HELSENORGE
Pasientii dieđut

Aborta

Nissonolbmot geat ohcet abortta sáhttet váldit oktavuođa njuolga buohcciviesuin Finnmárkkus.

Abortaláhka dadjá ahte nissonolbmot geat háliidit abortta, sáhttet váldit oktavuođa njuolga dainna buohcciviesuin mii galgá čađahit abortta. Nu lea leamaš guhká, muhto hui unnán olbmot leat geavahan dan vuoigatvuođa.

Vuoigatvuohta oažžut rávvema

Abortaláhka dadjá dattetge maiddá ahte nissonolbmos lea vuoigatvuohta oažžut rávvema ovdalgo mearrida váldit abortta.

Fástadoaktáris leat dehálaš medisiinnalaš dieđut

Galget soaitá váldot mikrobiologalaš iskosat, mearridit varratiippa ja vuolláičállit oažžut abortta. Fástadoaktáris leat soaitá dieđut du birra mat leat dehálaččat. Ovdamearkka dihte allergiijaid birra dihto dálkasiid vuostá, dávddaid birra mat čuvvot soga dahje sosiála dili birra man lea dehálaš ahte buohcciviessodoavttir diehtá.

Muhto deháleamos lea ahte oažžu jurddašanáiggi dan rájes go lea fitnan vuosttaš konsultašuvnnas ja ožžon rávvema, dassá gohččun abortadiibmui boahtá. Dát jurddašanáigi dagaha ahte juogo šaddá sihkkarat ahte háliida čađahit abortta dahje ahte rievdada oainnu maŋŋágo lea vuđolaččat smiehttan ášši birra. Ii leat álkes mearrádus váldit abortta, danne lea dehálaš ahte geavaha doarvái áiggi mearridit. Rávven leage oaivvilduvvon veahkehit jearrat rivttes gažaldagaid maid soaitá ieš ii livčče smiehttat. Buorre rávven dagaha ahte gávdná iežas vástádusaid, nu ahte sáhttá eallit iežas mearrádusain maŋit áiggis.

Lea fástadoavttir guhte dovdá du buoremusat ja guhte dávjjimusat veahkeha du maiddá dákkár váttis dilis.

Gynekologalaš poliklinihkka váldá vuostá nissonolbmuid geat váldet njuolga oktavuođa

Gynekologalaš poliklinihkka, buohcciviesuin Hámmarfeasttas ja Girkonjárggas, váldá vuostá nissonolbmuid geat váldet njuolga oktavuođa, nu mo láhka cealká. Sáhttá goitge leat njuovžilat mannat doaktára bokte, go son sáhttá váldit dárbbašlaš iskosiid nu ahte dat leat gárvásat dan beaivái go aborta galgá čađahuvvot. Fástadoavttir galgá maiddá sáhttit veahkehit rávvejeaddji ságastallamiin.

Oktavuohta

Gynekologalaš poliklinihkka, Girkonjárga
Gynekologalaš Poliklinihkalaš, Hámmarfeasta

Gávdnet go dan maid ohcet?