HELSENORGE
Conchotomi

Nesemuslingforminskning

Teaksta sámegillii boahtá fargga.

Operasjonen vert kalla conchotomi med radiobølgjeenergi, og i det ligg det at ein skrumpar inn nasemuslingen ved hjelp av radiobølgjer. Dette vert gjort på pasientar som har ein- eller tosidig nasetettheit grunna ein stor nasemusling.

Vuordináiggit

Innleiing

Før

Du treng ikkje vere fastande. Dersom du har noko form for piercing i andlet/tunge, må denne fjernast før inngrepet. Du kan ha på øyredobbar.

Under

Operasjonen vert utført som dagkirurgi og tek om lag 20-30 minutt. Du vert bedøvd lokalt i nasa. Først med bedøving på ein bomullsdott som du sit med i nokre minutt, og deretter får du bedøving med sprøyte i sjølve nasemuslingen.

Til operasjonen vert det brukt eit spesielt utstyr/nål som sender radiobølgjestråler (varme) inn under slimhinna i nasemuslingen, og får dermed slimhinna til å trekke seg saman/skrumpe. Slik vert det betre plass til å puste gjennom nasa.

Sjølve inngrepet tek berre nokre minutt.

Dei fleste opplever lite ubehag under inngrepet, men enkelte kan oppleve lokale smerter og/eller bløding.

Etter

Du kan reise heim etter operasjonen. Du kan køyre eigen bil.

Eventuell kontroll vert avtalt individuelt.

Du vil få informasjon om skyljing av nasa med saltvatn og eventuell spraying med sesamolje i 2-3 veker. I same periode kan enkelte oppleve forverring av nasetettheit og lokalt trykk/ubehag samt blødingar over nokre dagar. Dette skuldast reaktiv heving i slimhinna etter behandlinga, samt tendens til skorper i nasa av same grunn. Dersom du er usikker på om plagene du har etter operasjonen er innanfor det normale, ta kontakt med oss på ØNH- poliklinikk, eventuelt eigen lege.

Smertestillande:
Det er oftast lite eller inga smerte etterpå. Om du skulle få smerter, kan du bruke Paracetalmol tablettar.

Sjukmelding:
Du treng i utgangspunktet ikkje sjukmelding, men du bør vere heime frå arbeid operasjonsdagen, avhengig av type arbeid. Konferer med operatør når du kjem til operasjon.

Ver merksam

Kontaktinformasjon

Gávdnet go dan maid ohcet?