Måling av syn med autorefraktor | Kirkenes

Čalbmepoliklinihkka, Girkonjárga

Å måle synet i autorefraktor er en elektronisk måling av synet. Den måler hva du ser på avstand med og uten korreksjon. Dette er viktig informasjon til øyelegen om hvor mye du ser. Den gir også informasjon om du er langsynt, nærsynt og/eller har skjeve hornhinner.

Álggahus

​Teaksta sámegillii boahtá fargga. Geahča áinnas siiddu mii lea dárugillii dan botta.
(Vállje «Norsk» válljemiid vuolde bajimusas siiddus.)

fástadoavttir dahje earát dearvvašvuođabálvalusas čujuhit guorahallamii

1. Ovdal

2. Vuollel

3. Maŋŋil

Váldde oktavuođa

Čalbmepoliklinihkka, Girkonjárga
Telefovdna
78 97 32 64
vuossárga - bearjadat 9 - 11 ja 13 - 15
Boastačujuhus
Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus
Øye-poliklinikk
Dr. Palmstrøms vei 15
9900 Kirkenes
Girkonjárgga buohcciviessu
Galledanadreassa
Dr. Palmstrøms vei 15(Google maps)
9915 Girkonjárga / Kirkenes
Galledanáiggit
Fáhkkabuhcciid vuostáiváldin lea rabas birra jándora
Telefovdna
78 97 30 00

Biilaguođáhat

​Pasieanttaide ja gussiide lea nuvttá guođđit biilla guođáhahkii njuolga olggobealde buohcciviesu váldouvssa.

Busseáiggit Girkonjárga gávpotguovddáš

Busseáiggit Girkonjárgga buohcciviessu

Mátkkoštanvejolašvuođat ovdan ruoktut Girkonjárgga buohccivissui

Pasieantamátkkošteamit

Váldonjuolggadus leat ahte du mátki ovdan ruoktut dikšui gokčojuvvo hálbbimus ruvttosáhtuin.

Eanet Finnmárkku Pasieantamátkkoštemiid birra

Geavatlaš dieđut

Apotehka

​Leat guokte apotehka Girkonjárgga gávpotguovddážis, ja okta gávpeguovddážis Kirkenes Handelspark:s.

Ii lohpi speallat Pokémon Go

 

Vuhtiiváldin dihte pasieanttaid, bargiid ja gearggusvuođavuojániid ii leat lohpi speallat Pokémon Go buohcciviesu guovllus.

Jođaskeahtes fierpmádat

Sáhtát logget sisa jođaskeahtes fierpmádahkii buot Finnmárkku buohcciviesu dikšobáikkiin.

Fierpmádaga namma: HN-GJEST

It dárbbaš čállit beassansáni

Kioska / kaféa / vuordinlatnja

Lea kioska buohcciviesu váldofeaskáris. Doppe fidnet oastit juoga borranláhkai ja dábálaš kioskagálvvuid, ja doppe lea kaféabeavdi ja stuolut gosa sáhtát čohkkedit boradit, jugistit káfe dahje lohkat aviissaid.

Rahpanáiggit

07:00 – 19:30  vuossárggas bearjadahkii

Lobiheapme borgguhit

Gurut guvlui buohcciviesu váldouvssas lea borgguhanvisttáš.

Guovllus muđui lea lobiheapme borgguhit, sihke siste ja olgun.

Oppalaš kárta

 

Resepšuvdna

Resepšuvdna lea áiddo siskkobealde váldouvssa.

Resepšuvnna rahpanáiggit

vuossárgga, gaskavahku ja bearjadaga
08:15 – 15:15

maŋŋebárgga ja duorastaga
09:00 – 15:15 

Venterom

Leat máŋga buori vuordinlanja ossodagain. Jeara bargiin gos lagamuš vuordinlatnja lea.