HELSENORGE

Pedagogisk terapi

Teaksta sámegillii boahtá fargga.

Pedagogisk terapi er en forståelse og et verktøy for å arbeide med barn som har emosjonelle lærevansker.

Innledning

Pedagogisk terapi er egnet for barn som ikke får tilstrekkelig hjelp gjennom spesialpedagogiske tiltak i skolen. Metoden hjelper barna å takle relasjonelle og emosjonelle forhold i skolen som kan være grunn til faglige vansker.

Utrygghet kan gjøre at nysgjerrigheten og motet til å utforske og oppdage verden blir mindre. Lesing og skriving  blir ofte arenaer hvor barnet uttrykker følelsesmessige konflikter. Lærevanskene som disse barna har, kan ikke forklares på grunnlag av generelt redusert evnenivå eller spesifikke persepsjonsvansker.

Pedagogisk terapi ble utviklet i London ved Tavistock-klinikken. Behandlingsmetoden har psykodynamisk teori og tilknytningsteori som fundament. Pedagogisk terapi er ikke knyttet til spesielle diagnoser.

Henvisning og vurdering

For å få utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten trenger du en henvisning. Fastlegen, psykologer eller barnevernsleder er de som i hovedsak henviser til utredning og behandling. De vil avgjøre om du har rett på nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Før

Barnet blir utredet i spesialisthelsetjenesten før en pedagogisk terapi starter. Foreldrene er som oftest ikke med i terapitimene, men blir fulgt opp parallelt av en annen terapeut.

Vi møtes vanligvis en time hver uke til fast tid. Vi gjør avtale om kontakt i et halvt år om gangen og evaluerer etter det.

Under

Terapeuten bruker pedagogisk materiell som utgangspunkt for tilnærming og kommunikasjon med barnet. Barnet har sin egen terapikasse som vi har med gjennom hele kontakten. Terapeuten legger vekt på å skape trygghet i relasjonen gjennom faste rammer og stor grad av forutsigbarhet.

Spill, tegneaktivitet eller lek, der rammene og reglene er gitt, blir brukt som mulighet for mestring for barnet, og som mulighet til å uttrykke det barnet strever med.

Ved å arbeide indirekte gjennom lek og læring kan barnet og terapeuten kommunisere om følelser barnet kan ha vanskeligheter med å sette ord på.

Vi har samarbeidsmøter med skole/barnehage, PPT og foreldrene for å vurdere barnets endringer og utvikling. Tema for evalueringen handler ofte om tilgjengelighet for læring, relasjonelle forhold og selvutvikling.

Etter

Terapien avsluttes etter avtale mellom terapeut, foreldrene og barnet. Avslutningen vil ofte vekke triste følelser hos barnet. Som i andre avslutninger (ferier, skifte av lærer, tap av venner) kan barnet oppleve en sorg, men det kan også være en mulighet til å bevare opplevelsen av en god relasjon til terapeuten. Målet er at barnet skal oppleve en relasjon som kan være til støtte i barnets følelsesliv og gjøre barnet mer tilgjengelig for læring.

Kontaktinformasjon

Gávdnet go dan maid ohcet?