdagen etter utskrivelse.

Kontaktinformasjon

Álttá Jándorovttadat
Telefon
78 48 39 60
Ovttadatjođiheaddji 78 48 39 61 | Telefáksa 78 48 38 01
Álttá dearvvašvuođaguovddáš
Besøksadresse
Markveien 29 – 31(Kart)
9510 Alta
Besøkstider
mandag - fredag 08 – 15:30

Biilaguođáhat

Lea biilaguođáhat goappašiid bealde vistti.

Guođđit biilla biilaguođáhahkii máksá ru. 12 juohke diibmui gaskal 10:00 ja 17:00, muđui lea nuvttá.

Busseáiggit Álttá dearvvašvuođaguovddáš

Bussevuordinsadji lea 50 mehtera váldouvssas eret.

Gávpotbusses lea vuolgga juohke diibmobeali dii. 06:00 rájes – juohke kvártta gaskal 07:00 ja 09:00:
140 Gávpotbusse Áltá

Girdibusse vuodjá viđa geardde beaivái:
261 Girdibusse Áltá

Busseáiggit Álttá gávpotguovddáš

Mátkkoštanvejolašvuođat ovdan ruoktut Álttá dearvvašvuođaguovddážii

Pasieantamátkkošteamit

Váldonjuolggadus leat ahte du mátki ovdan ruoktut dikšui gokčojuvvo hálbbimus ruvttosáhtuin.

Eanet Finnmárkku Pasieantamátkkoštemiid birra

Praktisk informasjon

Apotehka

​Lagamuš apotehka leat 100 mehtera dobbelis - justa nuppi bealde geainnu váldouvssas.

Jođaskeahtes fierpmádat

Mis lea jođaskeahtes fierpmádat pasieanttaide ja gussiide buot min dikšobáikkiin. Váldde oktavuođa du ossodagain oažžun dihte sisaloggendieđuid.

Kioska / buvda / kaféa

​Álttá gávpotguovddáš lea 100 mehtera eret, doppe leat gávpeguovddážat ja kaféat.

Lobiheapme borgguhit

Váldouvssa olggobealde lea sierra borgguhanguovlu.

Guovllus muđui lea lobiheapme borgguhit, sihke siste ja olgun.

Samigieldulka

Jus don háliidat hupmat ja gulahallat davvisámegillii dikšuma dahje iskkadeami oktavuođas, de mii áinnas gohččut iežamet sámegiel dulkka boahtit. Vai lea sihkar ahte dulka lea olámuttos, de fertet mii soahpat suinna ovdalgihtii, ja danne livččii buorre jus don dieđihat ahte mii dárbbašit dulkka. Sáhtát ieš soahpat dulkkain telefovnna bokte 915 98 117 (árgabeivviid 07.30-15.00), dahje riŋget dohko gos dus lea diibmu.

Dát guoská maiddái daid pasieanttaide geaiguin lea divššodandiibmu beaivveáigge spesialisttapoliklinihkas Álttás dahje spesialisttadoavttirguovddážis Kárášjogas. Doppe čađahuvvo dulkon videokonferánssa (skype) bokte.

Hámmárfeasta buohcciviesu dulkkas lea maid vejolašvuohta dulkot pasieanttaid ovddas geat leat sisačálihuvvon buohccivissui.

Vuordinlatnja

​Spesialistapoliklinihkas leat máŋga buori vuordinlanja. Jeara bargiin gos lagamuš vuordinlatnja lea.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.